Předmět: Hydrobiologie

« Zpět
Název předmětu Hydrobiologie
Kód předmětu KCH/HYB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Štrojsová Martina, RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Hydrobiologie - charakteristika vědního oboru (limnologie, hydrochemie, oceánobiologie) a historie v ČR. Voda - fyzikální a chemické vlastnosti vody, sluneční záření a teplota ve vodním ekosystému. 2. Vlastnosti vodního prostředí, voda v krajině, typy vod (povrchové, podzemní vody, stojaté a tekoucí) a jejich základní charakteristika. 3. Základní limnologické metody - metody odběru vzorků - abiotické a biotické parametry, typy vzokrů a vzorkovnic, průzkum lokality. 4. Potravní vztahy - tok energie a koloběh prvků ve vodních ekosystémech, trofické úrovně (producent, konzument a destruent), trofogenní a trofolytická vrstva, kompenzační hladina, primární a sekundární produkce, herbivorně predační řetězec, mikrobiální smyčka. 5. Biogeochemické cykly prvků (kyslíku, uhlíku, dusíku, fosforu, železa, síry, křemíku) a látek (voda) ve vodním prostředí. 6. Ekologická stechiometrie - kvalita (poměr hlavních živin; C:N:P) a kvantita potravních zdrojů, vliv na primární a sekundární produkci, rychlost dekompozice, druhové složení fytoplanktonu a zooplanktonu, potravní sítě. 7. Stojaté vody - abiotické faktory - fyzikální (proudění, teplota, světlo, apod.) a chemická (složení iontů, rozpuštěný kyslík, živiny, apod.) charakteristika, typy stojatých vod (jezera, nádrže, rybníky, tůně, periodické vody). Zonace stojatých vod (epilimnion, hypolimnion, metalimnion, litorál, pelagiál, bentál), stratifikace, klasifikace stojatých vod podle produkce organické hmoty (oligotrofie, mezotrofie, eutrofie). 8. Stojaté vody - biotické faktory - charakteristika společenstev stojatých vod, jejich horizontální a vertikální členění (plankton, nekton, bentos, neuston, pleuston), hlavní zástupci splolečenstev a jejich charakteristika, diurnální vertikální migrace organizmů, makrovegetace. 9. Tekoucí vody - abiotické faktory - fyzikální (proudění, teplota, světlo, apod.) a chemická (složení iontů, rozpuštěný kyslík, živiny) charakteristika, interakce v říčním systému, reopelagiál, bentál, hyporeál, zonace řek (krenon, rhithron, potamon). 10. Tekoucí vody - biotické faktory - charakteristika společenstev tekoucích vod, členění (plankton, nekton, bentos, neuston, pleuston, hyporeos), hlavní zástupci splolečenstev a jejich charakteristika, makrovegetace, drift, změny společenstev v podélném profilu toku, rybí pásma. Morfologické a fyziologické adaptace organizmů na proudění. 11. Mokřady - charakteristika, význam a funkce, typy mokřadů, rostlinná a živočišná společenstva mokřadů. 12. Znečištění vod - eutrofizace, acidifikace, civilizační specifické polutanty ve vodách, vodní květ, vegetační zabarvení, vliv sucha na ekosystém. 13. Sezónní dynamika planktonních společenstev, "clear water", PEG model, Hutchinsonův "paradox planktonu". 14. Mořská hydrobiologe - stručná charakteristika ekosystému, funkcí a biologie moří a oceánů. Biologické a abiotické faktory, zonace, hlavní zástupci splolečenstev a jejich charakteristika.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Projektová výuka, Laboratorní praktika, Cvičení
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 50 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se složením (biotická a abiotická složka), vlastnostmi, typy a funkcemi sladkovodních (vnitrozemských) ekosystémů, mořskou hydrobiologií. Vztahy organizmů k prostředí a na vztahy mezi organizmy navzájem. Charakteristika stojatých vod (jezera, přehradní nádrže, rybníky, aj.) i tekoucích vod (potoky, řeky) a základní charakteristice typických nebo ekologicky významných organizmů, kteří obývají jednotlivé biotopy. Další informace budou o aplikované limnologii zaměřenou na problémy znečištění vody (acidifikace a eutrofizace, civilizační specifické polutanty ve vodách, vodní květ, aj.). Studenti se seznámí se základními hydrobiologickými metodami, které si osvojí při praktických cvičeních v terénu.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce, Test

Ústní zkouška. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování protokolů a úspěšné splnění zápočtového testu.
Doporučená literatura
  • ADÁMEK, Z., HELEŠIC, J., MARŠÁLEK, B. A RULÍK, M. Aplikovaná hydrobiologie. 2. vydání. JU v Č. Budějovicích, 2014.
  • HARTMAN, P., PŘIKRYL, I. A ŠTĚDRONSKÝ, E. Hydrobiologie. Informatorium, Praha., 1998.
  • LELLÁK J. A KUBÍČEK, F. Hydrobiologie. Karolinum Praha., 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr