Předmět: Diplomová práce 2

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Diplomová práce 2
Kód předmětu KTT/DPR2
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti diskutují řešené téma s vedoucím práce, jsou systematicky vedeni ke správnému řešení zadaného tématu diplomové práce. Student dopracuje rešeršní část práce, provede stěžejní experimenty, zpracuje, analyzuje a vyhodnotí získaná data. Zapracuje dílčí části diplomové práce nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Připraví si prezentaci, kterou přednese na semináři před komisí akademických pracovníků - odborníků v dané problematice.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Samostatná výzkumná činnost studenta, Individuální konzultace, Prezentace práce studentů
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 100 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům hlouběji rozpracovat zadanou problematiku s ohledem na předchozí výsledky. Student dopracuje rešeršní část práce, provede stěžejní experimenty, zpracuje, analyzuje a vyhodnocuje získaná data. Zapracuje dílčí části diplomové práce nejen po obsahové, ale i po formální stránce. Připraví si prezentaci, kterou přednese na semináři před komisí akademických pracovníků ? odborníků v dané problematice.
Student je schopen zpracovat odborné téma.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.
KTT/DPR1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Zápočet: Hlubší rozpracování zvolené problematiky nejen z hlediska rešerše, ale také experimentů. Zpracování dosažených výsledků v písemné formě pod vedením vedoucího práce a konzultanta. Veřejná obhajoba dosažených výsledků ve formě power-pointové prezentace.
Doporučená literatura
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv.. Praha: Český normalizační institut, 1995.
 • ČSN ISO 690. Bibliografické citace - obsah, forma a struktura.. Praha: Český normalizační institut., 1996.
 • ČSN ISO 690-2. Bibliografické citace - část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační, 2000.
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.. Praha: Český normalizační, 1997.
 • Databáze univerzitní knihovny.
 • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, D. Jak napsat odborný text. Praha: LEDA, 1999.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997.
 • MEŠKO, D., KATUNŠĆÁK, D., FINDRA, J. A KOLEKTIV. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.
 • POKORNÝ, J. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: CERM, 1994.
 • SYNEK, M., H. SEDLÁČKOVÁ a H. VÁVROVÁ. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr