Předmět: Aplikovaná mechanika

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Aplikovaná mechanika
Kód předmětu KTT/AME
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice síly, Newtonovy zákony, rovnováha. 2. Definice tření, pasivní odpory. 3. Třecí modely, úvod do tribologie. 4. Kontaktní úlohy - definice kontaktu, Hertzova úloha. 5. Kontaktní úlohy - JKR teorie. 6. Vzpěr. 7. Definice napětí a deformace. 8. Konstitutivní vztahy. 9. Základní typy namáhání - tah, tlak, krut, ohyb. 10. Kombinované namáhání. 11. Experimentální mechanika - přehled metod. 12. Experimentální mechanika - návrh a zpracování dat. 13. Trendy v mechanice. 14. Trendy v mechanice. Cvičení: 1. Vektorové a maticové operace. 2. Rozklad sil, výpočet výslednice a rovnováha sil. 3. Výpočet soustavy s pasivními odpory: smýkání a valení. 4. Experimentální určení ztráty stability monofilu. 5. Experimentální určení Hertzova tlaku. 6. Určení napjatosti a deformace v tahu - statická úloha. 7. Namáhání v tahu - experiment. 8. Určení napjatosti a deformace v krutu - staticky určitá úloha. 9. Určení napjatosti a deformace v ohybu - staticky určitá úloha. 10. Ohybová tuhost textilií. 11. Namáhání v ohybu - experiment. 12. Dvojosá napjatost - experiment. 13. Statistické zpracování experimentálních dat. 14. Korelační metody v experimentální mechanice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s pokročilými úlohami mechaniky poddajných těles se zaměřením na textilní struktury. V průběhu studia si student osvojí důležité pojmy z mechaniky, kontaktní mechaniky a experimentální mechaniky. Aplikuje obecné poznatky z mechaniky na vybrané textilní struktury. Předmět nabízí studentovi širší rozhled zahrnující složitější jevy jako je Hertzův kontakt a vzpěr. Závěr bude věnován trendům v mechanice a jejich aplikace.
Pokročilá znalost z mechaniky se silným důrazem na experimentální metody.
Předpoklady
Znalost matematiky na úrovni bakalářského studia pro technické obory.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet pro přímou výuku: absolvování praktických cvičení a zápočtový test Zkouška pro přímou výuku: písemná a ústní část Zápočet pro nepřímou výuku: 2 x seminární práce Zkouška pro nepřímou výuku: písemná zkouška
Doporučená literatura
  • JULIŠ, K., BREPTA,R. a kol. Mechanika I.díl. Statika a kinematika.. SNTL Praha, 1986. ISBN 04-224-86.
  • TREBUŇA, F., SIMČÁK, F. Pružnosť, pevnosť a plastickosť v príkladoch. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. ISBN 9788080732776.
  • WOOD, Robert J. K. Multifunctional materials for tribological applications. Boca Raton, Florida: CRC Press, 2015. ISBN 9789814463911.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr