Předmět: Biomateriály a biostruktury

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Biomateriály a biostruktury
Kód předmětu KTT/BIO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
  • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
  • Ornstová Jana, Ing.
  • Chvojka Jiří, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice zdravotnického prostředku (ZP), příklady ZP, legislativa a normativy. 2. Vývoj zdravotnického prostředku. 3. Rozdělení a charakteristika biomateriálů. 4. Povrchové úpravy biomateriálů 5. Biokompatibilita a její hodnocení. 6. Úvod do tkáňového inženýrství. 7. Scaffoldy - definice, struktura a použití 8. Textilní materiály ve zdravotnictví I. 9. Textilní materiály ve zdravotnictví II. 10. Vyzvaná přednáška. Cvičení: 1. Příprava a vyhodnocení experimentu ZP. 2. Mechanické testy biomateriálů I. 3. Mechanické testy biomateriálů II. 4. Mechanické testy biomateriálů III. 5. Mechanické testy v preklinické části vývoje ZP I. 6. Mechanické testy v preklinické části vývoje ZP I. 7. Testování biokompatibility I. 8. Testování biokompatibility II. 9. Ukázka výroby ZP I. 10. Ukázka výroby ZP II.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Cvičení
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelený přehled o materiálech používaných ve zdravotnictví. Navíc se během přednášek seznámí s postupem vývoje textilního zdravotnického prostředku až po jeho certifikaci. Součástí přednášek budou i zvaní odborníci z praxe.
Základní znalost o zdravotnických prostředcích - legislativa, materiály a výroba
Předpoklady
nejsou

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet pro přímou výuku: absolvování praktických cvičení a zápočtový test Zkouška pro přímou výuku: písemná a ústní část Zápočet pro nepřímou výuku: 2 x seminární práce Zkouška pro nepřímou výuku: písemná zkouška
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr