Předmět: Botanika a základy mykologie

« Zpět
Název předmětu Botanika a základy mykologie
Kód předmětu KCH/BZM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D.
 • Ševců Alena, RNDr. Ph.D.
 • Pusztai Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Systém a fylogeneze rostlin a hub - proměny systematiky eukaryot: nový systém založený na rozdělení do superskupin, základní evoluční zákonitosti a fylogenetické principy. 2. Sinice a řasy - postavení v systému, vznik fotosyntézy, primární a sekundární endosymbióza. Sinice (Cyanobacteria) a jejich základní charakteristika, toxicita a zástupci významných taxonomických skupin, ekologický význam. 3. Řasy - základní charakteristika oddělení Cryptophyta, Haptophyta, Chlorarachniophyta, Dinophyta, Ochrophyta, Euglenophyta, Glaucophyta, Rhodophyta, Chlorophyta, Streptophyta (řasy ze streptofytní linie) a jejich vybraní zástupci. Typy stélek, rozmnožování a ekologický význam řas. 4. Morfologie a anatomie rostlin - charakteristika a funkce rostlinných orgánů (kořen, stonek, list) a pletiv (dělivá, trvalá). Anatomická stavba a funkce květu, plodu a semene, základní typy květenství a plodů. 5. Výtrusné rostliny - základní charakteristika skupin hlevíky (Anthocerotophyta), játrovky (Marchantiophyta), mechy (Bryophyta), ryniové rostliny (Rhyniophyta), plavuně (Lycopodiophyta), kapradiny a přesličky (Monilophyta) a předsemenné rostliny (Progymnospermae), jejich rozmnožování, ekologie a vybraní zástupci. 6. Semenné rostliny (Spermatophyta) - nahosemenné rostliny (Acrogymnospermae) a jejich systém, základní charakteristika a rozmnožování. Charakteristika skupin jinany (Ginkgophyta), cykasy (Cycadophyta), liánovce (Gnetophyta) a jehličnany (Pinophyta), jejich rozmnožování, ekologie a vybraní zástupci. 7. Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta) - systém, základní charakteristika a rozmnožování. Charakteristika a systém bazální skupiny krytosemenných (Magnoliopsida) a jednoděložných rostlin (Liliopsida), jejich rozmnožování, ekologie a vybraní zástupci. 8. Pravé dvouděložné (Rosopsida) - základní charakteristika, systém. Jejich skupiny pryskyřníkokvěté (Ranunculates) a lomikamenokvěté (Saxifragales), významné čeledi, znaky, ekologické vlastnosti a vybraní zástupci. 9. Pravé dvouděložné (Rosopsida) - základní charakteristika a systém skupiny Rosidae, významné čeledi, znaky, ekologické vlastnosti a hlavní zástupci. 10. Pravé dvouděložné (Rosopsida) - základní charakteristika a systém skupiny Asteridae, významné čeledi, znaky, ekologické vlastnosti a vybraní zástupci. 11. Houby (Fungi) - skupiny Microsporidiomycota, Chytridiomycota, Zygomycota a Glomeromycota a jejich postavení v systému, základní charakteristika, životní cykly, ekologie a vybraní zástupci. 12. Houby (Fungi) - skupiny Ascomycota a Basidiomycota a jejich postavení v systému, základní charakteristika, životní cykly, ekologie a vybraní zástupci. 13. Funkce hub v ekosystému - dekompozice, mykorhiza, houby jako paraziti rostlin, živočichů a hub, význam hub pro člověka (biotechnologie, potravinářství, toxinogenní houby jako zdroj mykotoxinů). 14. Lišejníky (Lichenes) - symbióza hub, řas nebo sinic a kvasinek, základní charakteristika, stavba stélky, ekologie, rozmnožování a významní zástupci.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Přednáška, Cvičení
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 80 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 25 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 70 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními skupinami sinic, rostlin a hub, jejich význam pro člověka (využití v potravinářství, zemědělství a medicíně, toxiny hub a sinic) a vztahy s biotickými a abiotickými složkami prostředí. U vybraných skupin - základní charakteristika, způsob rozmnožování, výskyt, ekologický význam, systém a typické a/nebo důležité zástupce. Základních anatomické a morfologické znaků, charakteristika a funkce rostlinných orgánů, pletiv a základní typy květenství a plodů. V praktických cvičeních budou studenti pozorovat na živém nebo trvalém materiálu typické zástupce probíraných skupin. Součástí bude mikroskopické pozorování sinic, řas a hub.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a úspěšné absolvování závěrečného testu.
Doporučená literatura
 • Campbell, N. A., Reece, J. B. Biologie. Computer Press, Brno, 2006. ISBN 8025111784.
 • Holec J., Bielich A. A Beran, M. Přehled hub Střední Evropy. Academia, Praha, 2012. ISBN 978-80-200-2077-2.
 • Kubát K. a kol. Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha, 2002. ISBN 80-200-0836-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr