Předmět: Procesy a systémy v pletení

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Procesy a systémy v pletení
Kód předmětu KTT/PPL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
 • Ornstová Jana, Ing.
 • Kovář Šimon, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Technologie zátažného a osnovního pletení - používané materiály a jejich příprava. 2. Charakteristika pletařských strojů podle typů. Výkonnost a pracovní rychlost zátažných a osnovních pletacích strojů. 3. Pracovní části a mechanismy pletařských strojů (lůžko, zámky, převádění, převěšování, aj.). Ovládání pracovního ústrojí. 4. Zátažné ploché pletací stroje (pracovní ústrojí). 5. Zátažné okrouhlé pletací stroje velkoprůměrové, interlokové, středoprůměrové a maloprůměrové (pracovní ústrojí). 6. Programové ústrojí zátažných strojů, vzorovací ústrojí diskontinuální. Skupinová volba jehel. 7. Vzorovací ústrojí zátažných strojů - kontinuální 8. Funkce pletařských strojů a vzorování (individuální volba jehel). 9. Vzorovací ústrojí osnovních pletacích strojů. 10. Systémy přivádění materiálu (napínače, podavače, vodiče). 11. Systémy odvádění pleteniny. Kontrolní zařízení a závady. 12. Technologie výroby zátažných pletenin (pleteniny s vlasovým povrchem, s podélnými nitěmi, aj.) 13. Neortodoxní principy pletení technologie zátažného i osnovního pletení. 14. Historické aspekty vývoje pletařství, jejich srovnání a vliv na koncepci moderních pletařských strojů. Cvičení: 1. Demonstrace pracovního ústrojí zátažného pletacího stroje. 2. Demonstrace pracovního ústrojí osnovního pletacího stroje. 3. Ukázky vazeb a výrobků pro pletařské stroje v laboratoři. 4. Vliv seřízení zátažných pletařských strojů v pletařské laboratoři na strukturu a geometrické vlastnosti pletenin. 5. Vliv seřízení osnovních pletařských strojů v pletařské laboratoři na strukturu a geometrické vlastnosti pletenin. 6. Výkonnost zátažných pletařských strojů. Nastavení pletařského stroje a měření parametrů pracovního a odváděcího ústrojí stroje v pletařské laboratoři. 7. Výkonnost osnovních pletařských strojů. Nastavení pletařského stroje a měření parametrů pracovního a odváděcího ústrojí stroje v pletařské laboratoři. 8. - 9. Nastavení pracovního ústrojí pletařského stroje dle charakteru a typu pleteného výrobku. 10.-11. Zpracování nestandartního materiálu zátažnou technologií (vliv aktivního podavače na výsledný výrobek). 12.-13. Novinky ve vývoji a konstrukci pletařských strojů, pletených výrobků a technologických procesů potřebných pro pletení. 14. Diskuze a obhajoba samostatných prací.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny), Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů, Samostudium studentů
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 25 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si student osvojí znalosti týkající se pletařských strojů, a to především funkce a řízení zátažných a osnovních strojů (pracovní ústrojí, programové ústrojí - řídicí a vzorovací, systém přivádění materiálu, odvádění pleteniny, kontrola činnosti, aj.). Jsou rozebírána také témata týkající se pletařských procesů na strojích plochých i okrouhlých a jejich výkonnosti a vzorovací možnosti. Je zmíněna i příprava materiálu pro pletení dle strojní technologie
Základní orientace v oblasti výroby pletených textilií technologií zátažného a osnovního pletení. Specifikace strojů potřebných pro daný výrobek a jejich vazební možnosti dané konstrukcí pletařských strojů. Základní znalosti tvorby výrobku, použití strojů a možné inovace v oblasti pletařství (možnosti daného typu stroje s ohledem na vzorování a výrobu pletených výrobků technického a oděvního charakteru).
Předpoklady
Základní znalosti principů pletení a pletařských vazeb na úrovni předmětu Pletení.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektových prací. Účast na cvičeních. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání zadání a projektových prací do 15. 1. 2021. Zkouška: Přímá forma výuky: písemná a ústní. Nepřímá forma výuky: ústní.
Doporučená literatura
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • DANĚK, V. Stroje a technologie osnovního pletení, skriptum VŠST.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní, 1984. ISBN 55-323-83.
 • HORROCKS, A. R., ANAND, S. C. Handbook of technical textiles. Volume 1, Technical textile processes. Second edition. Amsterdam: Woodhead Publishing, 2016. ISBN 978-1-78242-458-1.
 • KOČÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOVÁŘ, R. Pletení. Skriptum TUL. 2. upravené vydání.. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2001. ISBN 80-7083-446-3.
 • SOVADNÍK, F. Technologie osnovního pletení. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. ISBN 04-831-82.
 • SPENCER, D. J. Knitting technology.. Leicester Polytechnic, Pergamon Press, England, 1983. ISBN 9780080247632.
 • WEBER, M., WEBER, K. Wirkerei und Strickerei. Deutscher Fachverlang GmbH, 2014. ISBN 978-3-86641-299-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr