Předmět: Mechanika vlákenných útvarů

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Mechanika vlákenných útvarů
Kód předmětu KTT/MUT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Přehled základních veličin mechaniky užívaných v předmětu. 2. - 4. Přehled a popis základních testů a metodik pro zkoušení mechanických vlastností textilních útvarů. 5. - 6. Chování multifilu při mechanickém namáhání. 7. - 8. Chování staplové příze při mechanickém namáhání. 9. - 10. Chování netkané textilie při mechanickém namáhání. 11. - 12. Chování tkaniny při mechanickém namáhání. 13. - 14. Chování pleteniny při mechanickém namáhání. Cvičení: Praktická cvičení korespondují s náplní přednášek. Výstupem každého cvičení je protokol. 1. Rozbor tahové křivky, cyklické namáhání. 2. Mechanické vlastnosti různých typů vláken. 3. Využití mechanických vlastností vláken v délkových útvarech (multifilu, přízi). 4. Faktory ovlivňující testování tahového namáhání. 5. Metodika tahového namáhání jedné příze a příze v přadénku. 6. Vliv parametrů multifilu a příze na jejich mechanické vlastnosti. 7. Tahové namáhání metodou Strip a Grab. 8. - 9. Relaxace napětí, creep a schopnost zotavení elastických textilií. 10. Objektivní měření mechanicko-fyzikálních vlastností tkanin - KES. 11. Namáhání plošné textilie v průtlaku. 12. Netkané textilie - ověření vztahu pro výpočet modulu v jakémkoli směru zatěžování. 13. Pleteniny - tahové namáhání různých typů pletenin. 14. Rozbor mechanických vlastností předloženého vzorku plošné textilie v celé hierarchii struktury textilie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na základní popis chování struktury vlákenných textilních a netextilních útvarů během jejich mechanického namáhání. Nejprve je krátce uveden přehled základních veličin mechaniky, po němž následuje souhrn metodik a testů využívaných v textilních laboratořích. Další přednášky jsou věnovány postupně konkrétnímu rozboru strukturní mechaniky vláken, obecného multifilu, staplové příze, netkané textilie, tkaniny, pleteniny a netextilních vlákenných útvarů.
Studenti ovládají základy mechaniky aplikované na chování vláknitých útvarů.
Předpoklady
Základní znalosti matematiky, fyziky, technologie výroby a teorie struktury textilních struktur.
KTT/UME

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Přímá výuka: Zápočet: 100%-ní účast na cvičeních. Vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška: písemná a ústní. Nepřímá výuka: Zápočet: odevzdání všech zadaných správně vypracovaných protokolů. Zkouška: písemná a ústní on-line.
Doporučená literatura
 • Interní norma 22-201-01/01. Ohybová tuhost přízí. 1. vydání.. Liberec: Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2004.
 • Interní norma 32-204-01/01. Stanovení příčné stlačitelnosti přízí. 1. vydání.. Liberec: Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2009.
 • BURIANOVÁ, L. Mechanika: příprava pro studium na vysoké škole. Vyd. 10.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-629-4.
 • DOSTÁLOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • HEARLE, J. W. S., GROSBERG, P and BACKER, S. Structural mechanics of fibers, yarns, and fabrics. Volume 1. New York: Wiley Interscience, 1969.
 • HU, J. Structure and mechanics of woven fabrics. Cambridge: Woodhead Publishing, 2004. ISBN 0-8493-2826-8.
 • KOĆÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOPAL, A. Fyzika I: mechanika, kmitání, vlnění, termodynamika. Vyd. 2., opr. a dopl.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-477-1.
 • KOVÁŘ, R. Struktura a vlastnosti plošných textilií. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 80-7083-676-8.
 • KRČMA, R. Teorie netkaných textilií. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1986.
 • KVASNICA, J. a kol. Mechanika. 2. vydání.. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1268-0.
 • NECKÁŘ, B. Příze. Tvorba, struktura, vlastnosti. Praha: SNTL Praha, 1990. ISBN 80-03-00213-3.
 • ROHLENA, V. a kol. Bezvřetenové předení. Praha, SNTL, 1974.
 • SAVILLE, B. P. Physical testing of textiles. Bosa Roca, United States: Taylor & Francis Inc, 1999. ISBN 9780849305689.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr