Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Učitelství pro základní školy (N7503)
Studijní obor / Specializace Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 18)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (7)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Cílem studia je získání a rozvoj odborných pedagogických a psychologických znalostí, schopností a dovedností, nácvik vyucovacích strategií a rozvoj koncipování a programování vzdelávacích situací.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditu ve skladbe predmetu predepsané studijním plánem, státní záverecná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zameren na získání teoretických poznatku, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvurcí cinnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Učitel druhého stupně základní školy
Garant oboru / specializace Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.

Seznam plánů oborů, které lze volit v kombinaci s vybraným oborem

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.

Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu)
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 17), Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 18)
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 17), Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 18),
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 17), Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 18), Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 17), Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 18),
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný - - DFP/DP1 Diplomová práce Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - DFP/DP2 Diplomová práce Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - KPP/ORZ Odborná rozprava ze standardů profesního základu: pedagogika, obecná didaktika, psychologie vyučování a výchovy, psychologie obecná  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/ARFI Artefiletika Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KPP/PROVE Projektové vyučování Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/OSVM Osobnostní a sociální výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/KRM Kritické myšlení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/VDO Výchova demokratického občana Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/ENVM Environmentální výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/AKVE Alternativní vzdělávací koncepty Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/WAP Waldorfská pedagogika Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KPP/VME výchova v evropských a globálních souvislostech Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/PDE Pedagogická diagnostika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/MUVM Multikulturní výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/HODM Hodnoty a hodnotová orientace dětí Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/TPM Tvořivé pedagogické myšlení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/DOP Dopravní výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KAP/DVE Digitální technologie ve výuce Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/HSE Hodnocení v současné škole Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/MED mediální výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/PCHE Poruchy chování žáků Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/SEV Sexuální výchova Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KPP/PSORE Psychologické otázky rodiny Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KPP/SIKE Prevence šikany ve škole Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMD/FCV-E Functions of Complex Variable Čeština 5  
C Volitelný - - KMD/AME-E Applications of Mathematics in Economics Čeština 5  
C Volitelný - - KHI/RDL-E Regionální dějiny Liberecka Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPV/LGD-E Language games developing foreigners languague skills Čeština 5  
C Volitelný - - KSS/CNM Národnostní minority Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CER Ergoterapie a kompenzační pomůcky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/NOE Noetika Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KTV/KOP Kondiční programy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPP/VGT-E Erziehung und Bildung im Ghetto Theresienstadt für Erasmusstudenten Němčina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMD/SMDM Semináře z matematiky a didaktiky matematiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CMI Metodika vyhledávání a získávání informací Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KTV/MPF Moderní pohybové formy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/VPK Vedení pracovních kolektivů Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/TES Teorie subjektivity Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/POD Péče o duši jako úkol filosofie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KTV/FLO Florbal Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KAP/MUPN Multimédia ve školních projektech Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMD/CIS-E Cryptography and Information Security Čeština 5  
C Volitelný - - KPV/DLS-E Development Language skills by the czech songs Čeština 5  
C Volitelný - - KSS/CKI Krizová intervence Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/FCP Filosofická východiska problému člověk a příroda Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KMD/NMA Numerical Methods of Algebra Čeština 5  
C Volitelný - - KFL/DOKF Dokumentární film ve výuce Čeština 2  
C Volitelný - - KFL/HES Úvod do současné hermeneutiky Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/CNA Nadaní žáci Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KFL/TIN Teorie interpretace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KSS/ZNN Nové trendy v sociální práci Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KPV/HHR-E Historical Heritage of our Region through Expressive Experience Čeština 5  
C Volitelný - - KGE/CGA-E Czech Republic Geographical Aspects Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úrověň Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KAJ/AJ2ZS Anglický jazyk - nižší úrověň Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KNJ/NJ2ZS Německý jazyk - nižší úroveň Čeština Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPV/RETE Rétorika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VS1 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/KSB Kurs snowboardingu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPP/PGR Personal growth Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/SLS-E Selected Issues of Sociology and Cultural Anthropology Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/PPO První pomoc Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KTV/KSA Kurz skialpinismu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KNJ/PN1-B Německý jazyk pro historiky 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/CVS Civilizační výzvy 21. století Čeština 3  
C Volitelný - Zimní KPP/ITP-E Introduction to psychology for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VN1 Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMD/MAGE Matematika anglicky Čeština Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMD/MVS2 Metodika výuky šachu 2 Čeština 2  
C Volitelný - Zimní KTV/NEH Netradiční hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KAP/ZDH Základy deskových her Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/MO1 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/UHP Úvod do historické poetiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPP/PGR-E Personal growth for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/POH-E Philosophy of Humanities Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMD/ZOIN Zabezpečení obchodních informací Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KTV/ZKU Zimní kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VC1 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VDD Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KCH/HIC Historie chemie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KMD/TEX Úvod do LaTeXu Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KAJ/DRV Drama ve výuce jazyků Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/VZ1 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KFL/SVZ Sociologie vzdělávání Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KHI/MC1 Vybrané kap. z moderních dějin českých 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KAJ/KOL Korpusová lingvistika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KAJ/AJ2LS Anglický jazyk - nižší úroveň Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KNJ/NJ2LS Německý jazyk - nižší úroveň Čeština Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úrověň Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/LKU Letní kurs Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/DKR Dějiny křesťanství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/MFV Mytologie, filosofie, věda Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VS2 Vybrané kapitoly ze středověkých dějin Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/KCT Kurz cykloturistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KAJ/AZV Anglická žurnalistika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/KVS Kurz vodních sportů Čeština 2  
C Volitelný - Letní KFL/DKL Dějiny kultury Čeština 3  
C Volitelný - Letní KCH/CHI Chemická informatika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/MC2 Vybrané kap. z moderních dějin českých 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KIN/GUR Grafická uživatelská rozhraní Čeština 2  
C Volitelný - Letní KHI/HEX1 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VN2 Vyb.kap.z novodobých dejin obecných 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/MAS Sportovní masáž Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KAP/IHV Informatika v hudební tvorbě a výchově Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KTV/VOK Vodácký kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPP/POC-E Psychology of communication for Erasmus students Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX2 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VZ2 Vybrané kapitoly ze soudobých dějin 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KCH/VYZ Výživa člověka Čeština 2  
C Volitelný - Letní KNJ/PN2-B Německý jazyk pro historiky 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KMD/IKM Informace podniku a krizový management Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPV/ZEK Základy ekologie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/ESAE Estetika Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KMD/MVS1 Metodika výuky šachu 1 Čeština 2  
C Volitelný - Letní KAP/DEH Deskové hry Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/HEX3 Historická exkurze Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/VC2 Vyb.kap. z novodobých dějin českých 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KFL/PNO Poetiky novověku Čeština 2  
C Volitelný - Letní KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KHI/MO2 Vyb.kap. z moderních dějin obecných 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KCH/CCH Člověk a chemie Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - - KHI/ORD Odborná rozprava z dějepisu  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KHI/USA Dějiny Spojených států amerických Čeština 2  
B Povinně volitelný - - KHI/FPP Film jako nástroj politické propagandy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KHI/DVTU Dějiny vědy a techniky Čeština 2  
B Povinně volitelný - Zimní KHI/VAMD Vybrané aspekty moderních dějin Čeština 2  
B Povinně volitelný - Zimní KHI/DEKUX Dějiny kultury Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KHI/PSN1U Problémy soudobých dějin 1. - Vznik, vývoj a krize komunistických systémů v zemích střední a jihovýchodní Evropy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KHI/PMD2U Problémy moderních dějin Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KHI/PND1U Problémy novověkých dějin 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KHI/VAMD2 Vybrané aspekty moderních dějin2 Čeština 2  
B Povinně volitelný - Letní KHI/IMP Interpretace multimediálních pramenů v anglickém jazyce Čeština 2  
B Povinně volitelný - Letní KHI/PST2U Vybrané problémy středověkých dějin - Společnost, náboženství, kultura, vzdělanost a umění Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/KPPE pobytu v přírodě Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní CPP/PR2E Praxe průběžná 2 pro ZŠ/SŠ Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KHI/DD3U Vybrané kapitoly z didaktiky dějepisu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KHI/PONX Obecné dějiny novověké: komparace vládních forem a správních a politických systémů v Evropě v 16.-18. století Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTV/WEL Zdravý způsob života a první pomoc Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní CPP/PR1E Praxe průběžná 1 pro ZŠ/SŠ Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KPP/DI2E Didaktika obecná 2 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KHI/POSU Obecné dějiny středověké Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KHI/DD2U Didaktika dějepisu 2. Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KHI/ODSOU Obecné dějiny soudobé Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní CPP/SPZE Souvislá praxe pro ZŠ/SŠ Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KPP/MPVE Metodologie pedadogicko psychologického výzkumu Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KPP/SMPE Školský management a právo Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KHI/PODX Obecné dějiny moderní (do r. 1918) Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům