Předmět: Úvod do zpracování obrazů

« Zpět
Název předmětu Úvod do zpracování obrazů
Kód předmětu ITE/UZO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Zpracování obrazových signálů, počítačová grafika versus počítačové vidění, reprezentace obrazu, analýza obrazu, obrazová funkce. 2. Pořízení obrazu, radiometrie, rovnice ozáření a zjištění tvaru předmětu ze stínování, odrazivost předmětu, tvar z fotometrického sterea, Vznik intenzitního 2D obrazu, popis používaných snímacích zařízeních-kamery, optická část kamery, snímače světelné energie-CCD a CMOS čidla. 3. Barevné prostory, geometrické transformace obrazu-transformace souřadnic bodů, aproximace jasové funkce, transformace hodnot jasu-jasové korekce, transformace jasové stupnice. 4. Transformace jasu, diskrétní lineární integrální transformace-Fourierova, kosinová, Hadamardova, vlnková transformace, využití LDT při zpracování obrazu. 5. Filtrace šumu, statistický princip filtrace šumu, lokální filtrace, lineární a nelineární metody vyhlazování obrazu, hledání hran v obrazu I. 6. Hledání hran v obrazu II., konvoluční masky aproximující derivaci obrazové funkce, hrany jako průchody nulou druhé derivace obr. funkce, obnovení obrazu při známé degradaci. 7. Segmentace obrazu prahováním, segmentace na základě detekce hran, segmentace srovnáváním se vzorem. 8. Binární matematická morfologie 9. Šedotónová matematická morfologie 10. Skelet a označování objektů, granulometrie, morfologická segmentace a rozvodí Náplň cvičení: 1. Načítání obrazu, zobrazení, vyhlazení histogramu 2. Předzpracování obrazu dle obrazového histogramu 3. Převod obrazu do barevných prostorů, geometrické transformace 4. Transformace jasu 5. Filtrace šumu 6. Použití hranových detektorů 7. Segmentace obrazu 8. Morfologické operace na binárním obrazu 9. Morfologické operace na šedotónovém obrazu 10. Skeletizace a rozvodí 1

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základy a principy zpracování a rozpoznávání digitálního obrazu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních. Zkouška je písemná.
Doporučená literatura
  • Davies, E., R.:. Computer and Machine Vision, Fourth Edition: Theory, Algorithms, Practicalities. UK, 2012. ISBN 978-0123869081.
  • Hlaváč, V., Sedláček, M. Zpracování signálu a obrazu. Praha, ČVUT, 2009. ISBN 978-80-01-04442-1.
  • Chaloupka, J. elearning - kurz Úvod do zpracování obrazů.
  • Šonka, M., Hlaváč, V., Boyle, R.:. Image processing, analysis, and machine vision. 3rd ed.. Toronto: Thomson Learning, 2008. ISBN 978-0-495-08252-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr