Předmět: Stavba měst 1

» Seznam fakult » FUA » KUR
Název předmětu Stavba měst 1
Kód předmětu KUR/SM1
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Burgerová Lenka, PhDr. Ing. arch. Ph.D.
Obsah předmětu
1. vymezení základního pojmového rámce I. - úvod (literatura, ostatní prameny) -kategoriálního (prostor,čas,místo, pohyb/změna-cesta, svět/osvětí-světlo) -geometrie a některé speciální teorie využitelné pro formování struktur a funkcí města (a pro jejich interpretaci) 2. vymezení základního pojmového rámce II.- příroda a krajina/území teritori-um/obec/region(mikroregion-makroregion)/lokální-regionální-globální - člověk(archetyp/ur-forma)/řeč-hlas/zvuk/jmění/vlastnění-ekonomie/hospodaření/pospolitost 3. vymezení základního pojmového rámce III. - umělý svět člověka - architektura/stavění, město, technika, cesty - základní typologie přírodně krajinných, sociálně ekonomických a urbánně technických struktur a funkcí - kompoziční (hmotové a materiálové), dispoziční a provozní princi-py struktur funkcí a morfogeneze lokálních-regionálních-globálních struktur a funkcí a jejich vzájemný vliv a podmíněnost (struktura zástavby koncentrická - lineární - disipativní / jednoosá - víceosá/monocentrická-polycentrická/ortogonální-neortogonální/zavřená-polootevřená-otevř. 4. vývoj osídlení (stavby měst)I.-pravěké a starověké formy osídlení a městského stavitelství - prehistorie (původní kultury africké,americké,asijské a australské a souvislosti s osídlováním - inspirace pro současnost)-východiska/zrod města (základní civilizační okruhy vzniku stabilní struktury osídlení: Přední Východ/Evropa/Indie/Čína-Japonsko-Korea/Předkolumbovská Amer. 5. vývoj osídlení (stavby měst) II. - zrod evropského městského osídlení a stavitelství, euroasijské formy stabilní struktury osídlení: Řecko, Etrurie a Řím, města raného křesťanství a islámu 6. vývoj osídlení (stavby měst) III. - formy osídlení a městského stavitelství evropského středověku a počátku novověku - první doba rozkvětu měst - městská kolonizace (města románská / města raně-vrcholně-pozdně gotická / městská kolonizace) - města počínajícího novověku [města rene-sanční (jihoevropská-středoevropská-severoevropská-východoevropská) / města barokní (evrop-ská-mimoevropská) / první globální projevy městské kolonizace] 7. vývoj osídlení (stavby měst) IV. - formy osídlení a městského stavitelství novověku od konce XVIII. století do poloviny XIX. století - města preindustriální 8. vývoj osídlení (stavby měst) V. - formy osídlení a městského stavitelství novověku od poloviny XIX. století do poloviny XX. století - města industriální 9. vývoj osídlení(stavby měst)VI.-formy osídlení a městského stavitelství novověku od poloviny XX. století do konce XX. století-města postindustriální / počátek doby informační / vznik megaměsta 10. megaměsto I.: přírodně krajinné / sociální / urbánně technické parametry / morfogeneze (formování lokálních a regionálních struktur a funkcí) / vývoj od lokálního k regionálnímu a globálnímu / metamorfózy města na cestě k megaměstu a jeho podmíněnosti regionální a lokální (vliv lokálních a regionálních podmínek na globální tendence a zpětná strukturální a funkční morfogeneze města) 11. megaměsto II.: přírodně krajinné / sociální / urbánně technické parametry / morfogeneze (formování globálních struktur a funkcí) / vývoj od globálního k regionálnímu a lokálnímu / metamorfózy města v globální éře a jejich projevy na regionální a lokální úrovni (pronikání globál-ních funkcí a struktur do regionálních a místních struktur a funkcí a jejich proměna a resistence) 12. vývoj vybraných urbánních a krajinných prvků I. - veřejný prostor (kultovní místa - obětiště / náměstí (centra-ohniska) / hlavní třídy (lineární prvky veřejných prostranství: systém ulic (uliční síť) - pasáže a průchody - loubí) / městský mobiliář (městský architektonický detail) 13. vývoj vybraných urbánních a krajinných prvků II. - soukromý prostor [dům a usedlost / soukromá zahrada jako urbánní prvek / dvory a dvorky / předzahrádky ...] 14. vývoj vybraných urbánních a krajinných prvků III. - městská krajina / venkovská krajina [městské parky a jiná městská zeleň / venkovská (volná) krajina a její vztah k urbanismu)

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
V kurzu Stavba měst 1 (SM1) se jedná o výklad základních pojmů, metody a metodiky stavby měst (územního plánování), vývoje osídlení a jeho forem (morfogeneze strukturální a funkční) od prehistorie osídlení, se zvláštním zaměřením na klíčová období vývoje kultury měst evropského civilizačního okruhu a dalších nejvýznamnějších civilizačních okruhů - Přední východ, Indie a indický subkontinent, Dálný východ, Amerika a americké kultury Severní, Střední a Jižní Ameriky, globální současnost. Výklad je zaměřen na kategoriální pojmy a specifické metody a jejich místo v myšlení o městu a jeho výstavbě (člověk, prostor, místo, cesta-pohyb, architektura, kultura atd.) v širších civilizačně-kulturních souvislostech a je ukončen souhrnem k jednotlivým základním typům urbánního prostoru veřejného a soukromého a prostoru krajinného.
schopnost orientace v dějinách a teorii urbanismu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor

Výklad je orientován na základní pojmy a témata urbánního vývoje a metody myšlení jako jedné z podstatných součástí architektury v nejširším smyslu slova, a to z hlediska přírodně krajinného, sociálně ekonomického, kulturně civilizačního a urbánně technického. Předpokládá se základní středoškolská znalost dějin, specificky pak dějin architektury a ostatních oborů výtvarného umění a jejich souvislosti s dalšími druhy umění (orientace v dobově související hudbě či literatuře) a základní znalosti filosofie a oborů bezprostředně souvisejících. Student musí být schopen aktivní účasti na přenášce a rozpravě, studovat a interpretovat oborovou literaturu a prokázat schopnosti aplikace na konkrétním případu - analyzovat vývoj vybraného města, svoje poznatky interpretovat před kolegy-studenty a odpovídat na jejich dotazy a na základě této přednášky připravit písemnou seminární práci. Předpokládá se absolvování základních přednášek oborových (navrhování staveb a menších urbánních celků, jakož i dějin architektury a výtvarného umění, technologií a procesů). Aktivní účast na přednáškách a schopnost reagovat na podněty.
Doporučená literatura
 • Aristoteles. Politika. Praha, 1939.
 • autorský sborník. Architektura na prahu informačního věku [texty o moderní a současné architektuře I - Vidler, Ockman, Colomina, Sola-Morales, Caché, Lynn, Diller et Scofidio, Koolhaas, Maas]. Zlatý Řez Praha, 2001.
 • autorský sborník. Architektura v informačním věku [texty o moderní a současné architektuře II - Wigley, Sassen, Colomina, Sola-Morales, Schumacher, Tschumi, McLeod, Oosterhuis, Koolhaas, Betsky]. Zlatý Řez Praha, 2006.
 • autorský sborník. Problémy moderny a postmoderny - Architektura-filosofie-estetika [Gorsen - Habermas - Jencks - Lyotard - Portoghesi]. ČVUT Praha, 1998.
 • autorský sborník. Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře (výbor z textů Achleitnera, Cohena, Colquhouna, Echevarríi, Framptona, Lefaivrové, Mumtaze, Ricoeura, Ruediové a Tzonise). ČKA Praha, 1999.
 • autorský sborník. Texty praktikujících architektů [Piano, Alsop, Pelli, Jiřičná, Tollit, Jones, Gregotti, Hartoonian, Zumthor]. ČKA Praha, 2000.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova I; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB [sborník textů první konference o krajině]. Praha, 2001.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova II; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů druhé konference o krajině]. Praha, 2002.
 • autorský sborník. Tvář naší země - krajina domova III; ČKA/Jaroslav Bárta Studio JB/Společnost pro krajinu [sborník textů třetí konference o krajině]. Praha, 2005.
 • autorský sborník. Urbanistická čítanka I, II [Vybrané texty urbanistické literatury XX. století / I - Klasikové moderní urbanismu / urbanismus jako prostorové utváření měst / II - Forester, Rossi, Hall, Brindley, Rydinová, Stoker, Sandercocková]. ČKA/AUÚP Praha, 2001.
 • Bosma, K. a kolektiv. Mastering the City I, II / North European City Planning 1900 - 2000. NAI Publishers/EFL Publications, 1997.
 • Croff, D., Burdett, R. Cities, Architecture and Society I, II - X. Internazionale Biennale di Architettura; Fondazione la Biennale. Venezia, 2006.
 • Forman, R., Gordon, M. Krajinná ekologie. Academia Praha, 1993.
 • Gutwind, E.A. International History of City Development I-XII; The Free Press of Glencoe, Collier-McMillan Ltd.. London, 1964.
 • Hébrard, J. a kol. Perspektiven einer europäischen Raumordnung. Hannover/Paris, 1992.
 • Hipokrates. O vzduchu, vodě a místech. Praha.
 • Hrůza, J. Teorie města. Praha, 1965.
 • Hrůza, J., Zajíc, J. Dějiny urbanismu I-II (aktuální znění). ČVUT Praha, 2003.
 • Jančura, P. a kol. Krajina - človek - kultúra - Zborník referátov. Bánská Bystrica, 2000.
 • Kerstein, K. Architecture and Quality of Life. ACE Bruxelles, 2004.
 • kolektiv autorů. A Green Vitruvius. ACE Bruxelles, 1999.
 • kolektiv autorů. Europe and Architecture Tomorrow (český překlad ČKA, Praha 1997). ACE Bruxelles, 1995.
 • Koucký, R. Elementární urbanismus; Zlatý řez. Praha, 2006.
 • Kurokawa, K. Intercultural Architecture - The Philosophy of Symbiosis. AIA New York, 1991.
 • Mumford, L. The City. London.
 • Nadin, V. Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách prostorového plánování. EK/ÚÚR Brno, 2000.
 • Neubauer, Z. a kol. Geometrie živého - matematické modely morfogeneze. ZP ČSVTS při FGÚ ČSAV Praha, 1989.
 • Plos, J., Štěpán, P. a kolektiv. Praktická příručka plánování území a projektování staveb. Praha, 2001.
 • Portmann, A. Nové cesty biologie I-II; Scientia et Philosophia 7+8. Praha, 1997.
 • Saane, D.G. Recombinant Urbanism - Conceptual Modeling in Architecture, Urban Design, and him Theory; John Wiley&Sons - Wiley Academy. Chichester, 2005.
 • Valena, T. Město a topografie / evropské město v topografickém kontextu. NTM Praha, 1991.
 • Vitruvius. Deset knih o architektuře. Svoboda Praha, 1979.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní