Předmět: Úvod do mechaniky

» Seznam fakult » FT » KTT
Název předmětu Úvod do mechaniky
Kód předmětu KTT/UME
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
  • Kolčava Luděk, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice pojmů a opakování lineární algebry. 2. Silová soustava. 3. Rovnováha sil. 4. Pasivní odpory. 5. Definice posuvu, přetvoření a napjatosti. 6. Konstitutivní vztahy a anizotropie. 7. Namáhání v tahu. 8. Namáhání v krutu. 9. Namáhání v ohybu. 10. Pevností hypotézy. 11. Viskoelasticita materiálu. 12. Únava materiálu. 13. Trendy v mechanice poddajných těles. 14. Trendy v mechanice poddajných těles. Cvičení: 1. Vektorové a maticové operace. 2. Rozklad sil a výpočet výslednice. 3. Rovnováha sil. 4. Výpočet soustavy s pasivními odpory: smýkání . 5. Výpočet soustavy s pasivními odpory: valení. 6. Určení napjatosti a deformace v tahu - statická úloha. 7. Namáhání v tahu - experiment. 8. Určení napjatosti a deformace v krutu - staticky určitá úloha. 9. Určení napjatosti a deformace v ohybu - staticky určitá úloha. 10. Namáhání v ohybu - experiment. 11. Výpočet úlohy s víceosým namáháním. 12. Výpočet úlohy s víceosým namáháním. 13. Ukázka trendů v experimentální mechanice. 14. Ukázka trendů v experimentální mechanice.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika, Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 45 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 45 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základy mechaniky poddajných těles se zaměřením na textilní struktury. V průběhu studia si student osvojí důležité pojmy z mechaniky a aplikuje obecné poznatky z mechaniky na vybrané textilní struktury. Kromě základního úvodu do mechaniky nabídne předmět studentovi širší rozhled zahrnující složitější jevy jako je únava a viskoelasticita materiálu. Závěr bude věnován trendům v mechanice a jejich aplikace.
Základní znalosti z mechaniky se zaměřením na textilní inženýrství.
Předpoklady
Středoškolská matematika.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet pro přímou výuku: absolvování praktických cvičení a zápočtový test Zkouška pro přímou výuku: písemná a ústní část Zápočet pro nepřímou výuku: 2 x seminární práce Zkouška pro nepřímou výuku: písemná zkouška
Doporučená literatura
  • JULIŠ, K., BREPTA, R. a kol. Mechanika I. díl. Statika a kinematika. 1. vyd.. Praha: SNTL, 1987. ISBN 04-224-86.
  • TREBUŇA, F., SIMČÁK, F. Pružnosť, pevnosť a plastickosť v príkladoch. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017. ISBN 9788080732776.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr