Předmět: Předení

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Předení
Kód předmětu KTT/PR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednáška 1. Úvod do technologie předení - zopakování principu výroby příze, základní spřádací procesy - ojednocování, zjemňování, zpevňování. Jemnost skané příze. Definice pojmů průtah, výrobnost a možnosti jejich výpočtů. 2. Členění technologií výroby příze. Základní technologické postupy výroby příze s ohledem na zpracovávaný materiál (bavlna, vlna, chemická vlákna a směsi). 3. Přehled a definice nejdůležitějších vlastností přízí z hlediska technologie předení. Úvod do hmotné nestejnoměrnosti přízí - příčiny vzniku. Základní parametry hmotové nestejnoměrnosti. Význam nestejnoměrnosti v technologii předení. Základní principy zajišťování stejnoměrnosti délkových vlákenných útvarů. 4.-5. Příprava materiálu k předení - rozvolňování, čistění, mísení vzhledem ke zpracovávané surovině. Koncepce rozvolňovacích, čistících a mísících strojů. Složení čistírenských linek. 6. Mykání ve vlnařské a bavlnářské technologii výroby příze, současná koncepce mykacích strojů. Mykací povlaky. Vybrané technologické parametry mykacího stroje a jejich vliv na kvalitu pramene. 7. Družení a protahování - význam operace v technologii výroby příze. Koncepce bavlnářských a vlnařských posukovacích strojů. Průtahová ústrojí. Vybrané technologické parametry posukovacího stroje a jejich vliv na kvalitu pramene. 8. Význam přípravy pro česání v technologii výroby příze. Technologie bavlnářského a vlnařského česání. Vybrané technologické parametry česacího stroje a jejich vliv na kvalitu pramene. 9. Konvertorový způsob přípravy pramene. Tvorba pramene na řezacím a trhacím konvertoru. 10. Předpřádání v bavlnářské a vlnařské technologii výroby příze. Koncepce křídlového předpřádací stroje, předpřádací sortimenty. Průtahová ústrojí předpřádacích strojů. Základní strojně technologické veličiny ovlivňující parametry přástu a možnosti jejich seřízení. 11. Dopřádání na prstencových dopřádacích strojích. Koncepce prstencových dopřádacích strojů. Nejdůležitější strojně technologické veličiny a možnosti jejich seřízení. Dopřádání na kompaktních dopřádacích strojích. 12. Dopřádání na rotorových dopřádacích strojích. Koncepce rotorových dopřádacích strojů. Nejdůležitější strojně technologické veličiny ovlivňující parametry příze a možnosti jejich seřízení. 13. Základní rozdělení nekonvenčních dopřádacích strojů. Princip výroby příze na tryskových dopřádacích strojích a dopřádacích strojích Dref 2000. 14. Dokončovací operace (soukání, sdružování). Technologie skaní. Cvičení: 1. Úvodní cvičení - bezpečnost práce. Vstupní test - Identifikace délkových vlákenných útvarů z hlediska jejich konstrukce. 2. Výpočet jemnosti skané příze a seskání. 3. Výpočet průtahu a výrobnosti přádelnických strojů 4. Výpočty vybraných parametrů hmotové nestejnoměrnosti pramenů, přástů a přízí. 5. Přádní plány. Zadání projektu - rozbor předložené příze, sestavení technologického postupu a přádního plánu pro výrobu příze, analýza možností dalšího využití příze 6.- 8. Exkurze do přádelny 9. Opakování - praktická ukázka mykacího stroje. Videoukázky a simulace práce mykacího a česacího stroje. 10. Kontrolní test znalostí 11. Demonstrace práce prstencového dopřádacího stroje - praktická ukázka. Ukázka seřízení prstencového dopřádacího stroje, ověření parametrů vypřádané příze. 12. Demonstrace práce rotorového dopřádacího stroje - praktická ukázka. Možnosti seřízení rotorového dopřádacího stroje. Porovnání vlastností prstencových a rotorových přízí. 13. Skaní, praktická ukázka vybraných principů skaní. Možnosti seřízení skacího stroje. 14. Obhajoba projektu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Exkurze - 6 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se výroby příze. Jsou rozebírány jednotlivé technologické stupně výroby příze (rozvolňování, čištění, mísení, mykání, protahování, česání, konvertorová technologie přípravy pramene, předpřádání, prstencové dopřádání, rotorové dopřádání, tryskové dopřádání a skaní. Jsou zmíněny vybrané nekonvenční způsoby výroby příze. Je stručně analyzován vliv jednotlivých technologických stupňů na vlastnosti výsledného produktu. Je poukázáno na vybrané základní technologické parametry strojů a jejich vliv na kvalitu výsledného produktu
Student má přehled o technologiích výroby příze, účelu jednotlivých spřádacích procesů, principech používaných strojních zařízení. Ovládá základní přádelnické výpočty.
Předpoklady
Základní znalost matematiky a mechaniky, znalosti v rozsahu předmětu Textilní technologie I.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Rozhovor, Prezentace skupinové práce

Přímá výuka: Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, úspěšné absolvování testu znalostí v průběhu semestru, vypracování a obhajoba projektu. Zkouška: ústní Přednášky jsou povinné. Nepřímá výuka: Zápočet: odevzdání všech zadaných úkolů (a je-li vyžadováno, i oprav úkolů) v rámci samostudia ke cvičením, odevzdání zadané a správně vypracované semestrální práce do konce výuky v letním semestru daným Harmonogramem výuky. Po tomto termínu práce nebudu přijímány a student si musí zapsat předmět příští ak. rok. Zkouška: ústní bez písemné přípravy
Doporučená literatura
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • RICHARD, R.T.D., SYKES, A.B. Wollen yarn manufacture. Manual of Textile Technology.. Manchester: The Textile Institute, 1994. ISBN 1 870812 18 2.
 • URSÍNY, P. Předení I. 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7272-077-9.
 • URSÍNY, P. Předení II., skriptum TUL, 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-438-2.
 • VAVERKA, J., MACHUTA, K., RYBNÍKÁŘ, J. Teorie a praxe předení ve vlnařském průmyslu, Česaná příze.. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00133-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr