Course: Law 2

» List of faculties » FUA » KUR
Course title Law 2
Course code KUR/PR2
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch. PhD.
 • Plos Jiří, JUDr. PhDr.
Course content
1 Performance of profession I - Act on performance of profession, with the implementing profession-related regulations; comparison with foreign countries and performance of profession in the Czech Republic, office management, types and ways of project management, including comparison with foreign countries 2. Performance of profession II - performance-related and documentation professional standards for designing practice I: zoning and planning - preparation of planning documentation 3. Performance of profession III - performance-related and documentation professional standards for designing practice II: zoning and planning - acquisition activities 4. Performance of profession IV - performance-related and documentation professional standards for designing practice III: design of a construction and negotiation and implementation of a construction project 5. Performance of profession V - performance-related and documentation professional standards for building a construction 6. Performance of profession VI - contractual professional standards for planning practice - preparation of planning documentation 7. Performance of profession VII - contractual professional standards for designing practice - design of a construction 8. Performance of profession VIII - contractual professional standards for building a construction 9. Performance of profession IX - contractual professional standards for business - partnership agreement and types of busines contracts for business I 10. Performance of profession IX - contractual professional standards for business - partnership agreement and types of busines contracts for business II 11. Selected related Acts I - public procurement and architectonic and urbanist contests I 12. Selected related Acts II - public procurement and architecnoitc and urbanist contests II 13. Selected related Acts III - intellectual property rights I - the Copyright Act 14. Selected related Acts IV - intellectual property rights II - industrial ownership, trademarks, etc.

Learning activities and teaching methods
Demonstration
 • Class attendance - 28 hours per semester
 • Preparation for exam - 28 hours per semester
Learning outcomes
Tendering of public contracts and architectural contests, labour laws with special focus on practice of a profession (particularly the practice of regulated and expert activities in construction and rendition of expert services, office management and contract management). The explication is focused on the standards of professional performance and the standards of professional documentation in the core domains of an architect/town planner activities (regional planning, construction design, interior, landscape and park-space architecture) and on the independent performance regime (office and contract management).
Hands-on in designing and executing of architectonic projects
Prerequisites
Unspecified

Assessment methods and criteria
Interview

The explanations are concentrated on the standards of professional performance and the standards of professional documentation for the basic disciplines of the work of an architect/rubanist (zoning and planning, designing structures, interiors, gardening and landscaping architecture) and on the mode of the actual performance of his/her activities (office and project management). The course includes preparation of a draft contract on preparation, negotiation and implementation of a construction design, or possibly a contract on preparation and negotiation of zoning and planning documents. This requires general knowledge of the profession, which is the content of the curriculum in the designing studios. The examination is taken in writing; if there are doubts, it is supplemented with an oral examination. The knowledge of the private law, proved in application in a specific substantive and legal situation (a business case) and the aspects related to performance of a profession
Recommended literature
 • autorský sborník. Architekturwettbewerbe in1 dem Staaten des europäischen Wirtschaftraumes - Endbericht; Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Bonn-Berlin, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova I; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB [sborník textů první konference o krajině]. Praha, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova II; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů druhé konference o krajině]. Praha, 2002.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova III; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů třetí konference o krajině]. Praha, 2005.
 • Fujdiak, M. Starosta a občané (zejména texty v oboru územní plánování, územní řízení, stavební řízení a související správní úseky, zadávání veřejných zakázek). Raabe Praha, 2007.
 • Hegenbart, M. a kolektiv. Stavební zákon a jeho prováděcí předpisy - poznámky a vysvětlivky. Nadace ABF Praha, 2007.
 • Hendrych, D. a kolektiv. Správní právo - Obecná část (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Jones, G.P. a kolektiv. A New Approach to the Standard Form of Building Contract (aktuální znění). Oxford and Lancaster.
 • Kerstein, K. Architecture and Quality of Life. ACE Bruxelles, 2004.
 • kolektiv autorů. A Green Vitruvius. ACE Bruxelles, 1999.
 • kolektiv autorů. Architect Overseas Practice Standards (A Guide to Selected Countries) (a nová aktualizovaná vydání). AIA/NVCARB New York, 1991.
 • kolektiv autorů. Architects Handbook of Professional Practice I-IV [I-II Documents, III Firm, IV Project] (aktuální znění). AIA New.
 • kolektiv autorů. Architectural Practice and Management (aktuální vydání). Architectural Practice and Management; RIBA; London (aktuální vydání).
 • kolektiv autorů. Europe and Architecture Tomorrow (český překlad ČKA, Praha 1997). ACE Bruxelles, 1995.
 • kolektiv autorů. Freie Berufe in Europa. DAB/BRK Stuttgart, 1996.
 • kolektiv autorů. Profesní pojištění. ČKA Praha, 2004.
 • kolektiv autorů. Příručka pro projektovou praxi [v tom Plos, J.: "3. Obsah a rozsah profesní působnosti autorizovaných (a registrovaných) osob - architektů a urbanistů, inženýrů a techniků"]. ČKAIT Praha, 2007.
 • kolektiv autorů. Soubor smluvních vzorů pro profesní praxi architekta. ČKA Praha, 1999.
 • kolektiv autorů. Standard of Professional Practice. UIA Paris, 2007.
 • kolektiv autorů. Výkony a honoráře architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (pouze pozemní, inženýrské a technologické stavby). ČKA Praha, 2003.
 • Kramer, D. a kolektiv. Architectural Practice around the World. COAC Barcelona, 2002.
 • Kyralová, J. a kolektiv. Stavební zákon v praxi (aktuální znění). Verlag Dashöfer Praha.
 • Ladra, J. Stavební, autorský a technický dozor investora (aktuální znění) [v tom Plos, J., Serafín, P.: Část IX - Zkrácené stavební řízení a činnost autorizovaného inspektora]. Dashöfer Verlag Praha.
 • Löw, J. Rukověť projektanta místního územního systému ekologické stability (spoluautor části 2: Společenská východiska ÚSES - Postavení ÚSES v právním prostředí společnosti). Brno, 1995.
 • Malý, S. Nový stavební zákon s komentářem. ASPI Praha, 2007.
 • Mareček, J. a kolektiv. Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami. Linde Praha, 2007.
 • Mind, B. State, Trends and Pesrpectives of National Specification System in Eurpean Construction. ICIS Report, 2001.
 • Ondruš, R. Průvodce úředníka novým Správním řádem. Linde Praha, 2006.
 • Ondruš, R. Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Linde Praha, 2006.
 • Plos, J. a kolektiv. Odpovědné (územní) plánování a správy venkovských obcí a mikroregionů; Škola obnovy venkova. Libčeves, 1998.
 • Plos, J. Autorský zákon - komentované znění. ČKA Praha, 2001.
 • Plos, J. K právnímu, profesnímu a ekonomickému postavení architektů mezi jinými socioprofesními skupinami. ASB Praha, 2007.
 • Plos, J. K reformě památkové péče. LN Praha, 2006.
 • Plos, J. Nový stavební zákon I až VIII. Bulletin ČKA Praha, 2007.
 • Plos, J. Nový stavební zákon s komentářem pro praxi. Grada Praha, 2007.
 • Plos, J. Přehled právních předpisů pro autorizované architekty, inženýry a techniky s komentářem a výklady. Praha, 2007.
 • Plos, J., Štěpán, P. Praktická příručka plánování území a projektování staveb (včetně dalších průběžných čtvrtletních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2001.
 • Plos, J., Štěpán, P. Projektová dokumentace a ceny projektových prací (včetně dalších průběžných pololetních aktualizací). Verlag Dashöfer Praha, 2005.
 • Raabe, M. Manuel de Management de Projet; Presses de l´école nationale des Ponts et chaussées. Paris, 2001.
 • Schneiderová, R. a kolektiv. Veřejné zakázky v praxi (aktuální znění - Plos, J. - Zadávání veřejných zakázek a architektonické soutěže. Verlag Dashöfer Praha.
 • Standen, D. Terms in Practice (A Dictionary for Australian Architects). RAIA Melbourne BV.
 • Štenglová, I. a kolektiv. Obchodní zákoník - komentář (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Švestka, J. a kolektiv. Občanský zákoník - komentář (poslední aktuální vydání). C.H.Beck Verlag Praha.
 • Telec, I. a kolektiv. Autorský zákon - komentář. C.H.Beck Verlag Praha, 2007.
 • Vopálka, V. a kolektiv. Správní řád soudní - komentář. C.H.Beck Verlag Praha, 2004.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester
Faculty: Faculty of Arts and Architecture Study plan (Version): Architecture (ANG) Category: Architecture 2 Recommended year of study:2, Recommended semester: Winter