Předmět: Biofyzika

« Zpět
Název předmětu Biofyzika
Kód předmětu KCH/BFY
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Lukáš David, prof. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: Okruh 1 - Fyzikální pohled na život a živé organismy 1. Molekulární základ živých organismů a modelové organismy (samostatné studium podle [1]). 2. Modely biologických systémů. 3. Struktura buněk a organismů. 4. Časová měřítka biologických procesů. Okruh 2 - Rovnovážné stavy v živých organismech 5. Mechanické a chemické rovnováhy v živých organismech. 6. Zákony entropie. 7. Dvou-stavové biologické systémy - iontové kanály a vazby mezi receptory a ligandy. 8. Struktura makromolekul, náhodné procházky a difúze. Okruh 3 - Dynamické biologické jevy 9. Dynamické vlastnosti vodního prostředí v živých organismech. 10. Statistika biologických dynamických jevů. 11. Životní procesy v hustých neuspořádaných systémech. 12. Dynamika molekulárních motorů. Okruh 4 - Organizace v živých organismech 13. Organizace biologických sítí. 14. Prostorové a časové uspořádání biologických systémů. Písemná práce a cvičení: Na cvičeních bude procvičována látka vyložená na přednáškách.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Seminář, Samostudium studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 80 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámení a osvojení základních fyzikálních zákonitostí biologických jevů.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské fyziky a biologie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce, Test

Studenti během studia vypracují písemnou práci na zadané téma a vypracují dva kontrolní testy, za které bude udělen zápočet. Zkouška se skládá z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
  • BIALEK W. Biophysics: Searching for Principles.. 1st edition. Princeton: Princeton University Press., 2012. ISBN 9780691138916.
  • PHILLIPS R. KONDEV J. THERIOT J. GARCIA H. Physical Biology of the Cell. 2nd edition, New York: Garland Science, 2013. ISBN 9780815344506.
  • RUBIN A. B. Compendium of Biophysics. 1st edition, Hoboken: Wiley-Scrivener, 2017. ISBN 9781119160250.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr