Předmět: Konstrukce a vlastnosti pletenin

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Konstrukce a vlastnosti pletenin
Kód předmětu KTT/KVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Konstrukce pletařských vazeb, vazební prvky používané v pletařské technologii. 2. Rozměrové změny pletenin a jejich vliv na konstrukci pleteného dílu. Ploché pletařské stroje (technické možnosti) 3. Konstrukce vazeb zátažných pletenin (jednolícní, oboulícní, obourubní). 4. Speciální technické vazby zátažných pletenin. Tvorba a konstrukce. 5. Vazby a konstrukční varianty dutých pletenin. 6. Možnosti kombinace vazeb zátažných jednolícních a oboulícních při konstrukci pleteného dílu. 7. Konstrukce plošně a prostorově tvarovaného dílu - výrobku. Princip tvarování a možnosti. 8. 3D tvarové řešení na povrchu pleteniny. 9. Sendvičové (dvojité/vícevrstvé) pleteniny. 10. Technika pletení neúplných řádků. 11. 3D tvarované technické výrobky. 12. Tzv. "cut-out" pleteniny (s výřezem), pleteniny s otvory a jejich kombinace s dutinnými. 13. Technika svěšování. Princip, možnosti a realizace. 14. Řetízkování (ukončování pleteného výrobku), princip, varianty (u plošného nebo dutého výrobku). Cvičení: 1. Vlastnosti zátažných vazeb - obecně. Vztah mezi délkovou hmotností nitě a dělením stroje. 2. Realizace základních vazeb zátažných jednolícních pletenin - zjišťování rozměrových změn po relaxačních procesech. 3. Realizace základních vazeb zátažných oboulícních (nebo obourubních) pletenin - zjišťování rozměrových změn po relaxačních procesech. 4. Návrh a realizace speciálních technických vazeb zátažných pletenin pro zátažný plochý pletařský stroj. 5. - 8. Tvorba plošně tvarovaného dílu nebo sendvičové pleteniny. Realizace s pomocí programů CAD. Kontrola a simulace vazeb před procesem pletení. Nastavení parametrů stroje a zhotovení. 9. - 13. Tvorba prostorově tvarovaného dílu nebo dílu s využitím techniky svěšování včetně uzavření přímo ve stroji (řetízkování). Realizace s pomocí programů CAD. Nastavení parametrů stroje a zhotovení. 14. Prezentace a obhajoba zhotovených pletených dílů (výrobků).

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student se seznámí s pokročilými technikami zátažného pletení realizovaného na plochých pletacích dvoulůžkových strojích elektronicky řízených (s individuální volbou jehel) a získá praktické dovednosti v konstrukci a tvorbě plošných a prostorově tvarovaných oděvních a technických výrobků vytvářených s využitím počítačových programů CAD.
Dovednosti týkající se CAD programování a vytváření vzorů (výrobků) nejen základními, ale i pokročilými technikami pletení. Orientace v oblasti vazeb zátažných pletenin pro oděvní a technické aplikace. Specifikace a analýza vzorků pletenin, možnost jejich výroby na plochých elektronicky řízených pletacích strojích.
Předpoklady
Základní znalosti principů pletení a pletařských vazeb na úrovni předmětu Pletení a předmětu Konstrukce a vzorování zátažných pletenin.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Praktická zkouška

Zápočet: Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektové práce. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání úkolů a projektových prací do konce semestru dle harmonogramu TUL. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Manuál CAD systému SDS ONE.
 • Webové stránky předních výrobců pletařských strojů (http://www.shimaseiki.com/; http://www.stoll.com/)..
 • HORROCKS, A. R., ANAND, S. C. Handbook of technical textiles. Volume 1, Technical textile processes. Second edition. Amsterdam: Woodhead Publishing, 2016. ISBN 978-1-78242-458-1.
 • KOĆÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN 04-830-87.
 • SPENCER, D. J. Knitting technology.. Leicester Polytechnic, Pergamon Press, England, 1983. ISBN 9780080247632.
 • VOTÁNEK, V., MESJAR, R. Technológia väzieb pletenín. Bratislava: Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry, 1956. ISBN 301-05-154.
 • WEBER, M., WEBER, K. Wirkerei und Strickerei. Deutscher Fachverlang GmbH, 2014. ISBN 978-3-86641-299-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr