Předmět: Konstrukce a vzorování listových tkanin

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Konstrukce a vzorování listových tkanin
Kód předmětu KTT/LIS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní přehled a rozdělení listových tkanin ve vztahu k jejích aplikaci. 2. Příprava konstrukce listových tkanin, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji. 3. Vazební techniky ve vzorování listových tkanin (jednoduché, víceosnovní, víceútkové, vícenásobné). 4. Technologický postup výroby tkanin listových se zaměřením se na operace zajišťující vytvoření barevného efektu a vazebného efektu (snování, házení, navádění). 5. Rozbor tkacího stroje ve vztahu k prošlupnímu mechanizmu a návodu do listů. 6. Vazební vzorování listových tkanin - technická vzornice, základní definice a význam základních částí technické vzornice (návod do paprsku, návod do listů). 7. Exkurze do výrobního podniku zaměřeného na technologii tkaní. 8. Odvozené vazby plátnové (ryps, panama). 9. Odvozené vazby keprové (zesílený kepr, víceřádkový kepr, stínovaný kepr, hrotový kepr, křížový kepr, lomený kepr). 10. Odvozené vazby atlasové (zesílený atlas, přisazovaný atlas, stínovaný atlas). 11. Technika vzorování v pruzích (podélných, příčných) - technologický postup výroby, technika vzorování definovaná vazbami se stejným setkáním, s různým setkáním, technika grádlů. 12. Technika vzorování ve čtvercích a obdélnících - technologický postup výroby, technika vzorování definovaná vazbami se stejným setkáním, s různým setkáním, technika činovatní. 13. Vzorovací technika - vliv barevného snování a házení v kombinaci s vazbou. 14. Základní postupy ve vzorování víceútkových, víceosnovních tkanin a vícenásobných tkanin. Cvičení: 1. Příprava konstrukce listové tkanin, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji v technologické laboratoři tkaní pro použití jehlového tkacího stroje CCI s elektronickým prošlupním systémem. 2.-5. Realizace projektové práce I. zaměřené na vzorování jednoduché tkaniny hladké, v kombinovaném efektu a házeném efektu na základě vlastní definice barevnosti a vazebnosti tkaniny (z hlediska vazebnosti budou zadány skupiny vazebních technik). 6.- 8. Realizace projektové práce II zaměřené na vzorování jednoduché tkaniny pestře-snované a tkaniny pestře-tkané na základě vlastní definice barevnosti a vazebnosti tkaniny (z hlediska vazebnosti budou zadány skupiny vazebních technik). 9.- 11.Realizace projektové práce III zaměřené na vzorování použitím techniky grádlů a činovatní na základě vlastní definice barevnosti a vazebnosti tkaniny. 12.-13.Realizace projektové práce IV zaměřené na vzorování s využitím vazebních technik víceútkových, víceosnovních a vícenásobných tkanin na základě vlastní definice barevnosti a vazebnosti tkaniny. 14. Prezentace projektových prací I-IV.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů, Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na základní předmět Textilní Technologie I, Tkaní. V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se výroby a vzorování listových tkanin. Jsou definovány základní konstrukční parametry listových tkanin. Základní rozdělení listových tkanin z hlediska barevného, vazebního vzorování a vazebních technik. Základní definice technologického postupu výroby listových tkanin se zaměřením na konkrétní konstrukci tkaniny. Rozbor tkacího stroje ve vztahu k prošlupnímu mechanizmu a návodu do listů. V rámci vazebního vzorování jsou rozebírány možné techniky vzorování: odvozené vazby, libovolně sestavené vazby, technika v pruzích, technika ve čtvercích a obdélnících, vliv barevného snování a házení v kombinaci s vazbou
Studenti si probloubí své znalosti z oblasti tkaní a vzorování tkanin. Jsou schopni si vytvořit vlastní návrh tkaniny s využitím systému listového vzorování.
Předpoklady
Znalosti předmětů: Tkaní. Orientace ve vazbách tkanin.
KTT/TK

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

Zápočet: Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektové práce. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání zadání a projektových prací do Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Design Fabrication and Economy of Welded Structures. Woodhead Publishing, 2008. ISBN 9781904275282.
 • Webové stránky světoznámých výrobců tkacích strojů, žakárských prošlupních mechanizmů tkacích strojů (https://www.bonas.be/en, https://www.staubli.com/cs-cz/textile/textile-machinery-solutions/ ; www.karlmayer.com https://www.lindauerdornier.com/en/ http://www.picanol.be/en ; www.knotex.de) a CAD systému pro přípravu a zpracování předlohy listové a žakárské tkaniny (http://www.designscopecompany.com/)..
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I.. Praha: SNTL, 1980.
 • BEHERA, B. K., HARI, P. K., ed. Woven textile structure. Cambridge: Woodhead, 2010. ISBN 978-1-84569-514-9.
 • GANDHI, K. L., ed. Woven textiles: principles, technologies and applications. Philadelphia: Woodhead, 2012. ISBN 978-1-84569-930-7.
 • GONG, R. H., ed. Specialist yarn and fabric structures: developments and applications. Cambridge: Woodhead publishing, 2011. ISBN 978-1-84569-930-7.
 • HLAVATÝ, V., MORAVEC, V. Vazby a rozbory tkanin 1. a 2. část.. Praha: SNTL, 1988.
 • HU, Jinlian. Structure and mechanics of woven fabrics. Cambridge: Woodhead, 2004. ISBN 0-8493-2826-8.
 • CHEN, Xiaogang. Modelling and predicting textile behaviour. Boca Raton: CRC Press, 2010. ISBN 978-1-84569-416-6.
 • ORMEROD, Allan a Walter SONDHELM. Weaving: technology and operations.. Manchester: Textile Institute, 1998. ISBN 1-870812-76-X.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. Praha: SNTL, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980. ISBN Typové číslo L21.
 • TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. Základy tkaní a tkací stroje, Skriptum TUL.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-215-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr