Předmět: Hodnocení materiálů pro tkáňové inženýrství

« Zpět
Název předmětu Hodnocení materiálů pro tkáňové inženýrství
Kód předmětu KCH/HMT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Jenčová Věra, doc. Ing. Ph.D.
 • Strnadová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod do tkáňového inženýrství. 2. Materiály pro tkáňové inženýrství. 3. Morfologie materiálů (porozita, 2D vs. 3D materiály, metody hodnocení). 4. Mechanické vlastnosti (biomechanika tkání a scaffoldů, metody měření). 5. Vlastnosti povrchů. 6. Biokompatibilita materiálů. 7. Testy cytotoxicity. 8. Mikroskopické techniky. 9. Metabolické testy, Analýza DNA. 10. Interakce materiálů s proteiny. 11. In vivo testování. 12. Biodegradabilita materiálů (degradabilní materiály, mechanismy degradace). 13. Metody hodnocení degradability materiálů. 14. Legislativa zdravotnických prostředků Cvičení: Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení a ověření znalostí studentů získaných v průběhu přednášek a studia doporučené literatury. Kultivace buněk, testy cytotoxicity, testy biokompatibility (MTT test, fluorescenční mikroskopie), adsorpce proteinů, degradace polyesterových materiálů.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Laboratorní praktika, Problémové metody (badatelské, výzkumné)
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 40 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět má studentům poskytnout přehled o laboratorních metodách používaných k hodnocení materiálů vyvinutých pro tkáňové inženýrství. V rámci přednášek a cvičení budou probírány metody týkající se hodnocení biokompatibility materiálů, fyzikálních vlastností materiálů i jejich biodegradability. Předmět poskytne informace o metodách (charakterizace materiálů), používaných k hodnocení vlastností materiálů pro jejich budoucí aplikované využití. Laboratorní cvičení jsou zaměřena na praktické procvičení základních metod využívaných v praxi a znalostí, které studenti získali v průběhu přednášek a studia doporučené literatury.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Laboratorní cvičení 100% účast, vypracování protokolů.
Doporučená literatura
 • Alberts B, et al. Molecular Biology of the cell. 5th ed.. 2008. ISBN 978-0-8153-4110-9.
 • Alberts, B. et al. Základy buněčné biologie, úvod do molekulární biologie buňky. Espero Publishing, Ústí nad Labem, 2006. Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-902906-2-0.
 • Freshney I. R. Culture of Animal Cells, John Wiley & Sons, Inc., 2010. ISBN 978-0-470-52812-9.
 • LANZA R. ROBERT P. LANGER S. VACANTI J. ed. Principles of tissue engineering. 4th ed.. Amsterdam: Academic Press, 2014. ISBN 978-0123983589.
 • Lodish H. at al. Molecular Cell Biology. W.H. Freeman, 2013. ISBN 978-1-4641-0981-2.
 • RATNER B. D. ed. Biomaterials science: an introduction to materials in medicine. 3rd ed.. Amsterdam; Boston: Elsevier/Academic Press, 2013. ISBN 978-0123746269.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr