Předmět: Mechanika vlákenných útvarů

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Mechanika vlákenných útvarů
Kód předmětu KTT/MUT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Přehled základních veličin mechaniky užívaných v předmětu. 2. Přehled a popis základních testů a metodik pro zkoušení mechanických vlastností textilních útvarů. 3. Chování různých typů vláken při mechanickém namáhání. 4. Chování multifilu při mechanickém namáhání. 5. - 6. Chování staplové příze při mechanickém namáhání. 7. - 8. Chování netkané textilie při mechanickém namáhání. 9. - 10. Chování tkaniny při mechanickém namáhání. 11. Chování pleteniny při mechanickém namáhání. 12. Chování lidské kůže při mechanickém namáhání. 13. Chování krevních cév při mechanickém namáhání. 14. Chování svalů při mechanickém namáhání. Cvičení: Praktická cvičení korespondují s náplní přednášek. Výstupem každého cvičení je protokol. 1. Rozbor tahové křivky, cyklické namáhání. 2. Mechanické vlastnosti různých typů vláken. 3. Využití mechanických vlastností vláken v délkových útvarech (multifilu, přízi). 4. Faktory ovlivňující testování tahového namáhání. 5. Metodika tahového namáhání jedné příze a příze v přadénku. 6. Vliv parametrů multifilu a příze na jejich mechanické vlastnosti. 7. Tahové namáhání metodou Strip a Grab. 8. - 9. Relaxace napětí, creep a schopnost zotavení elastických textilií. 10. Objektivní měření mechanicko-fyzikálních vlastností tkanin - KES. 11. Namáhání plošné textilie v průtlaku. 12. Netkané textilie - ověření vztahu pro výpočet modulu v jakémkoli směru zatěžování. 13. Pleteniny - tahové namáhání různých typů pletenin. 14. Rozbor mechanických vlastností předloženého vzorku plošné textilie v celé hierarchii struktury textilie.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 14 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na základní popis chování struktury vlákenných textilních a netextilních útvarů během jejich mechanického namáhání. Nejprve je krátce uveden přehled základních veličin mechaniky, po němž následuje souhrn metodik a testů využívaných v textilních laboratořích. Další přednášky jsou věnovány postupně konkrétnímu rozboru strukturní mechaniky vláken, obecného multifilu, staplové příze, netkané textilie, tkaniny, pleteniny a netextilních vlákenných útvarů.
Studenti ovládají základy mechaniky aplikované na chování vláknitých útvarů.
Předpoklady
Základní znalosti matematiky, fyziky, technologie výroby a teorie struktury textilních struktur.
KTT/UME

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Přímá výuka: Zápočet: 100%-ní účast na cvičeních. Vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška: písemná a ústní. Nepřímá výuka: Zápočet: odevzdání všech zadaných správně vypracovaných protokolů. Zkouška: písemná a ústní on-line.
Doporučená literatura
 • Interní norma 22-201-01/01. Ohybová tuhost přízí. 1. vydání.. Liberec: Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2004.
 • Interní norma 32-204-01/01. Stanovení příčné stlačitelnosti přízí. 1. vydání.. Liberec: Výzkumné centrum Textil, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci, 2009.
 • BURIANOVÁ, L. Mechanika: příprava pro studium na vysoké škole. Vyd. 10.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-629-4.
 • DOSTÁLOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • HEARLE, J. W. S., GROSBERG, P and BACKER, S. Structural mechanics of fibers, yarns, and fabrics. Volume 1. New York: Wiley Interscience, 1969.
 • HU, J. Structure and mechanics of woven fabrics. Cambridge: Woodhead Publishing, 2004. ISBN 0-8493-2826-8.
 • KOĆÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOPAL, A. Fyzika I: mechanika, kmitání, vlnění, termodynamika. Vyd. 2., opr. a dopl.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-477-1.
 • KOVÁŘ, R. Struktura a vlastnosti plošných textilií. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 80-7083-676-8.
 • KRČMA, R. Teorie netkaných textilií. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1986.
 • KVASNICA, J. a kol. Mechanika. 2. vydání.. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1268-0.
 • NECKÁŘ, B. Příze. Tvorba, struktura, vlastnosti. Praha: SNTL Praha, 1990. ISBN 80-03-00213-3.
 • ROHLENA, V. a kol. Bezvřetenové předení. Praha, SNTL, 1974.
 • SAVILLE, B. P. Physical testing of textiles. Bosa Roca, United States: Taylor & Francis Inc, 1999. ISBN 9780849305689.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr