Course: Law 1

» List of faculties » FUA » KUR
Course title Law 1
Course code KUR/PR1
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch. PhD.
 • Plos Jiří, JUDr. PhDr.
Course content
1. Introduction to the law - a short historical incursion into the history of the building law and the law for performance of a profession; constitutional prerequisites and the conditions for performing a profession and activities with a special legal regimen (expecially in connection with construction) 2. General knowledge of laws concerning construction (zoning and planning, and the Construction Code) in broader legal and substantive context 3. The Construction act and the implementing regulations I - the Construction Act, the by-law on land-use planning source materials and land-use planning documentation; the by-law on the general requirements for the use of land 4. The Cosntruction Act and the implementing regulations II - the by-law on the land-use procedure; the by-law on the Construction Code 5. The Construction Act and the implementing regulations III - the by-law on the documentation of structures; the by-law on authorised inspectors; the by-law on general technical requirements for structures and the by-law on the use of structures by persons with a limited possibility of movement and sense of orientation 6. The Construction Act and the implementing regulations IV - the by-law on the general technical requirements for structures and the by-law on the use of structures by persons with a limited possibility of movement and sense of orientation; the by-laws on the technical requirements related to special legal regulations 7. The Code of Administrative Procedure and the public administration system I - the Code of Administrative Procedure 8. The Code of Administrative Procedure and the public administration system II - the Code of Administrative Procedure; the public administration system in relation to performance of a profession )the publication administration, territorial self-government, profession-related self-government) 9. Selected related Acts I - the State Conservation Care Act 10. Selected related Acts II - the Act on Protection of Nature and Landscape and some other regulations related to the environmental care, especially EIA, forests, water, air 11. Selected related Acts III - Public Health Act (human and veterinary sanitation) 12. Selected related Acts IV - Acts on trasnport infrastructure (land traffic routes, railways, civil aviation and inland water transport) 13. Selected related Acts V - Acts on technical infrastructure (water management, power industry, electronic communications, waste) 14. Selected related Acts VI - Acts on information systems

Learning activities and teaching methods
Demonstration
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for exam - 28 hours per semester
Learning outcomes
1. Introduction to law, a brief historical excursion to the development of construction and occupation law, constitutional prerequisites and conditions of the occupation and activities with a special legal regime (especially related to construction) 2. Overview of legislation concerning construction (spatial planning and building regulations) in a broader legal and factual context 3. Building Act and implementing decrees I. Building Act, a decree on spatial planning documentation, a decree on general requirements for land use 4. Building Act and implementing regulations II. Decree on zoning proceedings, Decree on building regulations 5. Building Act and implementing decrees III. Decree on documentation of buildings, Decree on authorized inspectors, Decree on general technical requirements for buildings and Decree on use of buildings by persons with reduced mobility 6. Building Act and implementing decrees IV. Decree on general technical requirements for buildings and Decree on the use of buildings by persons with reduced mobility and orientation, Decree on technical requirements for special legal regulations 7. Administrative Code and System of Public Administration I. Administrative Code 8. Administrative Code and System of Public Administration II. administrative code, the system of public administration in relation to occupation (state administration, territorial self-government, professional self-government) 9. Selected related laws I. Act on State Preservation of Monuments 10. Selected related laws II. Nature and Landscape Protection Act and some other regulations related to environmental care, especially EIA, forests, water, air 11. Selected related laws III. Public Health Act (human and veterinary hygiene) 12. Selected related laws IV. transport infrastructure laws (roads, railways, civil aviation and inland waterway transport) 13. Selected related laws V. laws on technical infrastructure (water management, energy, electronic communications, waste) 14. Selected related laws VI. laws on information systems
Hands-on in designing and executing of architectonic projects
Prerequisites
Unspecified

Assessment methods and criteria
Interview

The explanations are concentrated on the standards of professional performance and the standards of professional documentation for the basic disciplines of the work of an architect/rubanist (zoning and planning, designing structures, interiors, gardening and landscaping architecture) and on the mode of the actual performance of his/her activities (office and project management). The course includes preparation of a draft contract on preparation, negotiation and implementation of a construction design, or possibly a contract on preparation and negotiation of zoning and planning documents. This requires general knowledge of the profession, which is the content of the curriculum in the designing studios. Examination requirements: The examination is taken in writing; if there are doubts, it is supplemented with an oral examination. The knowledge of the public law concerning construction, proved in application in a specific substantive and legal situation (a business case) and evidence of related general knowledge of the broader legal background concerning the public law in relation to the building law.
Recommended literature
 • autorský sborník. Architekturwettbewerbe in1 dem Staaten des europäischen Wirtschaftraumes - Endbericht; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Bonn-Berlin, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova I; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB [sborník textů první konference o krajině]. Praha, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova II; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů druhé konference o krajině]. Praha, 2002.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova III; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů třetí konference o krajině]. Praha, 2005.
 • Fujdiak, M. Starosta a občané (zejména texty v oboru územní plánování, územní řízení, stavební řízení a související správní úseky, zadávání veřejných zakázek). Raabe Praha, 2007.
 • Hegenbart, M. a kolektiv. Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy - poznámky a vysvětlivky. Nadace ABF Praha, 2007.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo - Obecná část (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Jones, G.P. a kolektiv. A New Approach to the Standard Form of Building Contract (aktuální znění). Oxford and Lancaster.
 • Kerstein, K. Architecture and Quality of Life. ACE Bruxelles, 2004.
 • kolektiv autorů. A Green Vitruvius. ACE Bruxelles, 1999.
 • kolektiv autorů. Architect Overseas Practice Standards (A Guide to Selected Countries) (a nová aktualizovaná vydání). AIA/NVCARB New York, 1991.
 • kolektiv autorů. Architects Handbook of Professional Practice I-IV [I-II Documents, III Firm, IV Project] (aktuální znění). AIA New.
 • kolektiv autorů. Architectural Practice and Management (aktuální vydání). Architectural Practice and Management; RIBA; London (aktuální vydání).
 • kolektiv autorů. Europe and Architecture Tomorrow (český překlad ČKA, Praha 1997). ACE Bruxelles, 1995.
 • kolektiv autorů. Freie Berufe in Europa. DAB/BRK Stuttgart, 1996.
 • kolektiv autorů. Profesní pojištění. ČKA Praha, 2004.
 • kolektiv autorů. Příručka pro projektovou praxi [v tom Plos, J.: "3. Obsah a rozsah profesní působnosti autorizovaných (a registrovaných) osob - architektů a urbanistů, inženýrů a techniků"]. ČKAIT Praha, 2007.
 • kolektiv autorů. Soubor smluvních vzorů pro profesní praxi architekta. ČKA Praha, 1999.
 • kolektiv autorů. Standard of Professional Practice. UIA Paris, 2007.
 • kolektiv autorů. Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (pouze pozemní, inženýrské a technologické stavby). ČKA Praha, 2003.
 • Kramer, D. a kolektiv. Architectural Practice around the World. COAC Barcelona, 2002.
 • Kyralová, J. a kolektiv. Stavební zákon v praxi (aktuální znění). Verlag Dashöfer Praha.
 • Ladra, J. Stavební, autorský a technický dozor investora (aktuální znění) [v tom Plos, J., Serafín, P.: Část IX - Zkrácené stavební řízení a činnost autorizovaného inspektora]. Dashöfer Verlag Praha.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (spoluautor části 2: Společenská východiska ÚSES - Postavení ÚSES v právním prostředí společnosti). Brno, 1995.
 • Malý, S. Nový stavební zákon s komentářem. ASPI Praha, 2007.
 • Mareček, J. a kolektiv. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Linde Praha, 2007.
 • Mind, B. State, Trends and Pesrpectives of National Specification System in Eurpean Construction. ICIS Report, 2001.
 • Ondruš, R. Průvodce úředníka novým Správním řádem. Linde Praha, 2006.
 • Ondruš, R. Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Linde Praha, 2006.
 • Plos, J. a kolektiv. Odpovědné (územní) plánování a správy venkovských obcí a mikroregionů; Škola obnovy venkova. Libčeves, 1998.
 • Plos, J. Autorský zákon - komentované znění. ČKA Praha, 2001.
 • Plos, J. K právnímu, profesnímu a ekonomickému postavení architektů mezi jinými socioprofesními skupinami. ASB Praha, 2007.
 • Plos, J. K reformě památkové péče. LN Praha, 2006.
 • Plos, J. Nový stavební zákon I až VIII. Bulletin ČKA Praha, 2007.
 • Plos, J. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. Grada Praha, 2007.
 • Plos, J. Projektová činnost autorizovaných a registrovaných architektů a inženýrů ve výstavbě, Oborová příručka OIM-IC. Praha, 2007.
 • Plos, J. Přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky s komentářem a výklady. Praha, 2007.
 • Plos, J., Štěpán, P. Praktická příručka plánování území a projektování staveb (včetně dalších průběžných čtvrtletních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2001.
 • Plos, J., Štěpán, P. Projektová dokumentace a ceny projektových prací (včetně dalších průběžných pololetních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2005.
 • Raabe, M. Manuel de Management de Projet; Presses de l´école nationale des Ponts et chaussées. Paris, 2001.
 • Schneiderová, R. a kolektiv. Veřejné zakázky v praxi (aktuální znění - Plos, J. - Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže. Verlag Dashöfer Praha.
 • Standen, D. Terms in Practice (A Dictionary for Australian Architects). RAIA Melbourne BV.
 • Štenglová, I. a kolektiv. Obchodní zákoník - komentář (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Švestka, J. a kolektiv. Občanský zákoník - komentář (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Telec, I. a kolektiv. Autorský zákon - komentář. C.H.Beck Verlag Praha, 2007.
 • Vopálka, V. a kolektiv. Správní řád soudní - komentář. C.H.Beck Verlag Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Arts and Architecture Study plan (Version): Visual Communication - Digital Media (20) Category: Art and applied art 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Arts and Architecture Study plan (Version): Environmental Design (20) Category: Art and applied art 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer
Faculty: Faculty of Arts and Architecture Study plan (Version): Architecture (ANG) Category: Architecture 1 Recommended year of study:1, Recommended semester: Summer