Předmět: Biologie buňky a tkání 1

« Zpět
Název předmětu Biologie buňky a tkání 1
Kód předmětu KCH/BB1
Organizační forma výuky Přednáška + Laboratoř
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (okruhy):<ol> <li>Úvod do biologie buňky: chemický a molekulární princip.</li> <li>Proteiny: hierarchická struktura, folding, denaturace.</li> <li>Proteiny: funkce, vztah mezi strukturou a funkcí, enzymy.</li> <li>Základní mechanismy genetiky: struktura a funkce nukleových kyselin.</li> <li>Základní mechanismy genetiky: přenos genetické informace (transkripce, translace).</li> <li>Syntéza proteinů, kontrola genové exprese.</li> <li>Metody: principy metod používaných pro analýzu proteinů (enzymové reakce, imunologické metody).</li> <li>. Metody: principy metod používaných pro analýzu nukleových kyselin (PCR, sekvenování, klonování).</li> <li>Struktura a funkce prokaryotické buňky. </li> <li>Struktura a funkce eukaryotické buňky.</li> <li>Biologická membrána: struktura, elektrochemický potenciál.</li> <li>Transport látek biologickou membránou.</li> <li>Životní cyklus buňky (metabolismus, proliferace, diferenciace, smrt).</li> <li>Integrace buněk do tkání: mezibuněčná hmota, mezibuněčné spoje, signály.</li> </ol> Cvičení: Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury. <ul><li>práce s proteiny (izolace a analýza): buněčná lyze, centrifugace (separace), kvanitativní analýza - dle Bradfordové (spektrofotometrie), elektroforeza (SDS-PAGE), enzyme assay (HRP, spektrofotometrie),</li> <li>práce s DNA (izolace a analýza): izolace na koloně, fenol-chloroformová extrakce, kvantifikace (spektrofotometrie, pico green - fluorimentrie), kvalitativní anaýza: PCR, elektroforeza (agarozová),</li> <li>práce s buňkami: kultivace tkáňových kultur, mikroskopie nativních, zafixovaných, obarvených buněk a buněčných elementů (optická, fluorescenční).</li> </ul>

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Laboratorní praktika, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Přednáška
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytne studentům základní informace týkající se buněčné biologie a biologie tkání. V rámci přednášek a praktických laboratorních cvičení budou probírány základní principy týkající se struktury a funkce biomakromolekul, struktury a životního cyklu buněk. Dále budou studenti seznámeni s principy metod používaných v molekulární biologii. Předmět poskytne základní informace, které jsou nezbytné pro přírodovědný základ studenta a pochopení výuky v navazujících předmětech. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost stredoškolské biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce

Zápočet: Laboratorní cvičení 100% účast, vypracování protokolů. Kombinovaná zkouška: ústní a písemná část.
Doporučená literatura
  • Alberts B., Bray D. a kol. Základy buněčné biologie, Espero Publishing.. Ústí n.L, 2001.
  • Freshney I. R. Culture of Animal Cells, John Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-52812-9.
  • Lodish H. at al. Molecular Cell Biology. W.H. Freeman, 2013. ISBN 978-1-4641-0981-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr