Předmět: Biologie buňky a tkání 2

« Zpět
Název předmětu Biologie buňky a tkání 2
Kód předmětu KCH/BB2
Organizační forma výuky Přednáška + Laboratoř
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
  • Hedvičáková Věra, RNDr. Ph.D.
  • Hlaváčková Veronika, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (okruhy):<ol> <li>Úvod - organizace buněk (prokaryotická, eukaryotická buňka).</li> <li>Biologická membrána (struktura, funkce).</li> <li>Mobilita buněk, buněčný cytoskelet (mikrotubuly, aktinová filamenta, intermediální filamenta).</li> <li>Extracelulární hmota (struktura, funkce).</li> <li>Buněčné interakce (buňka-buňka, buňka-extracelulární hmota).</li> <li>Buněčné jádro (anatomie, funkce, organizace genetické informace).</li> <li>Genová exprese, buněčná signalizace.</li> <li>Transport proteinů.</li> <li>Energetický metabolismus (oxidativní fosforylace, ATP, základní metabolické dráhy).</li> <li>Buněčný cyklus (proliferace, diferenciace). </li> <li>Buněčná smrt (nekróza, apoptóza).</li> <li>Typy tkání a jejich funkce.</li> <li>Interakce buněk s (bio)materiály.</li> <li>Tkáňové kultury (in vitro testování, vizualizace buněk).</li> </ol> Cvičení: Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.

Studijní aktivity a metody výuky
Projektová výuka, Laboratorní praktika, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Přednáška
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytne studentům rozšířené informace týkající se buněčné biologie a biologie tkání. Předmět navazuje na Úvod do biologie buňky a tkání. V rámci přednášek a praktických laboratorních cvičení budou probírány principy týkající se struktury a funkce buněk a buněčných částí, integrace buněk do tkání, mezibuněčná komunikace a interakce v rámci struktury tkání vč. interakce buněk s biomateriály. Dále budou studenti seznámeni s principy metod používaných v buněčné biologii a in-vitro testování vč. testování materiálů. Předmět poskytne informace, které jsou nezbytné pro přírodovědný základ studenta a pochopení výuky v navazujících předmětech. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost stredoškolské biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce

Zápočet: Laboratorní cvičení 100% účast, vypracování protokolů. Kombinovaná zkouška: ústní a písemná část.
Doporučená literatura
  • Alberts B., Bray D. a kol. Základy buněčné biologie, Espero Publishing.. Ústí n.L, 2001.
  • Freshney I. R. Culture of Animal Cells, John Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-52812-9.
  • Lodish H. at al. Molecular Cell Biology. W.H. Freeman, 2013. ISBN 978-1-4641-0981-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr