Předmět: Dějiny textilu II

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Dějiny textilu II
Kód předmětu KTT/DTE2
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Tomková Blanka, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1) Základní rozdělení textilních technologií. Minulost, současnost a budoucnost textilního oboru. 2) Historie přírodních vláken. 3) Historie syntetických vláken. 4) Princip výroby příze. Vývoj přípravy vláken k předení ve vztahu k zpracovávanému materiálu od starověku po průmyslovou revoluci. Vývoj ručních spřádacích technik. Historie a současnost vývoje spřádacích strojů. 5) Princip výroby tkanin. Tkalcovské vazby. Historie a současnost vývoje tkacích strojů. 6) Princip výroby pletenin. Pletařské vazby. Využití pletenin - vývoj. Historie a současnost vývoje pletařských strojů. 7) Historie a vývoj zušlechťovacích technik.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Laboratorní praktika, Pracovní činnosti (dílny), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na kurz Dějiny Textilu I. Studenti se v rámci předmětu seznámí nejen s přehledem vývoje textilní výroby počínaje vlákny a jejich prvotních zpracováním přes různé vývojové etapy výroby délkových (příze) a plošných (tkaniny, pleteniny) textilií, ale také s principy a podstatou jednotlivých textilních technologií. Jsou zmíněny nejstarší doklady textilií ve světě a oblasti, v nichž byly používány. Historické etapy jsou vybrány podle vývojových stupňů výroby a stavu konstrukce textilií. Jsou uvedeny souvislosti s rozvojem průmyslu a ukázány jak logické souvislosti, tak i přelomová řešení (informace o význačných objevitelích a vynálezcích spjatých s tvorbou textilií). Je zmíněna minulost, současnost a budoucnost textilního oboru.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní orientace v historických obdobích.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Přímá výuka: Zápočet: Aktivní účast na cvičeních, zhotovení výrobků pomocí ručních textilních technik. Zkouška: písemná Nepřímá výuka: Zápočet: účast na on-line lekcích, vypracování úkolů zadaných vyučujícími. Zkouška: ústní
Doporučená literatura
 • BŘEZINOVÁ, H., KOHOUT, D. a ŠMOLÍKOVÁ, M. Od nitě ke košili: textil a móda středověkých Pražanů. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 2017. ISBN 978-80-87828-28-1.
 • DOSTÁLOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skriptum TUL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • KLIČKA, V. Vývoj textilního strojírenství v regionu Orlicka.. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2003. ISBN 80-86042-72-3.
 • Militký, J. Textilní vlákna klasická a speciální, skripta TUL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 807083644X.
 • MOJŽÍŠ, B. a kol. Len, jeho historie, zpracování a užití. GŘ Lnářský průmysl, Trutnov, 1. vydání. Praha: SNTL, 1988.
 • PÁVEK, M. Textilní výroba v historickém přehledu II. Praha: Národní technické muzeum, 1972.
 • PÁVEK, M. Textilní výroba v historickém přehledu I. Praha: Národní technické muzeum, 1971.
 • STAŇKOVÁ, J., BARAN, L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2035-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr