Předmět: Tkaní

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Tkaní
Kód předmětu KTT/TK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kolčavová Sirková Brigita, doc. Ing. Ph.D.
 • Mertová Iva, Ing. Ph.D.
 • Ježík Karol, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní přehled a rozdělení tkanin ve vztahu k jejích aplikaci. Základní rozdělení tkanin z hlediska vazebního a barevného vzorování. Definice základních parametrů tkaniny. 2. Definice technologického procesu výroby tkaniny v technologii tkaní. Příprava materiálu pro tkaní. 3. Rozbor operace soukání v rámci přípravy materiálu pro tkaní. 4. Rozbor operace snování v rámci přípravy materiálu pro tkaní. Vyjádření základních principů pásového a válového snování ve vztahu k barevnému vzorování tkaniny. Rozbor operace šlichtování v rámci přípravy materiálu pro tkaní. 5. Rozbor operace navádění a navazování v rámci přípravy materiálu pro tkaní. 6. Základní definice a schéma tkacího stroje, selekce jeho mechanizmů podílejících se na formování tkaniny. Definice základního principu člunkových a bezčlunkových tkacích strojů. 7. Charakteristika prohozního mechanizmu. Rozbor možností zanášení útku do prošlupu. 8. Charakteristika prošlupního mechanizmu. Rozbor možností tvorby prošlupu vzhledem k ovládání nitěnek prošlupního ústrojí. 9. Příprava konstrukce tkanin, definice základních parametrů konstrukce ve vztahu k tkanině a tkacímu stroji. 10. Vzorování listových tkanin - definice technické vzornice, rozdělení vazeb listových tkanin. 11. Základní vazby v listovém vzorování, technická vzornice pro základní vazby. 12. Odvozené vazby v listovém vzorování, odvozené vazby plátnové, keprové, atlasové. 13. Vzorování žakárských tkanin, příprava a zpracování předlohy žakárské tkaniny. 14. Využití CAD systému při zpracování žakárské tkaniny v rámci vazebních technik 2D a 3D tkanin. Cvičení: 1. Prezentace technologie tkaní z hlediska technologického procesu výroby a strojního zařízení v technologické laboratoři tkaní KTT FT TUL 2. Konstrukce a výroba tkanin listových použitím základních vazeb. Práce na jehlovém tkacím stroji CCI s elektronickým listovým prošlupním systémem v technologických laboratořích KTT FT TUL. 3. Projektová práce 1). Příprava vzornice pro vlastní návrh listové tkaniny ve dvou variantách: 1) použití odvozených vazeb, 2) použití libovolně sestavené vazby pro definovaný efekt tkaniny. Využití CAD systému CCI pro tvorbu vzoru pro listové prošlupní ústrojí jehlového tkacího stroje CCI. 4.-5. Realizace projektové práce 1). Tkaní vlastních návrhů listové tkaniny na jehlovém tkacím stroji CCI s elektronickým listovým prošlupním systémem v technologických laboratořích KTT FT TUL. 6. Exkurze. V rámci výuky je každoročně v rámci spolupráce s výrobní sférou realizovaná exkurze pro studenty do firmy zabývající se technologií tkaní. 7.-8.CAD systém pro zpracování předlohy žakárské tkaniny. Základní postup při zpracování předlohy, příprava konstrukce, výčet základních parametrů tkaniny a tkacího stroje pro realizaci tkaniny. 9. Projektová práce 2). Příprava vazební vzornice pro tkaní žakárské tkaniny dle vlastního návrhu. Zpracování vlastní předlohy využitím CAD systému EAT. 10.-11. Zpracování vlastní předlohy využitím CAD systému EAT v technologických laboratořích KTT FT TUL. 12.-13. Realizace projektové práce 2). Tkaní vlastních návrhů žakárské tkaniny na jehlovém tkacím stroji SOMET s elektronickým žakárským prošlupním ústrojím STÄUBLI. 14. Prezentace projektových prací 1,2. Základní charakteristika a parametry projektových prací 1,2 je dostupná na https://elearning.tul.cz.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Projektová výuka, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Skupinová konzultace, Individuální konzultace, Demonstrace dovedností studentů, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Exkurze - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se výroby tkanin a technologického procesu tkaní z hlediska přípravy materiálu pro tkaní, tkaní, klasifikace tkanin a konstrukce listových a žakárských tkanin. Jsou rozebírány jednotlivé technologické operace přípravy ve vztahu ke konkrétnímu typu tkanin, včetně rozboru strojního zařízení potřebného pro realizaci daného kroku. Z hlediska tkacího stroje jsou rozebírány jednotlivé mechanizmy ve vztahu k tvorbě tkaniny: prohozní mechanizmus, prošlupní mechanizmus, přírazní mechanizmus, mechanizmus odtahu a mechanizmus podávání osnovy. Student je dále seznámen s přípravou konstrukce tkanin pro oděvní a technické textilie obecně, včetně vzorování listových a žakárských tkanin.
Orientace v oblasti: technologie přípravy materiálu pro tkaní, základními principy tkalcovské technologie, tkací stroje a jednotlivé mechanismy, základní tkalcovské vazby.
Předpoklady
Základní znalost textilu obecně.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace osvojených vědomostí formou referátu

přímá výuka: Přednášky (1. zápis předmětu) jsou povinné. Přednášky pro druhý a třetí zápis povinné nejsou, ale jsou doporučené. Zápočet: Prezentace a obhájení projektové práce. V případě druhého a třetího zápisu předmětu se zápočet neuznává. Zkouška: ústní. nepřímá výuka: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční) formě, vypracování zadání příslušných témat zadaných distanční formou. Odevzdání všech zadání do Zkouška: Ústní (pro přímou i nepřímou formu výuky).
Doporučená literatura
 • Software EAT, Elektronický manuál CAD VictordesignScope - dostupnost v softwaru EAT - 10x licence + 10 pracovních stanic počítačové učebny FT TUL.
 • Soubor českých přednášek na https://elearning.tul.cz/.
 • Webové stránky světoznámých výrobců tkacích strojů, žakárských prošlupních mechanizmů tkacích strojů (https://www.bonas.be/en https://www.staubli.com/cs-cz/textile/textile-machinery-solutions/ ; www.karlmayer.com https://www.lindauerdornier.com/en/ http://www.picanol.be/en ; www.knotex.de) a CAD systému pro přípravu a zpracování předlohy listové a žakárské tkaniny (http://www.designscopecompany.com/).
 • BEDNÁŘ, V., SVATOŠ, S. Vazby a rozbory tkanin I.. Praha: SNTL, 1980.
 • CHOOGIN,V., BANDARA,P., CHEPELYUK, E. Mechanisms of Flat Weaving Technology. Woodhead Publishing, 2013. ISBN 9780857097804.
 • ORMEROD, A., SONDHELM, W. Weaving: technology and operations.. Manchester: Textile Institute, 1998. ISBN 1-870812-76-X.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkací stroje člunkové a bezčlunkové. Praha: SNTL, 1988.
 • TALAVÁŠEK, O. Tkalcovská příručka. Praha: SNTL, 1980. ISBN Typové číslo L21.
 • TUMAJER, P., BÍLEK, M., DVOŘÁK, J. Základy tkaní a tkací stroje, Skriptum TUL.. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-215-0.
 • WILL, Geoge F. The woven figure: conservatism and America's fabric : 1994-1997.. New York: Scribner, 1997. ISBN 0-684-82562-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr