Předmět: Nauka o podniku

» Seznam fakult » FT » KPE
Název předmětu Nauka o podniku
Kód předmětu KPE/NP*T
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Pelloneová Natalie, Ing. Ph.D.
 • Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Základní pojmy ? ekonomie, ekonomika, management, řízení. Podnik, podnikání, podnikatel. Členění podniků podle různých kritérií. 2. Založení podniku. Obchodní korporace. Živnostenské podnikání. 3. Organizace podniku, organizační struktury. 4. Rozvaha. Majetková výstavba podniku, odpisová politika. 5. Kapitálová struktura podniku. Stanovení nákladů na kapitál. 6. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Podniková výkonnost. 7. Finanční řízení podniku, druhy a způsoby financování podniku. Řízení cash flow. 8. Ceny, cíle a metody cenové politiky podniku. 9. Marketing. Nástroje marketingu. 10. Investiční činnost podniku, financování a plánování investic, hodnocení efektivnosti investic, investiční rizika, portfolio. 11. Personální práce v podniku, obsah a cíle. Motivace a odměňování. 12. Krizový vývoj podniku. Sanační program. 13. Sdružování a likvidace podniku. 14. Úpadek podniku a způsoby jeho řešení (insolvenční řízení). Semináře: Náplň seminářů obsahuje vybrané problémy z okruhů přednášek. 1. - 2. týden jsou procvičovány základní pojmy a vztahy podnikové ekonomiky, diskutována významná právní ustanovení a jsou rozebírány podmínky a předpoklady pro založení podniku včetně právních forem podnikání. Další týdny jsou věnovány diskusím a procvičování zadaných témat včetně výpočtových úloh. Na závěr je zadán zápočtový test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Seminář, E-learning
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 25 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámit studenty s posláním a cíli podniku, právním rámcem podnikatelského prostředí, majetkovou a kapitálovou strukturou podniku, se základními formami organizace a řízení, dále s oblastí hospodaření podniku, cenovou politikou, základy financování, zásadami a metodami hodnocení investic, se způsoby řešení krizového stavu v podniku.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikovány.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: splnění podmínek zápočtového testu, úspěšnost min. 60 % Zkouška: početní příklady, ověření teoretických znalostí
Doporučená literatura
 • SCHOELLOVÁ, H. Podniková ekonomika: sbírka příkladů a případových studií.. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-275-5.
 • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ, et al. Podniková ekonomika. 6. vyd.. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.
 • SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5. vyd.. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.
 • WOEHE, G. a E. KISLINGEROVÁ. Úvod do podnikového hospodářství. 2.vyd.. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2.
 • ŽIŽKA, M. a K. MARŠÍKOVÁ. Ekonomika podniku v teorii a příkladech. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-126-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr