Předmět: Konstrukce a vlastnosti délkových textilií

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Konstrukce a vlastnosti délkových textilií
Kód předmětu KTT/KVD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Krupincová Gabriela, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Přístupy k hodnocení textilních struktur. Systém norem a interních norem. Speciální metodiky s využitím obrazové analýzy. 2. Základní postupy související s experimentální analýzou struktur s využitím obrazové analýzy NIS Elements (definice obrazu, základní typy obrazů, možnosti získání obrazů, barevný obraz, binární obraz, základy matematické morfologie). 3. Souvislost mezi jemností příze, zákrutem, zákrutovou mírou, průměrem příze, hmotnou nestejnoměrností, chlupatostí, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi přízí a technologií výroby příze, Uster Statistic I.. 4. Souvislost mezi jemností příze, zákrutem, zákrutovou mírou, průměrem příze, hmotnou nestejnoměrností, chlupatostí, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi přízí a technologií výroby příze, Uster Statistic II.. 5. Charakter vnitřní struktury přízí - značená vlákna. 6. Charakter vnitřní struktury přízí - šikmé řezy. 7. Charakter struktury přízí - chlupatost příze. 8. Charakter povrchové struktury přízí - ovinky rotorové příze. 9. Charakter efektních a hybridních přízí - stanovení vybraných charakteristik kvality I.. 10. Charakter efektních a hybridních přízí - stanovení vybraných charakteristik kvality II.. 11. Kvalita přízí ve vztahu ke zpracovávanému produktu - tření a oděr přízí. 12. Kvalita přízí ve vztahu ke zpracovávanému produktu - opakované využití vlákenného materiálu v délkových textiliích. 13. Lana - základní typy, základní kvalitativní ukazatele, možnosti jejich zjišťování. Cvičení navazují na přednášky a probíhají ve specializovaných laboratořích. Cvičení: 1. Úvodní cvičení - bezpečnost práce. Podmínky úspěšného absolvování předmětu. Systém norem, přístup k přípravě rešerše, databáze. 2. Seznámení se systémem OA, ukázky různých typů měření, kalibrace, základní nastavení, snímání. 3. Souvislost mezi jemností příze, zákrutem, zákrutovou mírou, průměrem příze, hmotnou nestejnoměrností, chlupatostí, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi přízí a technologií výroby příze, Uster Statistic. 4. Charakter vnitřní struktury přízí - značená vlákna. 5. Charakter vnitřní struktury přízí - šikmé řezy. 6. Charakter struktury přízí - chlupatost příze. 7. Charakter povrchové struktury přízí - ovinky rotorové příze. 8. Charakter efektních a hybridních přízí - stanovení vybraných charakteristik kvality I.. 9. Charakter efektních a hybridních přízí - stanovení vybraných charakteristik kvality II.. 10. Kvalita přízí ve vztahu ke zpracovávanému produktu - tření a oděr přízí. 11. Kvalita přízí ve vztahu ke zpracovávanému produktu - opakované využití vlákenného materiálu v délkových textiliích. 12. Lana - základní typy, základní kvalitativní ukazatele, možnosti jejich zjišťování. 13. Zpracování a prezentace projektů. Závěrečné zhodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika, Samostatná výzkumná činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Cvičení, Seminář, E-learning, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 48 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu se studenti seznámí s experimentální analýzou textilních struktur. Cílem předmětu je propojit teoretické souvislosti s praktickým použitím, umožnit širší pochopení souvislostí mezi charakterem příze daným technologií její výroby, stanovením kvalitativních ukazatelů a jejich projevem do výsledného výrobku. Cílem je poskytnout a seznámit studenty se základními postupy testování vybraných kvalitativních ukazatelů přízí a plošných textilií, zpracováním získaných dat s využitím OA.
Studenti získají povědomí o základních principech hodnocení textilních struktur s využitím systému národních a mezinárodních norem včetně interních standardů v laboratořích. Spojení teoretických souvislostí z více předmětů je prakticky aplikováno na vybraná témata posuzování kvality textilií, což umožní provázání souvislostí a usnadní pochopení dané látky. Prohloubí si dovednosti související s přípravou, realizací a prezentací projektů, včetně zpracování rešerše.
Předpoklady
žádné

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Prezentace skupinové práce, Prezentace samostatné výzkumné činnosti studenta

Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, vypracování a obhajoba zadaných projektů v přímé i nepřímé výuce. Zkouška: ústní s písemnou přípravou.
Doporučená literatura
 • Návody na cvičení. Dostupné na https://elearning.tul.cz/.
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • Kolektiv autorů. Interní normy. Výzkumné centrum Textil 2004. Fakulta Textilní Technická univerzita v Liberci.. Liberec: Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2004.
 • Laboratory Imaging. Manuál NIS-Elements, verze 3.10. 2010.
 • LORD, P. R. Handbook of yarn production. 1st Edition. Woodhead Publishing, 2003. ISBN 978185736962.
 • NECKÁŘ, B. Příze. Tvorba, struktura, vlastnosti. Praha: SNTL Praha, 1990. ISBN 80-03-00213-3.
 • RUSS, J. C., RUSS, J. CH. Introduction to image processing and analysis. Boca Raton: CRC Press, 2008. ISBN 978-0-8493-7073-1.
 • SEERA, J. Image Analysis and Mathematical Morphology. London: Academic Press, 1983. ISBN 978-0126372403.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr