Předmět: Biochemie

« Zpět
Název předmětu Biochemie
Kód předmětu KCH/BIC
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
<OL> <LI>Úvod - předmět biochemie, místo biochemie v systému chemických a dalších oborů Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny - jejich klasifikace, struktura, vlastnosti.</LI> <LI>Isoprenoidy a jejich klasifikace, struktura, význam.</LI> <LI>Lipidy - struktura, vlastnosti, chemické reakce.</LI> <LI>Sacharidy a jejich klasifikace, struktura.</LI> <LI>Nukleové kyseliny a jejich klasifikace, struktura a vlastnosti, význam (gen, genom, alela, genetická mutace).</LI> <LI>Biomembrány - jejich struktura, modely membrán, membránový transport.</LI> <LI>Enzymy a jejich klasifikace, složení a struktura enzymů, mechanismus enzymové katalýzy.</LI> <LI>Proteosyntéza a biodegradace.</LI> <LI>Lynnenova spirála a tukové přeměny, biosyntéza cholesterolu.</LI> <LI>Glykolýza a pentózový cyklus, biosyntéza sacharidů (u autotrofních a heterotrofních organismů), citrátový cyklus a dýchací řetězec.</LI> <LI>Vybrané kapitoly z patobiochemie, biochemie mikroorganismů, biochemie cizorodých látek vzhledem k organismu člověka.</LI> </OL>

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojit si: Biochemii a objekt jejího zkoumání. Rozdělení organismů podle různých kriterií. Složení živé hmoty. Bílkoviny, cukry, lipidy a jejich metabolismus. Nukleové kyseliny. Biochemické děje a jejich regulace (enzymy, koenzymy, hormony). Bioenergie buněk, anabolismus a katabolismus.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: znát složení a stavba živé hmoty aorganizaci buněk, rozumět rozdělení základních skupin biomolekul (aminokyseliny a bílkoviny, Sacharidy, nukleové kyseliny, lipidy a membrány), orientovat se v základních metabolických dráhách vyznat se ve vzájemných biochemických vztazích metabolismu a regulačních principů, umět vysvětlit principy energetiky biochemických reakcí, metabolického odbourávání biomolekul, metabolismu aminokyselin a proteinů, metabolismu nukleových kyselin a proteosyntézy, metabolismu sacharidů a lipidů, bioenergetického metabolismu, membránového transportu a vybraných biosyntetických drah.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Písemný test - po páté a po desáté přednášce.
Doporučená literatura
  • Karlson P. Základy biochemie. Academia, Praha, 1981.
  • Koštíř J. Biochemie známá i neznámá. Praha, Avicenum, 1980.
  • Musil, J., Nováková, O. Biochemie v obrazech a schématech. Avicenum, Praha, 1990.
  • Pacák J. Stručné základy organické chemie. Praha, SNTL, 1978.
  • Vodrážka, Z. Biochemie. Academia Praha, 1996.
  • Waisser, K. Bioorganická chemie. Karolinum Praha, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr