Předmět: Didaktika přírodopisu na ZŠ

« Zpět
Název předmětu Didaktika přírodopisu na ZŠ
Kód předmětu KCH/DPZ
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hartmanová Pavlína, Mgr.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
DIDAKTIKA BOTANIKY 1. Řasy, houby, lišejníky 2. Mechorosty, kapraďorosty 3. Nahosemenné rostliny 4. Krytosemenné - rostlinné orgány, jednoděložné 5. Krytosemenné - dvouděložné DIDAKTIKA ZOOLOGIE 6. Prvoci, žahavci, ploštěnci 7. Měkkýši, kroužkovci 8. Členovci 9. Ryby, obojživelníci, plazi 10. Ptáci, savci DIDAKTIKA BIOLOGIE ČLOVĚKA 11. Kostra, svalstvo 12. Trávicí, dýchací soustava 13. Cévní, mízní, vylučovací soustava 14. Nervová soustava, smysly, rozmnožování Cvičení jsou zaměřeny na vlastní prezentaci vedení výuky na konkrétním příkladu a inovativních přístupech k didaktice jednotlivých témat.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Problémové metody (badatelské, výzkumné), Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 60 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání znalostí o didaktických možnostech výuky přírodopisu na ZŠ. Cvičení jsou zaměřeny na vlastní prezentaci vedení výuky na konkrétním příkladu a inovativních přístupech k didaktice jednotlivých témat.
Připravit vyučovací hodinu, exkurzi a laboratorní cvičení. Vytvářet vyučovací materiály a pomůcky.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Praktická demonstrace získaných dovedností

Průběžné hodnocení přípravy a aktivity na cvičeních, hodnocení písemného shrnutí základních informací a případových studiích prezentovaných v práci na cvičeních (zápočet). Ústní zkouška zaměřená na prezentaci a obhajobu vybraných problémů evoluční teorie.
Doporučená literatura
  • ALTMANN, A., HORNÍK, F. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie II.. Vyd. 1. Praha: SPN. 135 s., 1986.
  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.
  • PODROUŽEK, L. Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti. 1. vyd., Plzeň, ZČU. 146 s., 1998. ISBN 80-7082-431-X.
  • ŠVECOVÁ, M., ČÍŽKOVÁ V., RŮŽKOVÁ I., STOKLASA J. Cvičení z didaktiky biologie I.. Praha: Univerzita Karlova, Karolinum, 89 s., 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr