Předmět: Pletení

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Pletení
Kód předmětu KTT/PL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Ornstová Jana, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Příprava materiálu pro technologii zátažného a osnovního pletení. 2. Základní pletařské pojmy, zápis (patronování) a provázání pletenin). 3. Pletařské vazby zátažné jednolícní (patronování, provázání, rozdělení dle skupin vazeb, příklady, ukázky vzorků). 4. Pletařské vazby zátažné oboulícní (patronování, provázání, rozdělení dle skupin vazeb, příklady, ukázky vzorků). 5. Pletařské vazby zátažné obourubní a interlokové (patronování, provázání, rozdělení dle skupin vazeb, ukázky vzorků). 6. Vlastnosti pletenin. Pletařské vazby zátažné speciální - pevné začátky, rozparovací řady, vazby tvarované pleteniny. 7. Činnosti pletařských strojů; vytváření oček, chytových a podložených kliček, převěšování oček. 8. Zátažné pletařské stroje; pracovní a programové ústrojí plochých a okrouhlých strojů. 9. Vzorovací ústrojí zátažných pletacích strojů. Skupinová a individuální volba jehel. 10. Zátažné okrouhlé pletací stroje. 11. Pletařské vazby osnovní jednolícní a oboulícní. Osnovní pletařské stroje a technologie. 12. Pracovní ústrojí osnovních strojů a způsob ovládání pracovního ústrojí. Vzorovací ústrojí osnovních pletacích strojů. 13. Plošné a prostorové tvarování pletenin. Systémy přivádění nití na pletacích strojích. 14. Systémy odvádění pleteniny. Kontrolní zařízení a závady. Cvičení: A. Teoretická část - úlohy z oblasti základních pojmů struktury, vazeb, rozměrových změn a tvarování pleteniny 1. Základní pletařské pojmy. Tvorba očka na jazýčkové jehle. Zámky plochého pletacího stroje. Chytová a podložená klička 2. Patronování pletenin. Provázání oček pleteniny. Patronování rozparovacích řad. 3. Zátažné oboulícní vazby s vysokými a nízkými kolénky. Ukázky vazeb. 4. Barevně vzorované zátažné pleteniny. Příklady a ukázky vazeb. 5. Vazby osnovních pletenin. Ukázky vazeb. 6. Teoretická část zápočtu. B. Praktická část - práce na pletařských strojích 7. Seznámení s plochým pletacím strojem. Pevné začátky na PPS. Zátažná oboulícní pletenina 8. Realizace vzorků a tvorba rozparovací řady. 9. Realizace základních oboulícních vazeb s podloženými a chytovými kličkami. 10. Realizace oboulícních vazeb s vyřazenými jehlami. 11. Realizace oboulícních vazeb s posunem lůžka. 12. Individuální pletení základních i odvozených oboulícních vazeb. 13. Osnovní jednolícní vazby - realizace individuálně zadané vazby. 14. Praktická část zápočtu.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se základů pletení. Jsou rozebírána témata týkající se přípravy materiálů pro pletařskou technologii a technologie zátažného a osnovního pletení. Student se seznámí s pletařskými vazbami (zátažnými a osnovními), s jejich vlastnostmi a funkčními principy vzorování v souladu s pracovním ústrojím pletařských strojů, s podstatou plošného a prostorového tvarování pletenin. Jsou zmíněny obecně i další části a systémy pletařských strojů.
Základní orientace v oblasti výroby pletenin pro oděvní a technické aplikace. Specifikace a analýza vzorků pletenin, možnost jejich výroby v současném portfoliu vyráběných pletařských strojů. Charakteristika a rozdělení pletenin, jejich aplikace a možnosti vzorování, tvarování a výroba kusových pletených výrobků.
Předpoklady
Základní znalosti principů pletení a pletařských vazeb na úrovni předmětu TT1 - Textilní technologie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Praktická zkouška

Zápočet: Přímá forma výuky - Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, vypracování a úspěšné obhájení všech úloh teoretické a praktické části cvičení. Získání dovednosti při práci na plochých pletacích strojích, zhotovení vzorku složitější pleteniny podle předlohy. Úspěšné absolvování zápočtového testu. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání úkolů a projektových prací do konce semestru dle harmonogramu TUL. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • Webové stránky výrobce pletařských elementů (https://www.groz-beckert.com/)..
 • KOČÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOVÁŘ, R. Pletení, skriptum FT TUL, 2. upravené vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-446-3.
 • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. ISBN 04-830-87.
 • SPENCER, D. J. Knitting technology.. Leicester Polytechnic, Pergamon Press, England, 1983. ISBN 9780080247632.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr