Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Geografie (B1301)
Studijní obor / Specializace Aplikovaná geografie (1301R022/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Připravit studenta pro vzdělávací (učitelské), ale i aplikované využití moderních geografických znalostí, metod a dovedností.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent studijního oboru bude připraven pro působení a profesionální uplatnění na pracovištích veřejné správy (státní správy a samosprávy), ale i v neziskovém a podnikatelském sektoru. Příklad zaměstnavatelů: * krajské úřady: odbory územního plánování, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, životního prostředí a venkova, informatiky * magistráty, obecní úřady: odbory územního plánování, oddělení pověřené agendou územně analytických podkladů * správy velkoplošných chráněných území přírody: správa GIS, mapování, územní limity * agentury regionálního rozvoje * nevládní organizace zabývající se regionálním rozvojem, podporou místních iniciativ, místní akční skupiny * architektonické kanceláře zabývající se územním plánováním a regionálním rozvojem * veřejnoprávní i soukromé subjekty zabývající se sběrem, digitalizací, správou a vizualizací geografických dat Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu (např. na UK v Praze a MU v Brně v geo
Garant oboru / specializace Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KGE/USGN Úvod do studia geografie Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KGE/KVGN Kvantitativní metody v geografii Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KAP/ZED Zpracování elektronických dokumentů Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KGE/FG1A Fyzická geografie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KGE/KATN Kartografie a topografie Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KGE/AG1N Aplikovaná geografie 1 Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KGE/HG1A Humánní geografie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KGE/HG2N Humánní geografie 2 Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KGE/FG2N Fyzická geografie 2 Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KGE/OGE Obecná geologie Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KGE/CREU Česká republika a EU Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KGE/PLG Planetární geografie Čeština 3  
A Povinný 1 Letní KGE/TPK Terénní praktikum Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KAP/ZGIS Základy geoinformatiky a GIS Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KGE/AG2N Aplikovaná geografie 2 Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KGE/GMS Geografické myšlení a projekty Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KGE/HG3N Humánní geografie 3 Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KGE/FG3N Fyzická geografie 3 Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KGE/ZRGA Základy regionální geografie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KGE/AG3N Aplikovaná geografie 3 Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KGE/PRP Přeshraniční spolupráce a regionální politika EU Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KGE/GCRR Geografie cestovního ruchu a rekreace Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KGE/RGEO Regionální geologie ČR Čeština 3  
A Povinný 2 Letní KGE/TGP Terénní geografický projekt Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KGE/KEK Krajinná ekologie Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KGE/BS1 Bakalářský seminář 1 Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KGE/OPR Odborná praxe Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KGE/UZPN Územní plánování Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KAP/WKA Webová kartografie Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KGE/RGEN Regionální geografie ČR Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KGE/RRVS Regionální rozvoj a veřejná správa Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KGE/BS2 Bakalářský seminář 1 Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KGE/AG4N Aplikovaná geografie 4 Čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KNJ/NJ1 Německý jazyk 1 Němčina 2  
B Povinně volitelný - Zimní KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KAJ/AJ1 Anglický jazyk 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KAP/GMKN GIS v managementu krajiny Čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KGE/HKG Humanistická a kulturní geografie Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KAP/GFG GIS ve fyzické geografii Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KGE/ZPAN Základy paleontologie Čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KGE/PAGT Práce s anglickým geografickým textem Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KGE/PHGN Praktická humánní geografie Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KAP/GHG GIS v humánní geografii Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KAJ/AJ2 Anglický jazyk 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KGE/URE Urbánní ekologie Čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KGE/PORN Přírodní ohrožení a rizika Čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KGE/FGRN Fyzickogeografická regionalizace Čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KNJ/NJ2 Německý jazyk 2 Němčina 3  
B Povinně volitelný - Letní KGE/MSG KOncepce místa v geografii Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KGE/PGN Politická geografie Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KGE/LENN LIberecko a Euroregion Nisa Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KGE/GNA Geografie náboženství Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KFY/FPV Fyzika pro přírodní vědy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KGE/VFG Vybrané kapitoly z fyzické geografie Čeština 3  
B Povinně volitelný - Letní KGE/TKA Tematická kartografie Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům