Předmět: Chemie

« Zpět
Název předmětu Chemie
Kód předmětu KCH/CHES
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Müllerová Jana, Ing. Ph.D.
 • Slavík Martin, Mgr. Ph.D.
 • Exnar Petr, doc. Ing. CSc.
 • Stuchlík Martin, Ing.
Obsah předmětu
<OL> <LI>Stavba atomu. Chemická vazba (kovalentní, koordinačně kovalentní, iontová, kovová), polarita vazby, dipólový moment. Mezimolekulové síly. Periodický systém prvků. </ LI> <LI>Názvosloví anorganických sloučenin. Chemické rovnice a stechiometrické výpočty.</ LI> <LI>Chemická rovnováha v roztocích. Autoprotolýza vody, pH. Elektrochemie. Elektrochemická řada napětí. Faradayovy zákony. Praktické využití elektrochemie. </ LI> <LI>Kovy. Obecné metody výroby kovů. Rafinace kovů. Koroze a ochrana proti korozi.</ LI> <LI>Žárovzdorné a tvrdé materiály. Sklo a keramika. </ LI> <LI>Technické plyny, zkapalňování plynů, kritické veličiny, molekulová síta. </ LI> <LI>Kompozity, nanotechnologie a nanomateriály.</ LI> </OL> Laboratorní práce: <OL> <LI>Příprava, ředění a směšování roztoků. Rychlost chemických reakcí. Stanovení pH roztoků.</LI> <LI>Titrace. Kvalitativní určení některých kovových kationtů. Redoxní reakce. Stanovení povrchového napětí roztoků.</LI> <LI> Chemické a elektrochemické povrchové úpravy kovů a ochrana proti korozi. Elektrolytické pokovování. Stanovení tvrdosti vody.</LI> </OL>

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 60 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 4 hodiny za semestr
 • Účast na výuce - 7 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 7 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 70 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojit si: Základy obecné a anorganické a organické chemie, názvosloví, jednoduché chemické výpočty, základní informace o surovinách a produktech chemických výrob (anorganické a organické produkty průmyslové chemie, kovy, žárovzdorné materiály, keramika, sklo) používaných ve strojírenství a příbuzných oborech. Moderní trendy v chemii pro materiálové inženýrství (kompozitní materiály, nanotechnologie a nanomateriály). Osvojit si: Základy bezpečnosti práce a hygieny v laboratoři, základy laboratorní techniky, příprava a mísení roztoků, výpočty a přepočty koncentrací roztoků, měření pH, povrchové úpravy kovů.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů. Bezpečná práce v laboratoři, příprava a mísení roztoků, výpočty a přepočty koncentrací roztoků, měření pH, povrchové úpravy kovů.
Předpoklady
znalost středoškolské chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná práce

Porozumění přednesené látce, znalost základních chemických výpočtů a základního názvosloví. Dvoukolový písemný test: 45 minut: chemické názvosloví, výpočty + 25 minut: teorie. Minimální zisk 50 % bodů v obou částech. Vypracované a obhájené protokoly ke každé laboratorní práci.
Doporučená literatura
 • Folprechtová D., Grégr J., Meduna F. Chemie - návody na cvičení. [Skriptum]. Liberec, TU, 2002.
 • Housecroft C. E., Sharpe A. G. Anorganická chemie. VŠCHT Praha, 2014.
 • Schejbalová, H. - Grégr, J. Příklady a úlohy z chemie. Liberec, TUL, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta strojní Studijní plán (Verze): Strojní inženýrství (1) Kategorie: Strojírenství a strojírenská výroba 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní