Předmět: Praktikum z biochemie

« Zpět
Název předmětu Praktikum z biochemie
Kód předmětu KCH/BIL
Organizační forma výuky Laboratoř
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Strnadová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
<OL> <LI>Aminokyseliny a bílkoviny kvalitativní barevné reakce aminokyselin (specifické reakce na Tyr, Arg, His) chromatografie aminokyselin (výpočty RF) titrace aminokyselin podle Sörensena </LI> <LI>Izolace bílkovin příprava krystalického edestinu dialýza vaječného albuminu </LI> <LI>Sacharidy kvalitativní zkoušky sacharidů (Molischova reakce, Thymolová reakce, ... rozlišení redukujících a neredukujících cukrů) reakce škrobu identifikace neznámého vzorku sacharidu chromatografie sacharidů na tenké vrstvě </LI> <LI>Lipidy a steroidy preparace lipidových frakcí izolace lecitinu odstranění tuku ve formě mýdla izolace cholesterolu </LI> <LI>Enzymy a vitamíny vliv teploty na aktivitu enzymů vliv koncentrace enzymu na rychlost reakce specifičnost enzymů stanovení aktivity katalasy důkaz vitamínů A, B1, C, D </LI> <LI>Biochemie v praxi - analýza vlastního vzorku moče hodnocení : barva, zákal, pH, bílkoviny, cukr, ketolátky, žlučová barviva </LI> </OL>

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 6 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojit si: přípravu biologického materiálu. Kvalitativní testy sacharidů, lipidů, bílkovin a nukleových kyselin. Detekce vitamínů. Základní metody izolace v biochemii (extrakce, chromatografie).
Prakticky dokázat a stanovit sacharidy, lipidy, aminokyseliny, bílkoviny, nukleové kyseliny a enzymy. Prakticky a odborně prezentovat vlastní laboratorní práce a výsledky. Pracovat účelně a bezpečně v laboratoři. Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

100%ní účast na cvičení a vypracované protokoly za všech zadaných úloh Laboratorní cvičení je zahájeno krátkým písemným testem. Ten ověří, do jaké míry je student seznámen s principem laboratorní úlohy, kterou bude v den laboratorního cvičení vykonávat. V případě, že student neprokáže dostatečné znalosti, potřebné k vykonání laboratorního cvičení, může být z laboratoří vyloučen.
Doporučená literatura
  • Dršata J., Jírovský B. Praktická cvičení z biochemie pro farmaceuty. SPN, Praha, 1983.
  • FUKAL, L. Laboratorní cvičení z biochemie. VŠCHT, Praha, 1996.
  • Zima M., Hellberg J. Biochemie a praxe. [Skriptum]. Hradec Králové, PF, 1990.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr