Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textile Engineering (N3106)
Studijní obor / Specializace Clothing and Textile Engineering (3106T017/92 - 2018)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Musilová Hana, Ing.
E-mail: hana.musilova@tul.cz
Telefon: +420 485 353 254
Fax: +420 485 353 542
Klíčové studijní výstupy Absolvent získá potřebné základy obecných vědních disciplín a má ucelený přehled o celé oblasti textilních a oděvních technologií, založený především na poznání a chápání základních principů a procesů a na rozvoji odpovídajících intelektuálních dovedností. Je specialistou ve zvoleném studijním oboru, kde ovládá jak část technologickou, tak i část související se strukturou a vlastnostmi textilních útvarů. Aktivně ovládá metodiku vědeckovýzkumné činnosti. Je vychován k analytickému myšlení. Má rozvinutou schopnost samostatné práce a technické tvůrčí činnosti. Může se bezprostředně uplatnit ve všech profesích studovaného oboru ve sféře výrobní, řídicí, výzkumné, vzdělávací apod. Je schopen se relativně rychle adaptovat i na kvalifikačně náročnou práci v jiných oborech, především technických. Je schopen dalšího samostatného kvalifikačního růstu. Má schopnosti přistupovat k řešení problémů komplexně, tj. také z pohledu jiných nežli pouze technických věd (ekonomie, ekologie, životní prostředí).
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFY/AFY Aplikovaná fyzika Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMI/AED Analýza experimentálních dat Čeština 6  
A Povinný 1 Zimní KAP/AMA Aplikovaná matematika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTT/TEX Textile engineering Angličtina 6  
A Povinný 1 Letní KAP/NUM Numerická matematika Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KTT/SMV Strukturní mechanika vlákenných útvarů Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMI/VV Vlastnosti vláken Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTT/TPR Teorie přádelnických procesů Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KNT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KCH/FYP Fyzika polymerů a biopolymerů Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KHT/FCC Fundaments of Clothing Comfort Angličtina 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KTT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný 1 Letní KMI/DP1 Diplomová práce Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KMI/MHJ Textilní metrologie a hodnocení jakosti Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KMI/TZU Teorie zušlechťování Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KTT/TPL Teorie pletení Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KTT/TTK Teorie tkaní Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KNT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KMI/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KNT/DP3 Diplomová práce 1 Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KOD/OM Zpracovatelské a užitné vlastnosti oděvních materiálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KMI/PPS Principy partnerské spolupráce Čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/PRS Kreslení figurální 1 Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/ODI Oděvní ilustrace Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/HND Nestejnoměrnost textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/VFT Vysocefunkční textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/PRT Projektování textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KTT/AOT Analýza obrazu textilií Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný - Letní KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KMI/OMA Optické metody analýzy materiálů Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KMI/FIN Finální úpravy Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KHT/ZAO Zpracování a analýza obrazu Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KDE/TRT Trendová tvorba Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTT/KVT Konstrukce a vlastnosti tkanin Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KGE/ZRG Základy regionální geografie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KDE/FIS Figurální studie Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KDE/TSD Teorie a studie designu Čeština 6