Předmět: Technická příprava výroby a logistika

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Technická příprava výroby a logistika
Kód předmětu KOD/TPL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Komárková Petra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do problematiky technické přípravy výroby a technologie oděvní výroby; hlavní úkoly, cíle, rozdělení. Etapy konstrukční, technické a technologické přípravy výroby. 2. Tvorba oděvní kolekce. Ekonomická příprava výroby, podklady pro kalkulace, výpočet efektivnosti výroby. 3. Technická dokumentace - technický nákres, technický popis, soupis operací, pracovní předpis. Technologické listy. 4. Technická dokumentace - výrobní postup, výrobní takt, plán podlaží. 5. Ekonomická příprava výroby, podklady pro kalkulace, výpočet efektivnosti výroby. 6. Organizace oděvní výroby - oddělovací a spojovací proces, mezioperační doprava. 7. Technicko-hospodářské normy. Metodika normování práce. 8. Praktické ukázky normování práce. 9. Logistika v oděvní výrobě. Základní pojmy a definice. Základní cíle logistiky, význam logistiky v mezinárodním obchodu. 10. Dovoz a vývoz oděvů z ČR. 11. Ekonomická integrace a její stupně. Evropská unie z pohledu obchodu a logistiky. 12. Ekonomicky optimální velikost objednávek. Řízení zásob. Distribuce. Úroveň zákaznického servisu. ABC analýza. 13. Dopravní systémy, přepravní smlouva a její základní náležitosti, odpovědnost za škodu na zásilce. 14. Řízení logistických toků, moderní logistické technologie - Kanban, JIT, ERP apod. Cvičení: Cvičení budou probíhat jako praktické procvičování teoretických poznatků z přednášek. V rámci cvičení budou studenti vypracovávat protokoly na zadané téma.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, E-learning
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 24 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá znalosti z oblasti technické přípravy výroby v oděvním průmyslu od tvorby úspěšné oděvní kolekce, přes modelovou a konstrukční dílnu až k plánování výroby. Seznámí se také s ekonomickou částí přípravy výroby, metodami výpočtu spotřeby práce a organizace pracovního místa. Dále se student seznámí s významem logistiky v mezinárodním obchodu, se základními informacemi fungování logistických systémů, s moderními metodami logistického řízení a s ochranou zásilek zboží při jeho přepravě včetně podmínek odpovědnosti za škodu a pojištění v mezinárodní přepravě zboží.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní prezentace samostatné práce studenta, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu, Test

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, vypracování a prezentace protokolů ze cvičení a semestrální práce. Zkouška: písemná a ústní část V případě omezení přímé výuky (přechod na on-line nebo hybridní výuku) budou studenti včas informování hromadným emailem o způsobu další výuky a změnách ve formě odevzdávání požadavků na zápočet či průběhu zkoušky. Zápočet v případě omezení přímé výuky: účast na online cvičeních, online absolvování testů, vypracování protokolů ze cvičení. Vypracování a online prezentace semestrální práce. Zkouška v případě omezení přímé výuky: Písemná a ústní online formou.
Doporučená literatura
 • BABU, R. V. Industrial Engineering in Apparel Production. Woodhead Publishing India, 2011. ISBN 9780857091079.
 • Bowersox D.J., Closs D.J. Logistical Management - The Integrated Supply Chain Process. New York: The McGraw-Hill Companies,Inc., 1999. ISBN 0-07-006883-6.
 • DRAHOTSKÝ, I. a B. ŘEZNÍČEK. Logistika: procesy a jejich řízení. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-521-0.
 • EBERLE,H. Clothing technology. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
 • GERSAK, J. Design of Clothing Manufacturing Processes. Woodhead Publishing, 2013. ISBN 9780857097781.
 • GRANT, D., LAMBERT, D. M., J. R. STOCK a L. M. ELLRAM. Fundamentals of Logistics Management. McGraw Hill Higher Education; European Ed edition, 2005. ISBN 9780077108946.
 • LAMBERT, D. M., J. R. STOCK a L. M. ELLRAM. Logistika. 2. vyd.. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0504-0.
 • LÍBAL, V. a KUBÁT, J. a kol. ABC logistiky v podnikání. NADATUR/ČSVTS, 1994.
 • MUSILOVÁ, B. - HALASOVÁ, A. Technologie výroby vybraných druhů oděvů..
 • PERNICA, P. Logistický management - teorie a podniková praxe. 664 stran.. Radix. Praha, 1998. ISBN 80-86031-13-6.
 • SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika: Metody používané pro řešení logistických projektů.. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2563-2.
 • TOMEK,G. a V. VÁVROVÁ. Řízení výroby a nákupu.. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr