Předmět: Fyziologie rostlin

« Zpět
Název předmětu Fyziologie rostlin
Kód předmětu KCH/FYR
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D.
 • Pusztai Martin, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
<ol> <li>Organogeneze rostlin ? adaptace rostlin k životu na souši, modulární stavba rostlin, regenerace rostlin, polarita u rostlin.</li> <li>Růst a vývoj rostlin ? vysvětlení základních pojmů, ontogeneze, cytokineze, meristém (dělivé pletivo) k produkci buněk, primární a sekundární růst.</li> <li>Mechanizmy růstu a vývoje rostlin ? řízení ontogenetických změn od klíčení až po odumírání a přizpůsobení vývoje rostlin prostředí pomocí hormonální regulace, druhy a funkce fytohormonů.</li> <li>Rozmnožování rostlin ? rodozměna (střídání pohlavní a nepohlavní mnohobuněčné generace v životním cyklu výtrusných a semenných rostlin). Vývoj květu, samčí a samičí gametogeneze, opylení a oplození, embryogeneze, vývoj plodů a semen. Vegetativní rozmnožování.</li> <li>Transport látek v rostlinách ? druhy transportních mechanizmů v rostlinách, absorpce vody a minerálů kořeny, transport látek xylémem a floémem, regulace transpirace.</li> <li>Vodní režim rostlin ? voda v rostlině, její význam, stav a pohyb. Vlastnosti vody, osmotický tlak jako zdroj turgoru, význam rostlin pro koloběh vody.</li> <li>Výživa rostlin ? minerální a organická výživa, požadavky rostlin na výživné látky, obsah jednotlivých prvků v sušině těl rostlin (makroelementy a mikroelementy) a jejich funkce, funkce půdy ve výživě rostlin.</li> <li>Mykorhiza ? symbióza houbových vláken s kořeny rostlin, funkce a typy mykorhizy (ektotrofní a endotrofní). Fixace vzdušného dusíku symbiotickými mikroorganizmy ? rostliny neumějí přijímat atmosférický dusík, proto využívají jeho asimilaci mikroorganizmy.</li> <li>Fotosyntéza ? chloroplasty, fotosyntetický aparát a jeho složky, Světelná fáze fotosyntézy (absorpce fotonů, přenos elektronů, fotolýza vody, tvorba NADPH, fotofosforylace). </li> <li>Fotosyntéza ? temnostní fáze (Calvinův cyklus pro C3 rostliny, Hatch-Slackův cyklus pro C4 rostliny a CAM cyklus pro CAM rostliny), fotorespirace. Rychlost fotosyntézy; vnitřní faktory (množství chlorofylu, stáří listů) a vnější faktory (světlo, koncentrace CO2, teplota, dostupnost vody).</li> <li>Získávání buněčné energie ? mitochondrie, pochody buněčného dýchání (glykolýza, Krebsův cyklus a přesun elektronů v dýchacím řetězci), výměna tepla, vodní páry a CO2.</li> <li>Reakce rostlin na vnitřní podněty ? přenos informací mezi buňkami a orgány rostlin pomocí chemických signálů hormonální povahy (fytohormonů). Reakce rostlin na vnější podněty ?biotický stres (reakce rostlin na herbivory a patogeny, interakce s jinými rostlinami), sekundární metabolity.</li> <li>Reakce rostlin na vnější podněty ? abiotický stres (reakce rostlin na nedostatek vody a kyslíku, zaplavení, zasolení půdy, vysoká nebo nízká teplota). </li> <li>Význam rostlin pro život na Zemi, význam rostlin pro člověka, rostlinná biotechnologie.</li> </ol>

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce, Problémové metody (badatelské, výzkumné), Přednáška, Cvičení
 • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 28 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 16 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 50 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Test

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů a prezentace referátu na vybrané téma. V průběhu semestru 3 průběžné testy - hodnocení bude započteno do výsledné známky.
Doporučená literatura
 • Campbell, N. A., Reece, J. B. Biologie. Computer Press, Brno, 2006. ISBN 8025111784.
 • Katedra experimentální biologie JČU. Fyziologie Rostlin. Jihočeská univerzita, České Budějovice.
 • Pavlová, L. Fyziologie rostlin. Karolinum, Praha, 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr