Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Studijní program Biomedicínské inženýrství (N3963)
Studijní obor / Specializace Biomedicínské inženýrství (3901T009/0 - 14)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního programu Biomedicínské inženýrství je především připravit prakticky zaměřené absolventy se znalostmi technické biokybernetiky, informatiky a robotiky s přesahem do lékařské praxe. Jedná se tedy o profesní nelékařské vzdělávání. Absolventi oboru s kvalifikací biomedicínského inženýra: získají odborný profil absolventa v souladu se současným vývojem v oblasti biomedicínské a klinické techniky, budou schopni v rámci zdravotnických zařízení obsluhovat, kontrolovat a udržovat diagnostickou a terapeutickou přístrojovou techniku a její software, včetně asistence lékaři při vyšetřování pacientů, budou schopni zabezpečovat činnosti spojené s evidencí a provozem zdravotnické techniky, vyhodnocovat případy jejího selhání a vytvářet koncepci preventivních opatření proti jejímu selhání, mohou se podílet na aktivizaci zdravotnických diagnostických a terapeutických přístrojů včetně specifikace požadavků a vedení výběrových řízení a na technických instruktážích pracovníků v oblasti obsluhy zdravotnické diagnostické a terapeutické techniky a bezpečnosti práce, vzhledem ke schopnosti zapojit se i do vývojové a vědecko-výzkumné práce, zejména experimentálního charakteru, mohou absolventi najít uplatnění i u firem a institucí zabývajících se vývojem, výrobou, prodejem a servisem prostředků zdravotnické techniky či tvorbou programového vybavení z oblasti diagnostických a terapeutických přístrojů a metod určených pro zdravotnictví. Biomedicínský inženýr vykonává činnosti podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., a dále pod odborným dohledem klinického inženýra se specializovanou způsobilostí v oboru a bez indikace lékaře v souladu s diagnózou stanovenou lékařem pracuje se zdravotnickými přístroji, pokud svojí činností nemůže přímo ovlivnit zdravotní stav pacientů.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Biomedicínský inženýr
Garant oboru / specializace Richter Aleš, prof. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní FZS/KLI Kapitoly z klinické propedeutiky Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní MTI/PDI Programovací techniky a postupy zpracování dat Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní FZS/AFI Anatomie a fyziologie ve 3D zobrazení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní ITE/KSA Vybrané kapitoly z teorie signálu, biologické a akustické signály Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní KFY/FDT Fyzikální pole v lékařské diagnostice a terapii Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní ITE/TDO Technická dokumentace, řízení projektů Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní FZS/BFI Biofyzika Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní MTI/VRI Vybrané kapitoly z elektrotechniky a provozní bezpečnost elektrických zařízení Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní FZS/PBS Principy studia biologických systémů Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní ITE/PZS*Z Počítačové zpracování signálů Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní NTI/AMI Aplikovaná matematika a fyzikální výpočty Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní FZS/VMT Vybrané kapitoly z medicínské terminologie Čeština 1  
C Volitelný 1 Zimní FZS/OJA5 Odborný jazyk anglický 5 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/INI Ionizující a neionizující záření v diagnostice a terapii Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/FMT Fyzikální metody v terapii Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/KOI Komunikativní dovednosti ve zdravotnictví Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/VZI Vybraná problematika veřejného zdravotnictví, podpora a ochrana zdraví Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/AES Architektury elektronických systémů Čeština 3  
A Povinný 1 Letní FZS/OPI Odborná praxe individuální Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/ZEK Základní principy elektrotechniky, výkonové elektrotechniky a kybernetiky Čeština 3  
A Povinný 1 Letní FZS/DSI Diplomový seminář Čeština 1  
A Povinný 1 Letní MTI/EMZ Elektrotechnická měření, provozní bezpečnost elektrických zařízení ve zdravotnictví Čeština 2  
A Povinný 1 Letní FZS/VFI Vybrané kapitoly z farmakologie Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/RMA Rizikový management, spolehlivost, robustnost systémů ve zdravotnictví Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/MBI Měření elektrických a neelektrických veličin v biomedicíně a v řídicí technice Čeština 3  
A Povinný 1 Letní ITE/ICP*Z Interakce člověk počítač Čeština 2  
C Volitelný 1 Letní FZS/OJA6 Odborný jazyk anglický 6 Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 - FZS/OPIK Odborná praxe k povinně volitelným předmětům Čeština Angličtina 2  
A Povinný 2 Zimní MTI/LSY Lékařské systémy Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní NTI/MID Metody měření a interpretace 3D biomedicínských a fyzikálních obrazů Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KFL/EBI Etika Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní FZS/PPK Vybrané kapitoly z první pomoci a krizové řízení Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní ITE/RZO Rozpoznávání a zpracování obrazu Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní FZS/ZS1 Zobrazovací metody a systémy 1 Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní FZS/PV1 Přístrojová technika 1 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní FZS/EIK1 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 1 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní FZS/UM1 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 1 Čeština 3  
C Volitelný 2 Zimní FZS/OJA7 Odborný jazyk anglický 7 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní FZS/PV2 Přístrojová technika 2 Čeština 3  
A Povinný 2 Letní FZS/BIS Biostatistika Čeština 2  
A Povinný 2 Letní FZS/PRI Právo ve zdravotnictví Čeština 2  
A Povinný 2 Letní FZS/ZS2 Zobrazovací metody a systémy 2 Čeština 3  
A Povinný 2 Letní FZS/PPB Vybrané psychologické problémy v biomedíně Čeština 2  
A Povinný 2 Letní MTI/BIK Biokybernetika Čeština 2  
A Povinný 2 Letní FZS/SAD Statistická analýza dat Čeština 3  
A Povinný 2 Letní FZS/DPI Diplomová práce Čeština 3  
A Povinný 2 Letní FZS/MAI Management zdravotnických služeb Čeština 2  
B Povinně volitelný 2 Letní FZS/EIK2 Elektrofyziologie a impulzoterapie v kardiologii 2 Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní FZS/UM2 Ultrazvukové zobrazovací metody v kardiologii 2 Čeština 3  
A Povinný - Zimní FZS/SZI4 Přístrojová technika v kardiologii  (*) Čeština 0  
A Povinný - Zimní FZS/SZI3 Zdravotnická technika  (*) Čeština 0  
A Povinný - Zimní FZS/SZI2 Zdravotnický management a legislativa  (*) Čeština 0  
A Povinný - Zimní FZS/SZI5 Robotické systémy v biomedicíně a biokybernetice  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - Zimní FZS/SZI1 Základy medicíny  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní MTI/RO1 Robotika 1 Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní FZS/OPIR Odborná praxe k povinně volitelným předmětům Čeština Angličtina 2  
A Povinný - Letní FZS/SZI3 Zdravotnická technika  (*) Čeština 0  
A Povinný - Letní FZS/SZI2 Zdravotnický management a legislativa  (*) Čeština 0  
A Povinný - Letní FZS/SZI4 Přístrojová technika v kardiologii  (*) Čeština 0  
A Povinný - Letní FZS/SZI1 Základy medicíny  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný - Letní FZS/SZI5 Robotické systémy v biomedicíně a biokybernetice  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTT/SMB Simulační metody a modelování v biomedicínském inženýrsrtví Čeština 3