Předmět: Technická příprava výroby a technologie výroby oděvů

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Technická příprava výroby a technologie výroby oděvů
Kód předmětu KOD/TPV
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Musilová Blažena, Ing. Ph.D.
 • Komárková Petra, Ing. Ph.D.
 • Veselá Daniela, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do problematiky technické přípravy výroby a technologie oděvní výroby; hlavní úkoly, cíle, rozdělení. Etapy konstrukční a technologické přípravy výroby. 2. Tvorba oděvní kolekce, Ekonomická příprava výroby, podklady pro kalkulace, výpočet efektivnosti výroby. 3. Seznámení s technologií oděvní výroby, terminologie. Základní technologické prvky. Odlišnosti při zpracování tkaných a pletených oděvních výrobků. 4. Technologické celky - vybrané postupy zhotovení předních a dolních krajů oděvů, zhotovení vybraných druhů kapes. 5. Technologické celky - vybrané postupy vypracování průramků a průkrčníků (rukávy, límce apod.). 6. Technický nákres a technický popis výrobku, soupis operací. Technologické celky oděvů pro dolní část těla (pasové límce, rozparky). 7. Soupisy operací pro vybrané dámské oděvy pro dolní část těla. 8. Druhy montáží podšitých oděvů. Soupis operací dámských šatů a dámského saka. 9. Soupisy operací vybraných pánských oděvů. 10. Pracovní předpis, Technologické listy, Katalog technologických listů, analýza operace. 11. Výrobní postup, výpočet pracovního taktu. 12. Výrobní výpočty. Technicko-hospodářská normy. 13. Plán podlaží, organizace výroby v oděvní výrobě. 14. Metodika normování práce. Cvičení: Studenti v rámci cvičení provádí odbornou práci dle zadávacího listu. Prakticky uplatňují teoretické poznatky získané v přednáškách. Vypracují protokol, který obsahuje postup tvorby technické dokumentace konkrétního oděvního výrobku realizovaného v rámci cvičení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento předmět seznamuje studenty s technickou přípravou výroby v oděvním průmyslu od tvorby úspěšné oděvní kolekce, přes modelovou a konstrukční dílnu až k plánování výroby. Seznamuje také v základech s ekonomickou částí přípravy výroby, metodami výpočtu spotřeby práce a organizace pracovního místa. Dále seznamuje studenty s principy, typy a postupy technologického vypracování oděvních výrobků a prádla vzhledem k jejich funkci a účelu použití.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: Účast na cvičení. Vypracování a prezentace protokolů ze cvičení. Zkouška: Písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Eliáš, B. K historii průmyslové oděvní výroby. Technické muzeum Brno, 1986.
 • Hamžík, P. Galusek, D. Hamžík, P. Oděvní názvosloví. 1. vyd. Praha: SNTL, 1986. ISBN 04-827-86.
 • Krůtová, B. a kol. Technologie oděvů a prádla. SNTL Praha, 1979.
 • Musilová, B. - Halasová, A. Technologie výroby vybraných druhů oděvů. TUL, 2002. ISBN 80-7083-664-4.
 • SLEPÁNEK, J. Oděvní názvosloví, SPN Praha, 1973.
 • Sommer, K. - Tomeš, E. Z dějin oděvního průmyslu na Prostějovsku. Oděvní průmysl Prostějov, 1970.
 • Steiner, J. Příprava kožešnických výrobků. 1986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing Production and Management (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní