Předmět: Spojovací proces

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Spojovací proces
Kód předmětu KOD/SPO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
 • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Spojovací proces v oděvním průmyslu, požadavky na kvalitu. Způsoby spojování oděvních materiálů. 2. Vývoj oděvních materiálů. Funkce oděvu, aspekty ovlivňující odívání. 3. Požadavky na oděvní materiály, užitné vlastnosti oděvních materiálů. 4. Rozdělení plošných textilií podle použití pro oděvní výrobky, druhy oděvních materiálů. 5. Zpracovatelské vlastnosti oděvních materiálů: nakládání, oddělování, spojování, tvarování oděvních materiálů. 6. Spojování oděvních dílů šitím. 7. Vlastností šicích nití, kvalita šicích nití z hlediska užitných a zpracovatelských vlastností. 8. Spojování podlepením. Požadavky na kvalitu podlepení, testování, způsoby podlepování. 9. Hodnocení mechanických vlastností šitých spojů. Teoretická pevnost šitých spojů. Příčná a podélná pevnost šitých spojů. 10. Spojování textilií svařováním pomocí ultrazvuku. Fyzikální základy: zvuk, ultrazvuk, infrazvuk. Princip ultrazvukového svařování, požadavky na složení textilního materiálu pro ultrazvukové svařování, stroje, použití. 11. Spojování textilií svařováním pomocí vysoké frekvence. 12. Spojování textilií svařováním horkým klínem a horkým vzduchem. 13. Svařování horkým vzduchem podlepení švů princip, parametry svařování, stroje, druhy pásek, použití, nové možnosti využití pásky. 14. Spojování textilií lepením a další metody spojování: nýtování, pomocí zdrhovadla, stuhových uzávěrů. Druhy zdrhovadel a stuhových uzávěrů, testování zdrhovadel a stuhových uzávěrů, mechanické principy těchto spojů. Cvičení: Úvod, plán, bezpečnost práce, podmínky zápočtu. Rešerše, experiment, prezentace. Práce s normami, charakteristika materiálů, princip měření. Laboratorní praktikum: Specifikace parametrů plošných textilií podle konečného užití. Laboratorní praktikum: Mačkavost textilií, porovnání dvou metod. Laboratorní praktikum: Prodyšnost oděvního materiálu. Laboratorní praktikum: Smyčkovitost šicích nití. Laboratorní praktikum: Pevnost a tažnost šicí nitě, pevnost ve smyčce. Pevnost švu, testování, podélná pevnost švu, příčná pevnost švu, účinnost švu. Praktické cvičení: Svařování pomocí ultrazvuku. Praktické cvičení: Svařování pomocí horkého klínu. Praktické cvičení: Svařování pomocí horkého vzduchu, podlepení švů, vysokofrekvenční svařování. Prezentace protokolů. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika, Přednáška, E-learning
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 24 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Spojovací proces poskytuje studentům základní vědomosti v oblastech požadavků a funkce oděvních výrobků, šicích nití používaných k spojovacímu procesu ve výrobě oděvů, nekonvenčních způsobů spojování textilií. Cílem předmětu je seznámit studenty s principem konvenčního způsobem spojování textilií šitím a nekonvenčními způsoby spojování. Studenti porozumí základním principům svařování pomocí ultrazvuku, vysoké frekvence, horkého klínu, horkého vzduchu nebo nýtování či lepení a podlepování páskou. Budou schopní diskutovat vliv vlastností plošných textilií na způsob spojování s vazbou na výslednou kvalitu oděvního výrobku. Na základě dosažených vědomostí mohou posoudit jednotlivé způsoby spojování a navrhnout jejich využiti při výrobě nových oděvů a výrobků. Zvláštní pozornost bude věnována vlastnostem a novým druhům šicích nití.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínky získání zápočtu: v případě přímé kontaktní výuky: docházka na cvičení, vypracování protokolů a pracovních sešitů Zkouška: v případě přímé kontaktní výuky: písemní a ústní část zkoušky
Doporučená literatura
 • DOSEDĚLOVÁ, I. technických konfekcí, charakteristiky spojů a jejich vlastností.. TUL, 2004.
 • EBERLE,H. Clothing technology.. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
 • FUN, J. YU., HUNTER, L. Clothing appearance and fit: Science and technology.. Cambridge England: Woodhead Publishing Ltd, 2004. ISBN 1-8557.
 • HAAS, V. Oděvní stroje a zařízení. Praha: SNTL, 2000. ISBN 80-86073-572.
 • HAVELKA, A., HALASOVÁ, A. Tepelné a vlhkotepelné tvarování v konfekci. [skriptum] Technická univerzita v Liberci. Liberec, TUL, 2003. ISBN 80-7083-713-6.
 • JONES, I., STYLIOS, K. Joining textiles-principles and applications.. Woodhead publishing series in textiles, number 110, 2013. ISBN 978-1-84569-627-6.
 • KIBÍK, J., GŘUNDEL, F., a kol. PVC: výroba, zpracování a použití.. Praha: SNTL, 1958.
 • MOTEJL, V., TEPŘÍK, O. Šicí stroje v oděvní výrobě. SNTL Praha, 1974.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů II. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-782-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr