Předmět: Nástroje Office

« Zpět
Název předmětu Nástroje Office
Kód předmětu ITE/NOF
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Petržílka Leoš, Ing.
Obsah předmětu
Základní probíraná témata: - Základy, vybrané funkce pro prezentaci a analýzu dat. - Tvorba a editace databázových tabulek. - Databázové nástroje v tabulkovém procesoru (MS Excel). - Principy kontingenčních tabulek. Sestavování SQL dotazů (MS Query). - Použití nástrojů řešitele, použití tabulkového procesoru k analýze dat. - Prezentace tabulek, tvorba a editace grafů. - Konstrukce databáze - tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. - Aplikační databázové systémy a nástroje (MS Access). - Import a export dat, výměna dat mezi databázovými nástroji. - Práce s tabulkami, dotazy, formuláři, sestavami a makry. Cvičení doplňují a procvičují přednášenou látku: - Základní úlohy v tabulkovém procesoru standardu office. - Úlohy na zpracování tabulek s využitím adresování, tvorba vzorců. - Úlohy na zpracování grafů a jejich využití pro analýzu dat. - Příprava prezentace databázové úlohy. - Test a zadání samostatných úloh. - Úlohy na sestavování SQL dotazů v prostředí tabulkového procesoru a office databáze. - Práce s databází - kontingenční tabulka 1 - Práce s databází - kontingenční tabulka 2 - Sestavení aplikační úlohy v komplexním databázovém systému. - Dokončení aplikační úlohy. Udílení zápočtů, opravný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Kontaktní výuka - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřena na získání znalostí ve zpracování úloh zaměřených na výběr, analýzu a prezentaci dat vyskytujících se během obvyklého životního cyklu výrobku. Výuka je orientována na prostředí operačního systému MS Windows.
Student získá znalosti v oblasti analýzy a prezentace dat pomocí nástrojů standardu office.
Předpoklady
Nespecifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů, odevzdání individuální semestrální práce a znalost odpřednášené látky.
Doporučená literatura
  • BARILLA, Jiří. Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka.. Computer Press, Brno, 2013. ISBN 978-80-251-4114-4.
  • BELKO, Peter. Microsoft Access 2013: podrobná uživatelská příručka.. Computer Press, Brno, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0.
  • PECINOVSKÝ, Josef. Word 2013: podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Brno, 2013. ISBN 978-80-251-3831-1.
  • ROUBALOVÁ, Eliška. Microsoft PowerPoint 2013: jednoduše.. Computer Press, Brno, 2014. ISBN 978-80-251-4122-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr