Předmět: Motivační biologické pokusy

« Zpět
Název předmětu Motivační biologické pokusy
Kód předmětu KCH/MBP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Votrubová Martina, Ing.
  • Šlamborová Irena, doc. Mgr. Ph.D.
  • Zágoršek Kamil, doc. RNDr. Ph.D.
  • Slavík Martin, Mgr. Ph.D.
  • Hartlová Adéla, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Mikroskopické techniky v geologii a paleontologii 2. Určování hornin a zkamenělin z úlomků 3. Metody odlévání a preparace zkamenělin a hornin 4. Geologická vycházka do okolí 5. Pokročilé mikroskopické techniky v přírodopisu 6. Počítačem podporované experimenty 7. Pěstování rostlin v úplném živném roztoku a v živných roztocích deficitních 8. Mikroorganismy ve vzduchu, ve vodě, v půdě ? příprava jednoduchých živných půd a kultivace mikroorganismů 9. Pohyby rostlinných orgánů ? tropismy, nastie 10. Jednoduché pokusy ? fotosyntéza a její podmínky, dýchání rostlin 11. Příprava senného a mechového nálevu ? mikroskopování společenstva prvoků 12. Vycházka do okolí se zamřením na sběr a získání rostlinného a živočišného materiálu pro výuku přírodopisu na ZŠ 13. Metody tvorby botanických a zoologických sbírek 14. Zápočtový seminář ? příprava jednoho vybraného pokusu, zajištění materiálu, demonstrace

Studijní aktivity a metody výuky
Laboratorní praktika, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků - 34 hodin za semestr
Výstupy z učení
Získat základní přehled možností využití motivačních biologických pokusů ve výuce.
Vysvětlit a odvodit základní poznatky oboru včetně řešení jednodušších problémů.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na cvičeních, sestavení vlastního pokusu, zajištění materiálu, praktická demonstrace experimentu.
Doporučená literatura
  • Langrová I. 3., upr. vyd. V. Cvičení ze zemědělské zoologie. v Praze: Česká zemědělská univerzita, Agronomická fakulta, 2002. ISBN 80-213-0887-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr