Předmět: Biologická technika

« Zpět
Název předmětu Biologická technika
Kód předmětu KCH/BIT
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Použití světelného mikroskopu, různé techniky světelné mikroskopie, použití SEM mikroskopie, zhotovení různých typů preparátů, jednoduché analýzy obrazu, realizace základního biologického experimentu a jeho vyhodnocení. <ol> <li>Úvod - stavba světelného mikroskopu, nácvik mikroskopování, princip SEM mikroskopu, konfokální mikroskop, fluorescenční mikroskop.</li> <li>Dokumentace mikroskopovaných objektů - kreslení, měření objektů, počítání buněk (Bürgerova komůrka).</li> <li>Techniky šikmého osvětlení, fázový kontrast, zástin, fluorescence.</li> <li>Botanická technika - zhotovení nativních preparátů (Tradescantia + otiskové preparáty pokožky listu, zhotovení příčných řezů listů a stonků jednoděložné a dvouděložné rostliny).</li> <li>Botanická technika - zhotovení jednoduchých nativních preparátů - pylová zrna, Mnium (chloroplasty), chromoplasty, škrobová zrna, výtrusnice kapradin - nácvik nákresu.</li> <li>Botanická technika - základní postupy barvení botanických nativních a trvalých preparátů.</li> <li>Mikroreliéfová metoda, průduchy a jejich uspořádání, trichomy, stanovení listové plochy (jednoduchá analýza obrazu).</li> <li>Bakterie - příprava nativního preparátu, možnosti barvení a hodnocení, příprava trvalých obarvených preparátů.</li> <li>Kvasinky - příprava nativního preparátu, barvení, pozorování, nákres.</li> <li>Zoologická technika - zhotovení nativních preparátů, vitální barvení, uzavírací média mísitelná s vodou, pozorování a dokumentace mikroskopovaných objektů.</li> <li>Trvalé preparáty - odběr vzorku, fixační metody, řezy, barvící metody.</li> <li>Trvalé preparáty - roztěry, roztlaky, uzavíratelná média nemísitelná s vodou.</li> <li>Pozorování trvalých preparátů, nákresy v daném měřítku.</li> <li>Základní cytologické metody - příprava roztlakového preparátu, studium jednotlivých fází buněčného cyklu.</li> </ol>

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Cvičení
  • Účast na výuce - 54 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 48 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce, Test

V průběhu semestru 2x písemný test zahrnutý do zkoušky. Zápočet bude udělen za vypracování laboratorních protokolů z každého cvičení.
Doporučená literatura
  • Jurčák, J. Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie.. 1. vyd. Olomouc: PřF UP, 1998.
  • Knoz, J., Opravilová, V. Základy mikroskopické techniky. MU, Brno, 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr