Předmět: Textilní technologie II

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu Textilní technologie II
Kód předmětu KOD/TT2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kůs Zdeněk, prof. Dr. Ing.
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
 • Komárková Petra, Ing. Ph.D.
 • Chaloupek Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Technická příprava v oděvní výrobě. 2. Stroje a zařízení v oděvní výrobě. 3. Spojovací a žehlící proces v oděvní výrobě. 4. CAD systémy v oděvní výrobě. 5. Technická konfekce a automotive. 6. Charakteristika netkaných textilií, způsoby výroby. Oblasti použití netkaných textilií. 7. Polymery pro výrobu netkaných textilií a jejich vlastnosti. Pojiva pro výrobu netkaných textilií. 8. Příprava vlákenných vrstev. 9. Mechanické, termické a chemické způsoby zpevnění vlákenných vrstev. 10. Předúprava, bělení. Smáčení, praní. 11. Barvení. 12. Základní principy potiskování textilií. 13. Finální úpravy. 14. Opakování a konzultace probírané látky. Cvičení: 1. Úvodní cvičení, organizační a bezpečnostní pokyny. 2. - 5. týden: Oděvní technologie: Předvedení měřícího zařízení v laboratoři komfortu a strojového vybavení v šicí dílně týkající se oděvní technologie. Ukázka způsobu hodnocení užitných vlastností oděvních výrobků, přiřazení testovacího zařízení k ověření vybrané užitné vlastnosti výrobku. Prezentace návrhu a tvorby výšivky, praktická ukázka tvorby konvenčního způsobu spojování - strojového švu a nekonvenčního spojování pomocí ultrazvuku. Příprava střihových dílů z textilního materiálu pro zhotovení výrobku. Praktické zhotovení výrobku na šicí dílně a aplikace výšivky. Analýza oděvního výrobku z hlediska použité oděvní technologie (stehy, švy). Získané znalosti z oděvní technologie studenti na závěr prezentují formou splněných dílčích úkolů dle zadání. 6. - 9. týden: Technologie výroby netkaných textilií Praktická cvičení a exkurze v poloprovozu Katedry netkaných textilií a nanovlákenných materiálů - vpichovací linka, meltblown technologie, výroba nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování, návštěva laboratorních prostor tkáňové laboratoře. 10. - 13. týden: Zušlechťování: Praktické ukázky základních zušlechťovacích operací, barvení, potiskování, mercerace. Laboratoř laseru - vypalování vzorů. 14. Zápočtový test. Udělování zápočtů.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 25 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu jsou studenti informování o technologii zušlechťování textilií, netkaných textilií a oděvnictví. Tento předmět dává studentům dobrý základ pro porozumění textilních technologií a umožní studentům další rozvoj v navazujících předmětech
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, vypracování úkolů ze cvičení. Zkouška: Písemná. V případě omezení přímé výuky (přechod na on-line nebo hybridní výuku) budou studenti včas informování hromadným emailem o způsobu další výuky. Zápočet v případě omezení přímé výuky: účast na online cvičeních, vypracování úkolů ze cvičení. Zkouška v případě omezení přímé výuky: Písemná online formou.
Doporučená literatura
 • BABU, R. V. Industrial Engineering in Apparel Production. Woodhead Publishing India, 2011. ISBN 9780857091079.
 • BATRA, S. K., POURDEYHIMI,B. Introduction to nonwovens technology. Lancaster: DEStech Publications, 2012. ISBN 978-1-60595-037-2.
 • Dembický J., Kryštůfek J., Machaňová D., Odvárka J., Prášil M., Wiener J. Zušlechťování textilií. TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-321-7.
 • DOSTALOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU. Liberec, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • EBERLE,H. Clothing technology. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
 • CHOUDHURY, A.K.R. . Principles of Textile Finishing (The Textile Institute Boook Series). Woodhead Publishing, 2017. ISBN 9780081006467.
 • Jirsák O., Kalinová K. Výroba netkaných textilií. Liberec, 2003. ISBN 80-7083-511-7.
 • JIRSÁK, O., WADSWORTH, L.C. Nonwoven Textiles. Carolina Academic Press, Durham, NC, 1999.
 • Rouette H., K. Encyclopedia of Textile Finishing. Springer, 2002.
 • SCHINDLER, W. D., HAUSER P.J. Chemical finishing of textiles. Cambridge: Woodhead, 2004. ISBN 0-8493-2825-X.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů I. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-781-0.
 • ZOUHAROVÁ, J. Výroba oděvů II. díl. skriptum TU Liberec, 2004. ISBN 80-7083-782-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr