Předmět: Tkáňové inženýrství

« Zpět
Název předmětu Tkáňové inženýrství
Kód předmětu KCH/BTE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
  • Strnadová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (okruhy): Úvod do biotechnologie (historie, moderní a tradiční biotechnologie). Základní termíny (biomasa, bioprocesy/fermentace, genetika a biotechnologie, enzymová katalýza, mikrobiální/rostlinná/živočišná biotechnologie). Biotechnologie v medicíně Genetické inženýrství (Geny, genomy, genomika, genová manipulace, klonování), Tkáňové kultury (kmenové buňky, embryonální kmentové buňky, terapie kmenovými buňkami), Produkce rekombinantních proteinů, antibiotik, Produkce vakcín, protilátek, Diagnostika, genová terapie. Biotechnologie v potravinářství. Geneticky modifikované organismy. Environmentální biotechnologie, Bioremediace (voda, půda, odpady). Bezpečnost biotechnologií, Bioterorismus, Etické problémy v biotechnologiích. Cvičení: Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základy moderních biotechnologií. V souladu s definicí "Biotechnologie je jakákoli technologie, která využívá biologické systémy, živé organizmy nebo jejich části k určité výrobě nebo jejich přeměně či jinému specifickému použití." Budou studenti seznámeni s principy genové manipulace, produkce potravin a léčiv pomocí mikroorganismů, s problematikou geneticky modifikovaných organismů, a dále remediace znečištěných půd a vod a bioterorismu.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Laboratorní cvičení 100% účast, vypracování protokolů, zápočtový test.
Doporučená literatura
  • . THIEMAN W.J. PALLADINO M.A. Introduction to Biotechnology.. (3rd edition, Pearson, 2012. ISBN 1-292-02761-4.
  • CLARK D. P. PAZDERNIK N. J. Biotechnology.. London, Academic Cell, 2015. ISBN 9780123850157.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr