Předmět: Základy histologie a organologie

« Zpět
Název předmětu Základy histologie a organologie
Kód předmětu KCH/HIO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Základní orientace v histologické technice a histologii. 1. Buněčné organely Eukaryontní buňky- jádro, membrána, cytoskelet - struktura, barvení 2. Epitely - struktura, klasifikace, popis, funkce jednotlivých typů epitelů, barvení, vybrané patologické změny 3. Krycí epitely - morfologická klasifikace, příklady 4. Pojiva - vazivo, chrupavka, kost - struktura, funkce, barvení, vznik kosti - osifikace, vybrané patologické změny 5. Svalová tkáň - typy svalových tkání, struktura, funkce, barvení 6. Krev a její složení - vývoj krevních buněk (bílá a červená vývojová řada, vývoj trombocytů), barvení krevních nátěrů, vybrané patologické změny 7. Typy neuronů, části multipolárního neuronu, glie v CNS a v periferním systému - struktura, funkce Laboratorní cvičení, která budou primárně založena na mikroskopování a nákresech trvalých preparátů, budou navazovat na probrané téma v přednáškách.

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na dílčí test - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 16 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled v oboru.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Aktivní účast na cvičeních, zpracování protokolů, 2 průběžné testy - výsledek bude započten do výsledné známky.
Doporučená literatura
  • Martínek, J., Vacek, Z. Histologický atlas. Grada Publishing Praha, 2009.
  • Vajner, L. Uhlík, J, Konrádová, V. Lékařská histologie I.. Karolinum Praha, 2010.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr