Předmět: Teorie pletení

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Teorie pletení
Kód předmětu KTT/TPL
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Historické aspekty vývoje pletařství, jejich srovnání a vliv na koncepci moderních pletařských strojů. 2. Charakteristika zátažných a osnovních pletařských strojů. 3. Funkce pletařských strojů (vytváření oček, chytových, podložených kliček, přenášení a převěšování oček). 4. Teorie vzorování zátažných pletenin. 5. Zaplétání doplňkových nití. 6. Pletení obourubních vazeb plochých pletacích strojích s převěšovacími systémy. 7. Vzorovací systém počítačem řízeného plochého pletacího stroje Shima Seiki. 8. Vizualizace a vazební techniky. Simulace skutečného vzhledu pleteniny. 9. Mechanismy maloprůměrových pletacích strojů a pletení ponožkového zboží. 10. Geometrické a deformační vlastnosti pletenin. Jejich měření a hodnocení. Energetické změny při deformaci pleteniny. 11. Hodnocení jakosti pletenin, nestejnoměrnost pleteniny, tření polotovarů a pletených textilií (výrobků). Experimentální zjišťování třecího odporu. 12. Mechanika pletařských procesů. Výkonnost a pracovní rychlost zátažných a osnovních pletacích strojů. Jejich optimalizace. 13. Pracovní ústrojí pletařských strojů (teorie kladení nitě a zatahování, silová rovnováha mechanizmu pohybu jehly). 14. Neortodoxní principy pletení technologie zátažného i osnovního pletení. Laboratorní cvičení: 1. - 2. Vazební možnosti a návrh vzorů pro osnovní stroje v pletařské laboratoři. Vztah mezi dělením stroje a délkovou hmotností nitě. Výpočet geometrických parametrů pletenin. 3. - 4. Vliv seřízení stroje na strukturu, geometrické a deformační vlastnosti pletenin. Výkonnost pletařských strojů. Nastavení pletařského stroje a měření parametrů pracovního a odváděcího ústrojí stroje v pletařské laboratoři. 5. - 6. Vzorovací systém SDS - ONE plochého pletacího stroje Shima Seiki. 7. - 8. Vazební techniky vzorovacího systému plochého pletacího stroje Shima Seiki. 9. - 12. Zpracování vlastního návrhu vzoru (výrobku) zátažné pleteniny pomocí programu SDS - ONE (semestrální práce). 13. Realizace navrženého vzoru na pletacím stroji Shima Seiki. 14. Závěrečná prezentace semestrální práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Projektová výuka
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 35 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 42 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou: Funkce pletařských strojů zátažných i osnovních a jejich charakteristika; Výkonnost pletařských strojů; Teorie vzorování pletenin; Vlastnosti pletenin; Tření polotovarů a pletených výrobků; Mechanika pletařských procesů.
Rozšíření znalostí v oblasti pletení, zejmnéna vlastnosti pletenin, tření polotovarů a pletených výrobků, mechanika pletařských procesů.
Předpoklady
Základní znalosti z oblasti pletení, mechaniky a matematiky.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektové práce. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání zadání a projektových prací do 15.1.2021. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • David J. Spencer. Knitting Technology. Cornwall. England..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní