Předmět: Anglický jazyk - vyšší úroveň

« Zpět
Název předmětu Anglický jazyk - vyšší úroveň
Kód předmětu KAJ/AJ1LS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Distance Teaching in the COVID19-régime: - all teaching takes place online - details and links are provided by the teacher Course Content: The course covers units 3 and 4 of the textbook. Students also writing a seminar paper on the basis of an academic text, which is discussed at an oral exam.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student skládá zkoušku na jazykové úrovni C1 v oblasti receptivních řečových dovedností (poslech a čtení s porozuměním) a na úrovni B2 v oblasti produktivních dovedností (ústní a písemný projev) dle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky: Student dokáže sledovat delší promluvy na abstraktní a složitější témata, má rozsáhlou funkční slovní zásobu, dokáže efektivně pracovat s výkladovým jednojazyčným slovníkem. V produktivních dovednostech se vyjadřuje srozumitelně a podrobně o široké škále témat. Student je schopen studovat z cizojazyčné literatury a kriticky ji hodnotit. Na konci semestru student dále odevzdá seminární práci, kterou vypracuje na základě odoborné literatury. Tento text slouží jako podklad následné jazykové zkoušky.
Úroveň B2 (čtení C1) podle Společného evropského referenčního rámce. Odborná literatura.
Předpoklady
Splnění AJ1ZS

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej, Test

AJ1LS/LK Conditions and Requirements (for the credit): 1. Regular attendance (students have to apologize if they are absent) at Regular G-Meet Sessions 2. Fulfilling the prescribed TUL time-management/policy. 3. Active participation in the class and thorough preparation for the subject. 4. A working microphone is a must. 5. Critical thinking, mature and responsible approach, systematic fulfillment of homework and assignments. 6. Units 3, 4 of the Coursebook and Workbook are required. 7. The teacher chooses the specific form of testing and assessment to best suit the needs of the course content and the group. Students are informed about this no later than the first week of the semester. AJ1LS/LK Conditions and Requirements (for getting graded): Students have to choose an academic text of at least 20 pages, published in English, and prepare a five-page-long summary. This summary is the basis of the oral exam finishing the course. Links to the e-learning course/online teaching environment are provided by the course teacher.
Doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koenig. New English File Intermediate Student's book.. Oxford University Press, 2007.
  • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate Intermediate B1+. Coursebook. Oxford: Oxford UP, 2015.
  • Roberts, Buchanan, Pathare. Navigate Intermediate B1+. Workbook. Oxford: Oxford UP, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní