Předmět: Spojovací proces

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Spojovací proces
Kód předmětu KOD/SPP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Havelka Antonín, doc. Ing. CSc.
  • Zelová Katarína, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Vývoj oděvních materiálů. Funkce oděvu, aspekty ovlivňující odívání. 2. Požadavky na oděvní materiály. 3. Rozdělení plošných textilií podle použití pro oděvní výrobky, druhy oděvních materiálů. 4. Zpracovatelské vlastnosti: nakládání, oddělování, spojování, tvarování oděvních materiálů. 5. Drobná příprava, šicí nitě. 6. Vlastností šicích nití, kvalita šicích nití z hlediska užitných a zpracovatelských vlastností. 7. Spojování podlepením. Požadavky na kvalitu podlepení, testování, způsoby podlepování. 8. Spojovací proces v oděvním průmyslu, požadavky na kvalitu. Způsoby spojování oděvních materiálů. 9. Hodnocení mechanických vlastností šitých spojů. Teoretická pevnost šitých spojů. Příčná a podélná pevnost šitých spojů. 10. Spojování textilií svařováním pomocí ultrazvuku. Fyzikální základy: zvuk, ultrazvuk, infrazvuk. Princip ultrazvukového svařování, požadavky na složení textilního materiálu pro ultrazvukové svařování, stroje, použití. 11. Spojování textilií svařováním pomocí vysoké frekvence. 12. Spojování textilií svařováním horkým klínem a horkým vzduchem. 13. Svařování horkým vzduchem podlepení švů princip, parametry svařování, stroje, druhy pásek, použití, nové možnosti využití pásky. 14. Spojování textilií lepením a další metody spojování: nýtování, pomocí zdrhovadla, stuhových uzávěrů. Mechanické principy těchto spojů. Cvičení Úvod, plán, bezpečnost práce, podmínky zápočtu. Rešerše, experiment, prezentace. Práce s normami, charakteristika materiálů, princip měření. Laboratorní cvičení: Specifikace parametrů plošných textilií podle konečného užití. Laboratorní cvičení: Mačkavost textilií, porovnání dvou metod. Laboratorní cvičení: Vliv podlepení na tuhost oděvního materiálu. Laboratorní cvičení: Smyčkovitost šicích nití. Laboratorní cvičení: Vliv šití na pevnost a tažnost šicí nitě, pevnost ve smyčce. Pevnost švu, testování, podélná pevnost švu, příčná pevnost švu, účinnost švu. Praktické cvičení: Svařování pomocí ultrazvuku. Praktické cvičení: Svařování pomocí horkého klínu. Praktické cvičení: Svařování pomocí horkého vzduchu, podlepení švů, vysokofrekvenční svařování. Prezentace protokolů. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Prezentace a obhajoba písemné práce, Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět Spojovací proces poskytuje studentům základní vědomosti v oblastech požadavků a funkce oděvních výrobků, šicích nití používaných k výrobě oděvů, nekonvenčních způsobů spojování textilií. Cílem předmětu je seznámit studenty s principem konvenčního způsobem spojování textilií šitím a nekonvenčními způsoby spojování. Studenti porozumí základním principům svařování pomocí ultrazvuku, vysoké frekvence, horkého klínu, horkého vzduchu nebo nýtování či lepení. Budou schopní diskutovat vliv způsobů spojování na vlastnosti plošných textilií s vazbou na výslednou kvalitu oděvního výrobku. Na základě dosažených vědomostí dokáží posoudit jednotlivé způsoby spojování a navrhnout jejich využiti při výrobě nových oděvů a výrobků. Zvláštní pozornost bude věnována vlastnostem a novým druhům šicích nití.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Podmínky získání zápočtu: v případě přímé kontaktní výuky: docházka na cvičení, vypracování protokolů a pracovních sešitů v případě distanční výuky: účast na on-line výuce, vypracování protokolů a pracovních sešitů Zkouška: v případě přímé kontaktní výuky: písemní a ústní část zkoušky v případě distanční výuky: písemní o změnách budete včas informování přes hromadný email a na elearningu
Doporučená literatura
  • EBERLE,H. Clothing technology. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
  • Fan, J. Yu, W. Hunter, L. Clothing appearance and fit: Science and technology. Cambridge England: Woodhead Publishing Ltd, 2004. ISBN 1-85573-745-0.
  • HASS, V. Oděvní stroje a zařízení I,II. Praha Informatorium, 2000.
  • HAVELKA, A., HALASOVÁ, A. Tepelné a vlhkotepelné tvarování v konfekci. TUL,Liberec, 2003. ISBN 80-7083-713-6.
  • MOTEJL, V., TEPŘÍK, O. Šicí stroje v oděvní výrobě. SNTL Praha, 1974.
  • Staněk J. Nauka o textilních materiálech, Díl I.. skripta TUL Liberec, 1988.
  • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů. I. a II. Díl. skriptum TU Liberec, 2004.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní