Předmět: Diplomová práce 1

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Diplomová práce 1
Kód předmětu KTT/DPR1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Semináře (témata): 1. Koncipování zadání - hlavní náplň diplomové práce. 2. Vztah vedoucího diplomové práce a studenta. 3. Návrh hlavních částí diplomové práce. 4. Metody zpracování diplomové práce. Student se seznámí se zvoleným tématem a připraví plán experimentů, provede případně pilotní testy s cílem ověřit, zda je dané téma pro řešení diplomové práce vhodné a řešitelné jak z hlediska odborného, tak formálního. Student připraví prezentaci, kterou přednese na semináři před komisí akademických pracovníků - odborníků v dané problematice.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 70 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty, jak správně postupovat při řešení diplomové práce v rámci studijního programu. Studentům jsou vysvětlena základní pravidla pro zpracování odborných textů a jsou informováni o obsahových a formálních náležitostech závěrečné práce a způsobu jejich prezentace. Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce a jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu diplomové práce
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Zápočet: Zpracování odborné komentované rešerše týkající se zvoleného problému, příprava plánu experimentů a ověřování stávajících informací. Zpracování zjištěných informací v písemné formě pod vedením vedoucího a konzultanta práce. Zpravidla veřejná obhajoba dosažených dílčích výsledků/výstupů ve formě power-pointové prezentace.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv.. Praha: Český normalizační institut, 1995.
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut., 1996.
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační, 2000.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.. Praha: Český normalizační, 1997.
 • Databáze univerzitní knihovny.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997.
 • MEŠKO, D., KATUNŠĆÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr