Předmět: Procesy a systémy v předení

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Procesy a systémy v předení
Kód předmětu KTT/PSP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Členění základních procesů a systémů předení v technologii výroby příze. 2. Rozbor procesů rozvolňování, čistění a míchání v přádelnické technologii. 3. Zajišťování stejnoměrnosti vlákenných útvarů. Teorie hmotové nestejnoměrnosti v technologii předení. Členění automatických vyrovnávacích systémů nestejnoměrnosti a jejich aplikace v technologii výroby příze. 4. Zákonitosti transformace nestejnoměrnosti. 5. Analýza systému mykaní. 6. Analýza procesu protahování (pole třecích sil, ideální průtah, průtahová síla). Koncepce průtahových ústrojí používaných v technologii výroby příze. 7. Systém česání - analýza česacího cyklu u bavlnářského a vlnařského česacího stroje, teorie výčesků. 8. Teorie tvorby vlákenného produktu na trhacím a řezacím konvertoru. 9. Zpevňování - zákonitosti tvorby zákrutu. Teorie tvorby nepravého zákrutu a jeho využití v technologii výroby příze. 10. Analýza křídlového předpřádacího systému, proces zakrucování a navíjení na křídlovém předpřádacím stroji. 11. Analýza prstencového dopřádacího systému, proces zakrucování a navíjení na prstencovém dopřádacím stroji. Kompaktní dopřádání. 12. Analýza bezvřetenového dopřádacího systému. Rozbor hlavních technologických procesů. 13. Analýza tryskového dopřádacího systému. 14. Rozbor systémů skaní. Cvičení: 1. Úvodní cvičení - bezpečnost práce. Ukázky délkových vlákenných útvarů jakožto výstupních produktů jednotlivých spřádacích systémů a jejich základní charakteristika. Opakování členění základních technologií výroby příze. 2. Ukázky praktické realizace systémů rozvolňování, čištění a mísení. Výpočet rozvolňovacího podílu. Efektivita čistění. 3. Výpočty týkající se problematiky hmotové nestejnoměrnosti příze, analýza vybraných charakteristických funkcí hmotové nestejnoměrnosti. 4. Stanovení modulu poměrné přenosové funkce průtahového ústrojí a jeho interpretace. Zadání projektové práce č.1. 5. Zpracování projektové práce č.1 - Stanovení experimentálního modulu poměrné přenosové funkce - realizace v technologické i strukturální laboratoři Katedry technologií a struktur. 6. Systém mykání - výpočty vybraných charakteristik týkajících se mykání, mykacích povlaků a zpracovávaného materiálu. Grafický rozklad sil při poloze na mykání, na snímání, na povyčesávání. Demonstrace systému mykání v technologické laboratoři katedry. 7.- 8. Exkurze 9. Zadání projektu č. 2 - Vliv velikosti průtahu a otáček vřeten na vlastnosti vyrobené příze. Systém prstencového dopřádání - Analýza tahových sil v přízi při navíjení na prstencovém dopřádacím stroji. 10. Realizace a zpracování projektu č.2 v technologické a strukturální laboratoří katedry. 11. Systém rotorového dopřádání. Zadání projektu č. 3 - Cyklické družení versus průměr rotoru ve vztahu k nestejnoměrnosti příze. 12. Realizace projektu č. 3 - praktická analýza v technologické i strukturální laboratoři. 13. Praktické ukázky systémů skaní a kablování - technologické laboratoře katedry. 14. Prezentace projektů. Závěrečné zhodnocení.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Exkurze - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu jsou analyzovány jednotlivé spřádací procesy (rozvolňování, čistění, mísení, ojednocování, vylučování krátkých vláken, protahování, zakrucování, navíjení, zajišťování hmotové stejnoměrnosti) jak v rovině teoretické, tak i praktické. Pozornost je rovněž zaměřena na jednotlivé spřádací systémy (mykání, česání, předpřádání, dopřádání a skaní) využívané v technologii výroby příze. Je zmíněna teorie tvorby konvertorového pramene. Studenti se rovněž hlouběji seznámí se zákonitostmi transformace hmotové nestejnoměrnosti.
Student má přehled o základních spřádacích procesech a systémech. Je vybaven teoretickým základem týkajícím se jednotlivých spřádacích procesů.
Předpoklady
Znalosti matematiky a mechaniky. Přehled o vlákenných surovinách.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Prezentace skupinové práce

Přímá výuka: Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, vypracování a obhajoba všech úkolů a zadaných projektů. Zkouška: ústní Nepřímá výuka: Zápočet: odevzdání všech zadaných úkolů (a je-li vyžadováno, i oprav úkolů) v rámci samostudia ke cvičením, vypracování a odevzdání zadaných projektů a to do data konce výuky v letním semestru daným Harmonogramem výuky. Po tomto datu práce nebudu přijímány a student si musí zapsat předmět příští ak. rok. Zkouška: ústní
Doporučená literatura
 • Webové stránky světoznámých výrobců přádelnických strojů (http://www.rieter.com/ ; https://www.truetzschler.com/en/ ; http://www.befama.com.pl./ ; http://www.marzoli.it/it/camozzigroup/textile-machinery/marzoli/home ; http://www.nsc-schlumberger.com/ ; http://andar.co.nz/textiles/ ; http://www.muratec-vortex.com/ ; http://www.schlafhorst.de/en/schlafhorst/ ; www.cognetex.com).
 • URSÍNY, P. Předení I. 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7272-077-9.
 • URSÍNY, P. Předení II., skriptum TUL, 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-438-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr