Předmět: Praxe1

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Praxe1
Kód předmětu KTT/AXE1
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Řízená praxe musí být vykonána v libovolné technicko-hospodářské aktivitě v souladu s profilem studijního programu a ve vazbě na zvolenou specializaci, na území České republiky nebo v zahraničí. Student si může vyjednat praxi sám včetně návrhu garanta praxe z dané instituce, nebo může využít možnost absolvovat řízenou praxi v organizaci, se kterou má fakulta uzavřenou partnerskou smlouvu. Na základě realizace praxe studenti vypracují závěrečnou zprávu a dodají potvrzení o absolvování praxe. Struktura závěrečné zprávy: a) Úvodní strana. b) Charakteristika podniku, firmy, organizace, instituce. c) Popis oddělení z hlediska jeho činností a funkce v rámci organizační struktury. d) Popis vlastních vykonávaných činností. e) Analýza a zhodnocení silných a slabých stránek, poznatků, vlastních aktivit. f) Závěr a vyhodnocení pro vlastní studium z hlediska specifik daného studijního programu.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 80 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 2 hodiny za semestr
Výstupy z učení
Řízená praxe musí být vykonána v libovolné technickohospodářské aktivitě v souladu s profilem studijního programu a ve vazbě na zvolenou specializaci, na území České republiky nebo v zahraničí. Student si může vyjednat praxi sám včetně návrhu garanta praxe z dané instituce, nebo může využít možnost absolvovat řízenou praxi v organizaci, se kterou má fakulta uzavřenou partnerskou smlouvu. Na základě realizace praxe studenti vypracují závěrečnou zprávu a dodají potvrzení o absolvování praxe.
V rámci předmětu student získá praktické zkušenosti z oboru.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: Vypracování zprávy z praxe a potvrzení o jejím úspěšném absolvování od instituce, se kterou byla řízená praxe smluvně zajištěna.
Doporučená literatura
  • Zákoník práce.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr