Předmět: Tvorba a vlastnosti délkových textilií

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Tvorba a vlastnosti délkových textilií
Kód předmětu KTT/TVD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Moučková Eva, Ing. Ph.D.
 • Jirásková Petra, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Opakování - základní členění přízí dle konstrukce, možnosti výroby. 2. Nejdůležitější parametry a vlastnosti vláken ve vztahu k technologii výroby příze a vlastnostem příze. 3. Nestejnoměrnost délkových textilií. Způsoby vyjadřování hmotové nestejnoměrnosti. Výrobní a strojová nestejnoměrnost. 4. Měření a vyhodnocování nestejnoměrnosti. Projev hmotné nestejnoměrnosti příze v ploše. 5. Zajišťování kvality mykaného pramene, možnosti monitorování práce mykacího stroje a jeho seřízení s ohledem na kvalitu výsledného pramene. 6.- 8. Vlastnosti prstencové, kompaktní rotorové a tryskové příze v závislosti na technologických podmínkách dopřádání 9. Specifika výroby příze z chemických vláken, parametry příze pro technické účely a problematika její výroby. 10.-11. Konstrukce jádrové příze, možnosti výroby v technologii předení a skaní. 12. Konstrukce kablovaných nití, nitě ovíjené. Možnosti výroby. Skaní multifilů. 13.-14. Konstrukce efektních nití, možnosti výroby v technologii předení a skaní. Cvičení: 1. Úvodní cvičení - bezpečnost práce. Zopakování základních parametrů příze - jemnost, zákrut a možnost jejich ovlivnění (průtah, dodávka, respektive odváděcí rychlost). Technologie výroby příze. Ukázky přízí. 2. Nestejnoměrnost délkových textilií - výpočet strojové a výrobní nestejnoměrnosti délkových vlákenných útvarů. Rozbor protokolu z měření nestejnoměrnosti. Ukázka vyhodnocení spektrogramu. Zadání projektu č.1. 3.- 4. Realizace projektu č. 1 - měření a vyhodnocování nestejnoměrnosti přízí v laboratoři KTT. 5. Exkurze. 6. Přádní geometrie prstencového dopřádacího stroje, parametry seřízení a vliv na vlastnosti příze. Zadání projektu č.2. 7.-9. Realizace projektu č. 2 - návrh strojně-technologických parametrů nutných pro výpřed příze s různou úrovní zadaných parametrů, výpřed příze a analýza vlastností příze s ohledem na parametry příze. Realizace v technologické i strukturální laboratoři KTT. 10.-11. Projekt č. 3 a jeho realizace - Výroba skaných přízí s různým směrem a různou úrovní zákrutů a analýza jejich vlivu na vlastnosti příze - praktická cvičení v laboratoři KTT. 12. Možnosti konstrukce skaných přízí s využitím skacího stroje Direct twist - praktická cvičení v laboratoři KTT. 13. Prezentace projektů. 14. Závěrečné zhodnocení, možnosti opravy projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka, Individuální konzultace, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 15 hodin za semestr
 • Příprava na dílčí test - 15 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 5 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
 • Exkurze - 5 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu si studenti prohloubí znalosti týkající se délkových textilií z hlediska jejich tvorby a vlastností s ohledem na technologické podmínky výroby. V úvodu předmětu jsou v obecné rovině zmíněny základní parametry vláken ve vztahu k technologii výroby příze a kvalitě příze. Dále jsou studenti hlouběji seznámeni s důležitou vlastností délkových textilií a to hmotovou nestejnoměrnosti z hlediska měření a především vyhodnocování ve vztahu k technologii výroby příze. V rámci předmětu je rovněž věnována pozornost konstrukci a vlastnostem přízí vypředených různými spřádacími systémy. Je analyzován dopad nejvýznamnějších strojně technologických parametrů dopřádání na vlastnosti příze. Jsou rozebírány skané i efektních nitě z hlediska své konstrukce a možností výroby.
Student dokáže specifikovat vliv vybraných strojně technologických parametrů dopřádacích strojů na vlastnosti přízí. Orientuje se v problematice hmotové nestejnoměrnosti z hlediska jejího měření a vyhodnocování. Má základní přehled týkající se problematiky výroby jádrové, kablované a efektní nitě.
Předpoklady
Znalosti v rozsahu předmětu Předení.
KTT/PR

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Výuka probíhá dle stávajícího harmonogramu zveřejněného na webových stránkách FT TUL. V případě přímé výuky: Zápočet: Aktivní účast na cvičeních i přednáškách, vypracování a obhajoba zadaných projektů. Zkouška: ústní s písemnou přípravou V případě nepřímé výuky: Zápočet: Splnění zadaných úkolů a vypracování projektů do předem stanovených termínů Zkouška: ústní
Doporučená literatura
 • GONG, R. H., WRIGHT, R. M. Fancy Yarn: Their Manufacture and Application. Cambridge: Woodhead Publishing Ltd., 2002. ISBN 0-8493-1550-6.
 • LORD, P.R. Handbook of yarn production. 1st Edition. Woodhead Publishing, 2003. ISBN 978185736962.
 • ROHLENA, V. a kol. Bezvřetenové předení. Praha, SNTL, 1974.
 • THILAGAVATHI, G., KARTHIK, T. Process Control and Yarn Quality in Spinning. Woodhead Publishing India in Textiles, 2015. ISBN 978-9-380-30835-7.
 • URSÍNY, P. Předení I., skriptum TUL, 2. vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80 7272 077 9.
 • URSÍNY, P. Předení II., skriptum TUL, 2.vydání. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-438-2.
 • URSÍNY, P. Stroje a technologie dopřádání II. Skriptum VŠST, 1. vydání.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1984.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr