Předmět: Teorie tkaní

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Teorie tkaní
Kód předmětu KTT/TTK
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dvořák Josef, doc. Ing. CSc.
 • Bílek Martin, doc. Ing. Ph.D.
 • Kovář Šimon, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2. Tkací cyklus a proces, periodické a kontinuální procesy, jednoprošlupní a víceprošlupní systémy, vztahy výkonu a frekvence stroje, hlavní fáze tkacího cyklu. 3. - 4. Prošlupní mechanismus, buzení elastických sil v osnově, zdvihové funkce a typy mechanismů. 5. - 6. Přírazový mechanismus, buzení sil v osnovních nití tkacím paprskem, statický model přírazné síly a tkacího odporu. 7. - 8. Prohozní systémy tkacích strojů - mechanické systémy (člunek, jehla, skřipec), pohybové rovnice jednotlivých fází prohozu, určení rychlostí zanašeče a útku, určení sil v útku 9. - 10. Tryskové prohozní systémy (hydraulický a pneumatický), elementární pohybové rovnice prohozu útku, určení rychlostí zanašeče a útku, určení sil v útku 11. - 12. Kompenzace nežádoucích sil v průběhu tkacího cyklu, náhradní schéma svůrky, statický a dynamický model svůrky. 13. -14 Prostředky vnější regulace tkacího procesu, identifikace regulační soustavy, regulované a akční veličiny, základní rovnice regulace, ústřední člen ( PID regulátor). Modelování přírazného procesu, přírazný puls, skluz útku, bilance elastických a adhesních sil, Rázový a lisovací efekt. Laboratorní cvičení: 1. Organizační záležitosti a bezpečnost práce v tkalcovské laboratoři.2. Praktické ukázky přírazných a prošlupních mechanismů tkacích strojů v tkalcovské laboratoři. 3. Praktické ukázky prohozních mechanismů tkacích strojů v tkalcovské laboratoři. 4. Praktické ukázky osnovních a zbožových regulátorů, časový a kruhový diagram činnosti tkacího stroje. 5. Praktické měření tahové síly v osnově na tkacím stroji při různých vazbách vyráběné tkaniny 6. Zpracování naměřených dat na PC a diskuse výsledků měření. 7. Praktické měření tahové síly v osnově a ve tkanině na tkacím stroji při různých útkových dostavách vyráběné tkaniny. 8. Zpracování naměřených dat na PC a diskuse výsledků měření. 9. Vliv "upínací" délky osnovní nitě na její tuhost - realizace praktických měření na speciálním měřicím zařízení v tkalcovské laboratoři. 10. Zpracování naměřených dat na PC, diskuse výsledků měření - reologické vlastnosti textilních materiálů. 11. Praktické měření tahové síly v útku na jehlovém a tryskovém tkacím stroji. 12. Zpracování naměřených dat na PC a diskuse výsledků měření. 13. Praktické seznámení s přístrojem pro měření tvrdosti přízových návinů, konzultace. 14. Udělení zápočtu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu jsou řešeny tyto problematiky: formování tkaniny, posuvy a deformace nití ve vazném elementu; kinematické buzení sil v nitích pohyby pracovních členů tkaninu formujících mechanismů; síly v osnově a v útku efektivně využívané pro tvorbu tkaniny, kontrola (řízení) těchto sil na tkacím stroji; eliminace nežádoucích sil kompensátory a regulátory; modelování přírazného procesu; sestavování a užití diskrétních modelů přírazu; prohozní systémy, pohybové rovnice, určení rychlosti a sil útku; skladba uzlů tkacího stroje jako odezva na variabilitu tkacího procesu;
Prohloubení znalostí v oblasti tkaní, především: formování tkaniny, posuvy a deformace nití ve vazném elementu; síly v osnově a v útku efektivně využívané pro tvorbu tkaniny; prohozní systémy a jejich pohybové rovnice; určení rychlostí zanašeče a útku, určení sil v útku; skladba uzlů tkacího stroje jako odezva na změny tkacího procesu; automatizace tkacího stroje.
Předpoklady
Znalost technologického procesu tkaní, znalost funkce tkacího stroje, Mechanika: statika (rovnice rovnováhy sil) - kinematika (kinematické veličiny obecného pohybu, struktura jednoduchých rovinných mechanismů, zdvihové funkce, převodové funkce) - dynamika ( pohybové rovnice) - pružnost a pevnost ( vztah sil a deformací, tah, ohyb) Matematika: diferenciální rovnice ( 1 a 2 řádu)

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení ročníkových prací z předmětu Zkouška: písemná + ústní
Doporučená literatura
 • informační server ITMA + Tkaní.CZ.
 • Bowden F.P, Tabor D. Friction and Lubrication of Solids. Proc. RoySoc., A169, 391, Clar. Press, Oxford.
 • DVOŘÁK, J. Tkací proces a stroj, TU-Liberec, 2006.
 • MASAJTIS, J. Dynamic disturbances of warp tension in weaving and behaviour of the letoff motion on the loom.. University of Gent, 1998. ISBN 83-908012-3-X.
 • Nosek S. Teorie tkaní čast II, Dům techniky Pardubice, 1988..
 • Nosek S. Teorie tkaní I, Dům techniky, Pardubice, 1988..
 • Ormerod A., Sondhelm W.S. Weaving - Technology and Operations, The Textilie Institute,. Manchester, UK, 1995. ISBN 187081276X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Clothing and Textile Engineering (2018) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Oděvní a textilní technologie (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní